Απόψεις εκπαιδευομένων μεταναστριών για τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Viewpoints of immigrant women on the effectiveness of the ‘greek as a foreign language’ programs they attended in the Lifelong Learning Centre at the Municipality of Alexandroupolis (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κατσαντούρα, Ελεωνόρα
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 226
 7. Λευθεριώτου, Πιέρα
 8. Λευθεριώτου, Πιέρα | Παυλάκης, Εμμανουήλ
 9. Εκπαίδευση ενηλίκων | Adult Education | Δημοτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης | Municipal Lifelong Learning Centers | εκπαίδευση μεταναστών | immigrant education | Paulo Freire
 10. 4
 11. 60
 12. 31
 13. περιέχει 1 πίνακα
  • Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε μέσα από την ανάδειξη των απόψεων των εκπαιδευόμενων η αποτελεσματικότητα προγράμματος διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από ομάδα εθελοντών εκπαιδευτών στο ΚΔΒΜ του Δήμου Αλεξανδρούπολης το 2017 και αξιοποίησε βασικά στοιχεία της κριτικής παιδαγωγικής του Paulo Freire. Μεθοδολογικά ακολουθήθηκε ποιοτική προσέγγιση και η συλλογή των δεδομένων έγινε με ημιδομημένες συνεντεύξεις, τόσο με εκπαιδευόμενες μετανάστριες, όσο και με τον συντονιστή του εκπαιδευτικού εγχειρήματος και πρώην υπεύθυνο του φορέα. Σκοπός της έρευνας ήταν να συμπεριληφθούν οι εκπαιδευόμενες ως ενεργά υποκείμενα στη διαδικασία της αξιολόγησης του προγράμματος και μέσα από μια διαδικασία κριτικού στοχασμού να αναδειχθούν οι εμπειρίες και οι απόψεις τους σχετικά με την επίδραση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, τόσο ως προς την ελληνομάθεια όσο και ως προς άλλες πτυχές του κοινωνικού και πολιτικού τους βίου. Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων λοιπόν προέκυψε ότι η εφαρμογή της φρεϊριανής προσέγγισης στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στις μετανάστριες ήταν επιτυχής και είχε θετικά αποτελέσματα για αυτές, τόσο στον τομέα της εκμάθησης της γλώσσας, όσο και ως προς την ενδυνάμωσή τους προς την κατεύθυνση της κριτικής συνειδητοποίησης και της νοηματοδότησης της πραγματικότητας την οποία βιώνουν. Τα ευρήματα της έρευνας προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες που μπορούν να ληφθούν υπόψη από όσους επιχειρήσουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν παρόμοια γλωσσικά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • In this study we investigated adult immigrant learners’ viewpoints on the effectiveness of a Greek as a second language program that was designed and implemented by volunteer teachers at the Municipal Lifelong Learning Center of Alexandroupolis in 2017 and was based on Paulo Freire’s critical pedagogy. Methodologically we followed a qualitative approach and data was collected through semi-structured interviews, not only with immigrants who attented the program as learners, but also with the program coordinator and former head of the Center. The study aims to include adult immigrant learners as active members of the program’s evaluating procedure and to enlighten -through engaging critical thinking- their experience and viewpoints on the effectiveness of the program, not only on learning the Greek language, but also on further aspects of their social and political life. Data analysis pointed out that implementing a Freirean approach to teaching Greek as a second language to immigrants was successful and led to positive results for them as far as improving language skills, gaining critical consciousness and giving meaning to their experience is concerned. The study hopes that research results will be useful for everyone who is going to attempt to design and implement similar language programs in an adult education context.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές