Ιστορίες ζωής ενήλικων εκπαιδευόμενων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες: Διερευνώντας τα αποτελέσματα του σταδιακού μετασχηματισμού των αντιλήψεων απόφοιτων Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στην εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική πορεία τους.

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 170
 7. ΚΑΓΙΑΒΗ, ΜΑΡΙΑ
 8. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας | Εκπαίδευση Ενηλίκων | Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
 9. 4
 10. 37
 11. 28
 12. περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Ο θεσμός της δια βίου μάθησης τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται συνεχώς μέσα από τα κείμενα διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών ως ένας θεσμός βαρύνουσας σημασίας στην κατεύθυνση του περιορισμού του κοινωνικού αποκλεισμού, της αύξησης της κοινωνικής συνοχής και της παροχής κατάλληλων εκπαιδευτικών ευκαιριών στους ενήλικες ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Στο πλαίσιο του θεσμού της δια βίου μάθησης συμπεριλαμβάνεται και η εκπαίδευση ενηλίκων και συγκεκριμένα τα ΣΔΕ. Στην παρούσα έρευνα διερευνώνται οι απόψεις των αποφοίτων του ΣΔΕ Αχαρνών για το ρόλο που διαδραμάτισε το ΣΔΕ στη μετέπειτα εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Επιχειρείται η διερεύνηση των όποιων αλλαγών επέφερε η φοίτηση στο ΣΔΕ και ειδικότερα στον τρόπο που αντιμετωπίζουν πλέον τα καθημερινά τους ζητήματα. Συγκεκριμένα εξετάζουμε εάν η φοίτηση στο ΣΔΕ επέδρασσε θετικά στο να αντιμετωπίζουν κριτικά τις σημερινές απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Διερευνήθηκε η εκπαιδευτική, η κοινωνική και η επαγγελματικής τους πορεία μετά την αποφοίτηση τους προκειμένου να αναδειχθούν ο όποιος μετασχηματισμός νοητικών πλαισίων έχει προέλθει. Μετά από τη βιβλιογραφική επισκόπηση προγενέστερων σχετικών εμπειρικών ερευνών, ο ερευνητής οδηγήθηκε σε ερευνητικά ερωτήματα. Η έρευνα διενεργήθηκε τους μήνες Φεβρουάριο έως Απρίλιο του 2022. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αφορά μεικτή προσέγγιση και συγκεντρώθηκαν τόσο αριθμητικά όσο και ποιοτικά δεδομένα. Θέλοντας να εστιάσουμε στον μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό η έρευνα αφορά σε αποφοίτους του ΣΔΕ Αχαρνών που αποφοίτησαν από το 2003 έως το 2018. Οι απόψεις των αποφοίτων συλλέχτηκαν μέσω ερωτηματολογίου κλειστού τύπου και ημιδομημένης συνέντευξης.
  • Ο θεσμός της δια βίου μάθησης τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται συνεχώς μέσα από τα κείμενα διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών ως ένας θεσμός βαρύνουσας σημασίας στην κατεύθυνση του περιορισμού του κοινωνικού αποκλεισμού, της αύξησης της κοινωνικής συνοχής και της παροχής κατάλληλων εκπαιδευτικών ευκαιριών στους ενήλικες ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Στο πλαίσιο του θεσμού της δια βίου μάθησης συμπεριλαμβάνεται και η εκπαίδευση ενηλίκων και συγκεκριμένα τα ΣΔΕ. Στην παρούσα έρευνα διερευνώνται οι απόψεις των αποφοίτων του ΣΔΕ Αχαρνών για το ρόλο που διαδραμάτισε το ΣΔΕ στη μετέπειτα εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Επιχειρείται η διερεύνηση των όποιων αλλαγών επέφερε η φοίτηση στο ΣΔΕ και ειδικότερα στον τρόπο που αντιμετωπίζουν πλέον τα καθημερινά τους ζητήματα. Συγκεκριμένα εξετάζουμε εάν η φοίτηση στο ΣΔΕ επέδρασσε θετικά στο να αντιμετωπίζουν κριτικά τις σημερινές απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Διερευνήθηκε η εκπαιδευτική, η κοινωνική και η επαγγελματικής τους πορεία μετά την αποφοίτηση τους προκειμένου να αναδειχθούν ο όποιος μετασχηματισμός νοητικών πλαισίων έχει προέλθει. Μετά από τη βιβλιογραφική επισκόπηση προγενέστερων σχετικών εμπειρικών ερευνών, ο ερευνητής οδηγήθηκε σε ερευνητικά ερωτήματα. Η έρευνα διενεργήθηκε τους μήνες Φεβρουάριο έως Απρίλιο του 2022. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αφορά μεικτή προσέγγιση και συγκεντρώθηκαν τόσο αριθμητικά όσο και ποιοτικά δεδομένα. Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από αποφοίτους του ΣΔΕ Αχαρνών. Οι απόψεις των αποφοίτων συλλέχτηκαν μέσω ερωτηματολογίου κλειστού τύπου και ημιδομημένης συνέντευξης.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές