Η αποτύπωση της εκπαίδευσης ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, που λειτουργούν στα καταστήματα κράτησης κατά τη σχολική χρονιά 2021 - 2022

The imprint of adult education in Second Chance Schools and Vocational Training Institutes, operating in detention facilities during the school year 2021 - 2022. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Βενιός, Ανδρέας
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 65
 7. Καμαρινού , Κυριακή
 8. Καμαρινού , Κυριακή | Χαρίση, Αθηνά
 9. εκπαίδευση κρατουμένων | Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Φυλακών | Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Φυλακών
 10. 3
 11. 43
 12. 14
 13. Περιέχει: 3 πίνακες, 5 γραφήματα
  • Αποτελεί γενική πεποίθηση στην επιστημονική κοινότητα ότι η εκπαίδευση στα καταστήματα κράτησης λειτουργεί ως παράθυρο αποφόρτισης από τον εγκλεισμό και παράλληλα ως το κλειδί για να υπάρξουν προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης μετά την αποφυλάκιση για τους συμμετέχοντες σε αυτή. Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας επιχειρείται η ενίσχυση της παραπάνω θέσης μέσα από την ιστορική καταγραφή της εκπαίδευσης ενηλίκων στους χώρους εγκλεισμού και την παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που κατοχυρώνει το δικαίωμα στην εκπαίδευση των κρατουμένων. Σε ερευνητικό επίπεδο, στόχος αποτελεί να καταγραφεί ο αριθμός των εκπαιδευομένων στις δομές που λειτουργούν σήμερα στα καταστήματα κράτησης ενηλίκων στην Ελλάδα, κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, αντίστοιχα. Τέλος, για την ενίσχυση του παραπάνω ερευνητικού στόχου βασική θεωρείται η μελέτη καλών πρακτικών ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου οι προτάσεις αυτές να αξιοποιηθούν μελλοντικά στο πλαίσιο της αντεγκληματικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Η έρευνα διεξήχθη την Άνοιξη του 2022 και ως κατάλληλη μέθοδος προτιμήθηκε η ποσοτική. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας κλήθηκαν να απαντήσουν στελέχη όλων των Σ.Δ.Ε. και Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν στα καταστήματα κράτησης κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022. Παράλληλα, αξιοποιήθηκε το μεθοδολογικό εργαλείο της τριγωνοποίησης, δηλαδή της αξιοποίησης και ποιοτικών στοιχείων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις και τις αντίστοιχες πληροφορίες από την αρμόδια Γραμματεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν την αρχικά σχηματισμένη υπόθεση, για μικρή συμμετοχή των κρατουμένων στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η δημιουργία νεών εκπαιδευτικών δομών κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς , ενώ ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων παραμένει στα ίδια επίπεδα και επομένως οι ανάγκες θα μπορούσαν να θεωρηθούν προβλέψιμες. Επίσης, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει ένα σταθερά επικαιροποιημένο σύστημα καταγραφής του αριθμού των εκπαιδευόμενων – κρατούμενων, και από τα δύο συν-αρμόδια υπουργεία, Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη , ώστε κατά τη διάρκεια μιας ακαδημαϊκής χρονιάς να υπάρχει μια σαφής εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης. Τα στοιχεία που συλλέγονται αφορούν περισσότερα τη στατιστική αποτύπωση της συμμετοχής των προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών κι έτσι, λόγω των δυσκολιών και ιδιαιτεροτήτων που έχουν προαναφερθεί, δυσχεραίνεται η έγκαιρη παρέμβαση.
  • It is a general belief in the scientific community that prison education functions as a window of release from incarceration and at the same time as the key to providing employment prospects after release for its participants. In the context of this thesis, an attempt is made to strengthen the above position through the historical recording of the education of adults in prisons, and the presentation of the institutional framework that enshrines the right to the education of prisoners. At a research level, the aim is to record the number of trainees in the structures currently operating in adult detention centers in Greece during the 2021-2022 school year, in Second Chance Schools and Vocational Training Institutes, of formal and non-formal adult education, respectively. Finally, in order to strengthen the above research objective, the study of good practices of European countries is considered essential in order to be utilized in the future in the context of anti-crime and educational policy. The survey was conducted in the spring of 2022 and the quantitative method was preferred as the appropriate method. Executives of all Second Chance Schools and Vocational Training Institutes were asked to answer the survey questionnaire that operate in detention centers this school year. At the same time, for the triangulation of the results, the corresponding information was requested from the relevant secretariat of the Ministry of Citizen Protection. The results of the research confirmed the initially formed case, for the low participation of the prisoners in the educational programs. At the same time, the creation of new educational structures moves at a very slow pace, while the total number of prisoners remains at the same levels. Also, it is found that there is no consistently updated system of recording the number of trainees - prisoners, by both co-competent ministries, Education and Citizen Protection, so that during an academic year there is a clear picture of the existing situation. The data collected are more about the statistical recording of the participation of the previous academic years and thus, due to the difficulties and peculiarities mentioned above, early intervention is difficult.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές