Εκπαίδευση στο Πυροσβεστικό Σώμα. Σύνδεση με την εκπαίδευση ενηλίκων και τις θεωρίες μάθησης.

Education in the Hellenic Fire Department. Connection to adult education and learning theories. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παναγιωτίδης, Κωνσταντίνος
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 139
 7. Κουτρουβίδης, Παναγιώτης
 8. Αρμάος, Ρέμος
 9. Πυροσβεστικό Σώμα, θεωρίες μάθησης, εκπαίδευση ενηλίκων, μάθηση σε επαγγελματικούς χώρους, κοινότητες πρακτικής, πλαισιωμένη μάθηση, αξιοποίηση εμπειρίας στην εκπαίδευση | Fire Service, learning theories, adult education, workplace learning, communities of practice, framed learning, experiential learning
 10. 62
 11. 11
 12. 15
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας τα τελευταία πέντε χρόνια έχει εισέλθει σε μία νέα εποχή. Αποτελεί το μοναδικό ίσως οργανισμό στην Ελλάδα, μεταξύ των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, του οποίου η φυσιογνωμία, τα χαρακτηριστικά και η αποστολή μεταβάλλονται με γοργούς ρυθμούς ως αποτέλεσμα περιβαλλοντικών αλλαγών (κλιματική αλλαγή, ένταση και έκταση φυσικών καταστροφών) και διαχείρισης νέων μορφών κρίσεων (π.χ. πανδημία). Δεδομένων των συνθηκών, η εκπαίδευση έχει αναδειχθεί σε πυλώνα ευημερίας και προόδου των κοινωνιών, χωρίς να παραβλέπεται η σημασία της στην ανάπτυξη της οικονομίας των κρατών. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση στο Πυροσβεστικό Σώμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία και έχει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, αφού τα αποτελέσματά της συνδέονται με την αποτελεσματικότητα του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλα τα πεδία των επιχειρήσεων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προτείνει δράσεις για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στο Πυροσβεστικό Σώμα στη βάση σύγχρονων θεωριών μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η πορεία προς αυτό περιλαμβάνει: (1) την ανάλυση του πλαισίου αναφοράς του Πυροσβεστικού Σώματος, δίνοντας βαρύτητα στα χαρακτηριστικά του φορέα μελέτης και του προσωπικού του, (2) μια σύντομη αναφορά στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων ως διακριτού επιστημονικού πεδίου και (3) την βιβλιογραφική επισκόπηση θεωριών μάθησης, δίνοντας έμφαση στις θεωρίες μάθησης στους επαγγελματικούς χώρους. Η συγκριτική ανάλυση των πηγών ανέδειξε την ύπαρξη αλληλεπιδραστικών σχέσεων μεταξύ των τριών παραπάνω συνιστωσών, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η μάθηση είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Εξετάζοντας την εκπαίδευση στο Πυροσβεστικό Σώμα σε συνάρτηση με την εκπαίδευση ενηλίκων καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις, ενώ τα αποτελέσματα δεν είναι ενθαρρυντικά, όταν εξετάζεται η σχέση της εκπαίδευσης με τις θεωρίες μάθησης. Οι εμπειρίες των πυροσβεστών, η πλαισιωμένη μάθηση και η μάθηση σε κοινότητες καθώς και οι πολλαπλές διαστάσεις της μάθησης στους επαγγελματικούς χώρους αποτελούν παραμέτρους που κρίνεται ότι πρέπει να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό, οι προτάσεις που κατατίθενται είναι μακρόπνοες και προσβλέπουν στην επαναχάραξη εκπαιδευτικών πολιτικών για το Πυροσβεστικό Σώμα, οι οποίες θα εδράζονται σε ερευνητικά δεδομένα και θα θεμελιώνονται επιστημονικά.
  • In the last five years, Hellenic Fire Service has entered a new era. It is perhaps the only organization in Greece amongst Security and Armed Forces whose physiognomy, characteristics and mission are evolving rapidly as a result of environmental changes (climate change, intensity and extent of natural disasters) as well as the management of new forms of crises (e.g. pandemic). On the other hand, education has emerged as a pillar of the prosperity and progress of societies, without overlooking its importance in the development of the economy of states. In this context, training in the Fire Brigade acquires even greater value and has the character of urgency, since its results are linked to the effectiveness of the Fire Service in all fields of operations. The purpose of this study is to propose measures to improve training in the Fire Service based on modern theories of learning and adult education. The path to this includes: (1) the analysis of the Fire Department's frame of reference, emphasizing the characteristics of the study organization and its personnel, (2) a brief reference to the principles of adult education as a distinct scientific field, and (3) the literature review of learning theories, emphasizing learning theories in professional settings. The comparative analysis of the sources highlighted the existence of interactive relationships between the three components mentioned above, which confirms that learning is a complex phenomenon. Examining Hellenic Fire Service training in relation to adult education shows significant shortcomings, while the results are not encouraging when examining the relationship between training and learning theories. The experiences of firefighters, framed and community-based learning and the multiple dimensions of learning in the workplace are findings that should be leveraged to improve the education provided. For this reason, the submitted proposals are far-reaching and look forward to the redrawing of educational policies for the Hellenic Fire Service, which will be based on research data and will be scientifically founded.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.