ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΩΝ, ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

INVESTIGATION OF EDUCATIONAL NEEDS, MOTIVATIONS AND EXPECTATIONS OF AESTHETIC-COSMETICISTS, GRADUATES OF TERTIARY EDUCATION (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΥΧΙΤΣΑ, ΕΛΕΝΗ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 126
 7. ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΗΣ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΗΣ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΜΑΟΣ, ΡΕΜΟΣ
 9. Αισθητικός-Κοσμητολόγος | Beauty specialist- Cosmetologist | Επιμόρφωση | Training | Εκπαιδευτικές ανάγκες | Educational needs | Εκπαίδευση ενηλίκων | Adult education
 10. 3
 11. 25
 12. 11
 13. Περιέχει πίνακες και γραφήματα.
 14. ''Σχεδιασμός, Διοίκηση, Αξιολόγηση Προγραμμάτων ΕκΕ'' (τόμος Β) / Καραλής
  • Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, των κινήτρων και των προσδοκιών των αισθητικών αποφοίτων των ΤΕΙΘ και ΤΕΙΑ. Παράλληλα, εξετάζονται οι απόψεις τους σχετικά με το κατά πόσο οι γνώσεις από τις βασικές τους σπουδές ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του επαγγέλματος ενώ επιχειρείται να διερευνηθεί κατά πόσο οι παράγοντες ηλικία, τόπος διαμονής και έτη επαγγελματικής εμπειρίας επηρεάζουν τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα της επιστήμης τους. Ο κλάδος της αισθητικής είναι ένας τομέας που χαρακτηρίζεται από πλήθος αντικειμένων, αρκετά από τα οποία διδάσκονται στα ΤΕΙ . Όμως, τα πολλά διαφορετικά πεδία, οι συνεχείς εξελίξεις και κατ’ επέκταση η αύξηση των απαιτήσεων για νέες δεξιότητες, γνώσεις και αναβάθμιση των ικανοτήτων των αισθητικών με την παράλληλη αναβάθμιση των υπηρεσιών αποτελούν τη σημερινή πραγματικότητα. Φορείς και επαγγελματικά σωματεία διοργανώνουν σχετικά σεμινάρια, ώστε οι επιμορφούμενες να συμβαδίζουν με τις νέες τάσεις. Η μεθοδολογία της έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε το διάστημα Μάρτιος- Μάιος 2022 βασίστηκε στο συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Στην ποσοτική έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 77 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από 75 αισθητικούς που διαμένουν σε όλη τη χώρα, όπως και 2 από το εξωτερικό. Στην ποιοτική έρευνα χρησιμοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις που δόθηκαν στην ερευνήτρια από 5 αισθητικούς. Το σύνολο των αισθητικών συμφώνησε ότι χρειάζεται επιμόρφωση κυρίως στις νέες τεχνολογίες και νέες τεχνικές. Μέσα από την ποιοτική έρευνα επιβεβαιώνεται η ανάγκη αυτή και, συγχρόνως, διερευνώνται οι απόψεις τους για τους φορείς που θεωρούν αποτελεσματικότερους, η προσωπική τους ικανοποίηση από την υφιστάμενη κατάσταση, οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν αλλά και προτάσεις τους περί άρσης αυτών, ώστε να ευνοείται η συμμετοχή και η αποτελεσματικότερη ανταπόκρισή τους στις νέες τάσεις της αγοράς. Βασικό συμπέρασμα της ποιοτικής έρευνας είναι ότι θεωρούν την επιμόρφωση αναγκαία για την εξέλιξη και την ανταγωνιστικότητά τους, με κύριους φορείς επιμόρφωσης τις εταιρίες του χώρου και τα επιμελητήρια, ζητούν όμως περισσότερη πρακτική εξάσκηση, χαμηλότερο κόστος, περισσότερα προγράμματα σε όλες τις πόλεις και συνδυασμό δια ζώσης και διαδικτυακής παρακολούθησης για την υπερπήδηση των εμποδίων που προκαλούνται από τις εργασιακές και οικογενειακές υποχρεώσεις τους, καθώς επίσης και από το αυξημένο κόστος μετακίνησης σε άλλες περιοχές.
  • This master’s extended essay purpose is the investigation of the educational needs, motives and expectations of the graduates of the Aesthetics and Cosmetology Department of TEITH and TEIA, as well as their opinion in the degree of responsiveness between the knowledge they obtained as students and the continuing and growing professional demands. The factors age, location and years of professional experience were taken into consideration as factors which may be significant for their participation in training programs that concern their science. The science of Aesthetics and Cosmetology includes many and different sectors which develop almost daily and that triggers out the need of continuous learning and skills improvement for the skin therapists in order to upgrade their beauty services. The combination of quantitative and qualitative methods has been used as methodology for this essay. The quantitative method (survey) and the interviews were conducted between Mars and May 2022. The 77 answers of the survey were taken from skin therapists 75 of which are located in all over the Greece, and 2 of them in foreign countries. The interviews were taken by the researcher from 5 beauty therapists. The total number of the skin therapists, although plenty of them believe that the knowledge they gained in their basic studies is sufficient to respond to the fast growing era, they admit to the need of the training mostly on new technologies and new techniques. Through the quantitative research, this need is confirmed and also the research shows their opinions about the most suitable educational bodies that are a good fit for their expectations, as well as their suggestions for accessible training that can lead them through the modern time requirements. Key findings of the quantitative research include that they believe in the need of continuous training as a crucial factor for their development and competitiveness, they prefer to get trained by professional companies and chambers, but they ask for more practical training, more and cheaper programs that can be carried out in more cities. They also believe that a combination of on -line training would help them to overcome the difficulties of their working and family obligations that often become an obstacle to their participation.
 15. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές