Η αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η περίπτωση της λογοτεχνίας στην διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης (Γ2)

The use of aesthetic experience in Adult Education. The case of literature in Greek L2. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΤΖΟΥΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 151
 7. ΣΚΙΑΔΑ, ΜΑΡΙΑ
 8. ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 9. Ελληνική Γ2 | εκπαίδευση ενηλίκων | αισθητική εμπειρία | λογοτεχνία | πολιτισμική επίγνωση.
 10. 2
 11. 75
 12. 45
 13. Πίνακας 1
 14. Κεδράκα (2008β) Μεθοδολογία Παρατήρησης
  • H παρούσα ποιοτική μελέτη αποσκοπεί να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των διδασκόντων της ελληνικής ως ξένης σχετικά με την επιρροή των λογοτεχνικών κειμένων στους σπουδαστές της ελληνομάθειας: αν συμβάλλουν, σε τι βαθμό και με ποιο τρόπο στο μετασχηματισμό απόψεων των σπουδαστών της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης. Επίσης, ερευνάται κατά πόσο η λογοτεχνία συνδράμει στην πολιτισμική επίγνωση της ελληνικής πραγματικότητας,: κατά πόσο η στερεοτυπική εικόνα που έχουν οι σπουδαστές της ελληνικής Γ2 για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία παραμένει η ίδια ή μεταβάλλεται, μετά τη μελέτη ελληνικών λογοτεχνικών κειμένων. Η συλλογή και η επεξεργασία του ερευνητικού υλικού βασίστηκε σε συνεντεύξεις διδασκόντων σε φορείς διδασκαλίας της ελληνικής ως Γ2 σε ενήλικες. Το υλικό που προέκυψε αναλύθηκε συστηματικά σύμφωνα με τις αρχές της Θεματικής Ανάλυσης. Τα ευρήματα της έρευνας αποτύπωσαν τις αντιλήψεις των διδασκόντων οι οποίες συνοψίζονται στο γεγονός ότι τα λογοτεχνικά κείμενα σε όλο το φάσμα της ελληνομάθειας αποτελούν σημαντικό φορέα πολιτισμικής επίγνωσης, πάντα όμως σε συνδυασμό με πολυτροπικές προσεγγίσεις και αναφορές μαζί με το πολιτισμικό φορτίο που κουβαλάει κάθε σπουδαστής της Ελληνικής ως Γ2.
  • The present qualitative study aims to explore the perceptions of Greek as L2 regarding the influence of literary texts on students of Greek studies: if literary texts contribute, to what extent and in what way, to the transformation of the views of students of Greek L2 / foreign. The study also investigates whether literature contributes to the cultural awareness of the Greek reality: whether the stereotypical image that the students of Greek L2 have for the modern Greek society stays unchanged or changes, after the study of Greek literary texts. The collection of research material was based on interviews of teachers in Adult teaching Institutions. The resulting material was systematically analysed according to the principles of Thematic Analysis. The main findings of the research reflect the perceptions of the teachers participated in the research: their perceptions summarized in the fact that literary texts during the learning approach of Greek L2 are considered as an important factor of cultural awareness, along with multimodal approaches. However, the cultural experiences that every student of Greek L2 carries are also a considerable element of their awareness.
 15. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές