Μετασχηματισμός της αντίληψης του φυλακτικού προσωπικού σωφρονιστικών καταστημάτων για τη διαχείριση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους

Transforming the perception of the management and utilization perception of the prison staff's leirure of the detention facilities regarding their working conditions. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΤΣΑΛΕΡΑ, ΕΙΡΗΝΗ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 118
 7. Κόκκος, Αλέξης
 8. Κόκκος, Αλέξης | Λευθεριώτου, Πιέρα
 9. Εκπαίδευση Ενηλίκων | Σωφρονιστικό προσωπικό | Ελεύθερος χρόνος | Θεωρία του Μετασχηματισμού | Μετασχηματισμός Δυσλειτουργικών απόψεων | Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία | Ενδυνάμωση.
 10. 1
 11. 54
 12. 64
 13. πίνακες
 14. ΕΚΕ 50,ΕΚΕ 52
  • Αυτή η εργασία στοχεύει στη διερεύνηση των απόψεων των σωφρονιστικών υπαλλήλων που ανήκουν στην κατηγορία του φυλακτικού προσωπικού στα Καταστήματα Κράτησης, αναφορικά με τη διαχείριση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. Συγκεκριμένα, διερευνώνται οι δυσλειτουργικές απόψεις για το ζήτημα, ο συσχετισμός με τις συνθήκες εργασίας τους και με τον ελεύθερο χρόνο των κρατούμενων. Χρησιμοποιείται η Μέθοδος της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την Αισθητική Εμπειρία, με στόχο να διερευνήσουμε τις παραδοχές που εμποδίζουν το φυλακτικό προσωπικό καταστημάτων κράτησης να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο προς όφελος του αλλά και να αντιληφθεί αντίστοιχα τη σημασία αυτού και για τους κρατούμενους. Καθώς ένας από τους βασικούς παράγοντες αφορά στις συνθήκες εργασίας, θα γίνει αναφορά στο συσχετισμό με αυτές, ως συνισταμένη των παραγόντων για την ενίσχυση του μετασχηματισμού. Ο Jack Mezirow, στη Θεωρία του Μετασχηματισμού, υποστηρίζει ότι ο τελικός στόχος της εφαρμογής της μεθόδου είναι ο μετασχηματισμός δυσλειτουργικών αντιλήψεων, οι οποίες έχουν δημιουργήσει στερεοτυπικά πλαίσια αναφοράς και ενώ μας ποδηγετούν, τις θεωρούμε δεδομένες γιατί τις έχουμε ενστερνιστεί από πολύ μικρή ηλικία. Στην προσπάθεια να ελέγξει τη ζωή του το άτομο, μέσω του μετασχηματισμού, εισέρχεται σε μία διαδικασία να αποδεσμευτεί από τις πρότερες παραδοχές και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο αναφοράς πιο περιεκτικό, ανοιχτό στις αλλαγές και αιτιολογημένο με βάση την πραγματικότητα τού κάθε ατόμου, τη στιγμή που αναζητά την αλλαγή ( Mezirow,2007). Τα συμπεράσματα μπορούν να αξιολογηθούν για τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενδυνάμωσης των σωφρονιστικών υπαλλήλων αναφορικά με τον ρόλο τους στο σωφρονιστικό σύστημα αλλά κυριότερα με τη διαχείριση του εργασιακού άγχους μέσω της αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των ιδίων. Παράλληλα, σε δεύτερο επίπεδο, θα παρέχει την ευκαιρία στους ίδιους να αναδείξουν και άλλες παραμέτρους που θα ενισχύσουν τον σχεδιασμό της αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των κρατούμενων ως ουσιαστική πολιτική σωφρονισμού και επανένταξης παραβατικών ατόμων. Καθώς δεν υπάρχουν πολλές έρευνες για αυτό το θέμα στην ελληνική βιβλιογραφία κυρίως, η παρούσα έρευνα στοχεύει στον εμπλουτισμό των ευρημάτων που αφορούν στην ευάλωτη ομάδα των σωφρονιστικών υπαλλήλων αναφορικά με την ενδυνάμωσή τους για να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες του επαγγέλματος.
  • This paper aims at the exploration of the correctional facility- employees’ views, especially those of the guard-personnel, regarding the management and exploitation of their spare time. Most specifically, we study the dysfunctional views on the matter, the correlation with their working hours and the spare time of the inmates. We use the transformative learning through aesthetic experience, as a means to investigating deeply rooted ideas preventing the guarding employees of the facilities from putting their free time to good use in their own benefit, but also, to realizing the importance of the matter for the inmates too. As one of the main issues concerns the work conditions, there will be a reference to such a correlation, as one of the components to the enhancement of a future transformation. Jack Mezirow, in the theory of transformation, supports that the final target in putting this method into practice is the transformation of dysfunctional beliefs having created stereotypes which slow us down, however, we take them for granted, since we have embraced them from a very young age. In their efforts to gain control over their lives, individuals, through transformation, enter a procedure of breaking free from past formulated concepts and creating a new framework, more comprehensive, open to changes and based on the reality of each person, at the moment they seek change (Mezirow, 2007) Τhe results can be assessed for the creation of educational programs of empowerment for correctional employees regarding their role in the correctional system but mainly about work stress management, through exploitation of their own free time. At the same time, they will be given the opportunity to present other parameters which will enhance the planning for the exploitation of the inmates’ free time, as a substantial policy of rehabilitation of the persons who have committed a crime. As there does not exist much research on this subject mainly in the Greek bibliography, the present research aims to the enrichment of the findings concerning the vulnerable group of correctional employees related to their empowerment in order to cope with the particularly demanding requirements of their profession.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές