ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 (2020-2021)

Motivations and barriers for teachers in their participation in the implementation of distance education in Primary Education during the COVID-19 corona virus pandemic. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΙΑΝΝΙΚΗ, ΕΛΕΝΗ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 140
 7. ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 8. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΚΙΝΗΤΡΑ | ΕΜΠΟΔΙΑ | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΝΔΗΜΙΑ | ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 9. 2
 10. 59
 11. 23
 12. ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ, ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  • Η εκπαιδευτική κοινότητα κατά την περίοδο 2020-2021 ήρθε αντιμέτωπη με τις προκλήσεις που επέφερε παγκοσμίως, όπως και στην Ελλάδα, η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, μία από τις οποίες ήταν η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για την επιτυχία όλου αυτού του εγχειρήματος κρίνεται απαραίτητη η πολιτική μέριμνα από την αρμόδια αρχή αναφορικά με την εξασφάλιση του τεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά και της κατάλληλης επιμόρφωσης για την εφαρμογή της νέας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν να διερευνήσει τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα σε 151 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου για τη συλλογή των δεδομένων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 71,5% του δείγματος έχει πραγματοποιήσει σπουδές με τη βοήθεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου. Ως προς τα κίνητρα συμμετοχής του δείγματος στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμμετείχε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αρχικά για την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών, έπειτα εξαιτίας της υποχρεωτικότητας και λιγότερο για την απόκτηση σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Ως προς τα εμπόδια που δυσχέραιναν την εφαρμογή της όλης διαδικασίας αποτελούν ο αυξημένος φόρτος εργασίας, οι διακοπές σε εικόνα και ήχο, η χαμηλή ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, η έλλειψη του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού. Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στην εμβάθυνση του τομέα της εξ αποστάσεως και ειδικά της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και της εφαρμογής της σε μια περίοδο, που άλλαξε ριζικά τα εκπαιδευτικά και όχι μόνο γνωστά ως τώρα δεδομένα.
  • The educational community during the period 2020-2021 faced the challenges posed worldwide, as in Greece, by the COVID-19 coronavirus pandemic, one of which was the implementation of distance education. For the success of all this project, it is necessary to take political care from the competent authority regarding the provision of technological equipment, but also the appropriate training for the implementation of the new educational process. The purpose of this dissertation was to investigate the motivations and barriers of participation of Primary education teachers in the implementation of distance education during the pandemic crisis. For this reason, a quantitative survey was conducted on 151 primary school teachers of all specialties from different regions of Greece, using the questionnaire with closed-ended questions for data collection. The results of the research showed that 71.5% of the sample has completed studies with the help of distance education to obtain a master's degree. As for the motivation of the sample to participate in the implementation of distance education, the majority of teachers participated in distance education initially for the psychological support of students, then because of the obligation and less for the acquisition of relevant knowledge and skills. The obstacles that made it difficult to implement the whole process are the increased workload, the interruptions in video and audio, the low speed internet connection, the lack of the necessary technological equipment. The originality of the research lies in the deepening of the field of distance and especially of school distance education, as well as its application in a period, which radically changed the educational and not only known until now data.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές