Η επαγγελματοποίηση του Εκπαιδευτή Ενηλίκων που απασχολείται στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) της περιφέρειας Αττικής. Παράγοντες που διαμορφώνουν την επαγγελματική του ταυτότητα.

The professionalization of the Adult Educator employed by the Public Vocational Training Institutes (DIEK) of the Attica region. Factors that shape his professional identity. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Πατούλια, Μαρία
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 232
 7. Κουτρούκης, Θεόδωρος
 8. Κουτρούκης, Θεόδωρος | Τσάρπα, Ιωάννα
 9. επαγγελματοποίηση, επαγγελματική ταυτότητα, εκπαιδευτές ΔΙΕΚ, χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας στα ΔΙΕΚ, επαγγελματική ανάπτυξη, συμμετοχή σε ενώσεις, αμοιβές από ΔΙΕΚ, πιστοποιήσεις, κύρος εκπαιδευτή ΙΕΚ
 10. 2
 11. 24
 12. 52
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα
  • Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτή ενηλίκων, που απασχολείται στα ΔΙΕΚ της Αττικής. Ως επιμέρους στόχοι ορίζονται η διερεύνηση της επίδρασης της προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση στα ΔΙΕΚ, της επαγγελματικής ανάπτυξης, της πιστοποίησης (παιδαγωγικής και επαγγελματικής κατάρτισης), των αμοιβών από τη διδασκαλία σε ΔΙΕΚ, της οργάνωσης των εκπαιδευτών ενώσεις και του κύρους που απολαμβάνουν από το επάγγελμα. Η διαμόρφωση της ταυτότητας των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ εξετάζεται ως προς την αντίληψη που έχουν διαμορφώσει οι ίδιοι μέσα από την ενασχόληση τους με το επάγγελμα. Η ανάδειξη της ταυτότητας του εκπαιδευτή είναι σημαντική παράμετρος στην επιτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος και στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών για την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας. Επομένως συνεισφέρει στην κοινωνική πρόοδο και στην ευημερία της χώρας και του κόσμου ολόκληρου. Η εργασία αποτελείται από το θεωρητικό μέρος και το μέρος της εμπειρικής έρευνας. Στο θεωρητικό μέρος παρατέθηκαν λεπτομέρειες σε σχέση με την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή ενηλίκων και διασαφηνίστηκαν ζητήματα τα οποία αφορούν στην επαγγελματοποίηση. Στο μέρος της εμπειρικής έρευνας αρχικά παρουσιάστηκε η μεθοδολογία εκπόνησης της έρευνας και στη συνέχεια παρατέθηκαν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας. Η έρευνα που διεξήχθη ήταν ποσοτική και τα στοιχεία συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο χορηγήθηκε ηλεκτρονικά κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 και απαντήθηκε από 158 εκπαιδευτές ενηλίκων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην πλειοψηφία τους οι παράγοντες που μελετήθηκαν δε συνέβαλαν στην επαγγελματική ταυτότητα. Πιο αναλυτικά η προϋπηρεσία στην εκπαίδευση στα ΙΕΚ, η επαγγελματική ανάπτυξη, η συμμετοχή σε οργανώσεις (επαγγελματικές ή συνδικαλιστικές), οι αμοιβές που προέρχονται από τη διδασκαλία στα ΙΕΚ, οι πιστοποιήσεις (παιδαγωγικές και πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας ενηλίκων) δεν σχετίζονται με την ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας. Παρόλα αυτά προέκυψε από τα αποτελέσματα της έρευνας ότι το κύρος που απορρέει από το επάγγελμα συνδέεται με την επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτή ενηλίκων.
  • The purpose of the dissertation is to investigate the professional identity of the adult educator, who works at the DIEK of Attica. The sub-objectives are defined as the investigation of the effect of the previous service in the education in DIEK, the professional development, the certification (pedagogical and vocational training), the remuneration from the teaching in DIEK, the organization of the trainers associations and the prestige they enjoy from the profession. The formation of the identity of DIEK trainers is examined in terms of the perception that they have formed themselves through their involvement with the profession. Promoting the identity of the educator is an important parameter in the success of the education system and in the formation of active citizens for our globalized society. It therefore contributes to the social progress and prosperity of the country and the world as a whole. The work consists of the theoretical part and the empirical research part. In the theoretical part, details were provided in relation to the provision of vocational education in Greece and the practice of the profession of adult educator and issues related to professionalization were clarified. In the part of the empirical research, first the research methodology was presented and then the results and conclusions of the research were presented. The survey was quantitative and the data were collected using a questionnaire which was administered electronically during the period January-February 2021 and was answered by 158 adult educators. The results showed that the majority of the factors studied did not contribute to professional identity. More specifically, the previous service in education in IEK, professional development, participation in organizations (professional or trade union), the fees that come from teaching in IEK, the certifications (pedagogical and certification of adult educational competence) are not related to the strengthening of professional identity. Nevertheless, the results of the research showed that the prestige deriving from the profession is related to the professional identity of the adult educator.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.