"Επείγουσα εξ 'αποστάσεως εκπαίδευση : Θεωρητικές προσεγγίσεις και διεθνείς εφαρμογές: H περίπτωση της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών

 1. MSc thesis
 2. Μίχου, Σταυρούλα
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 111
 7. Κα Κρασαδάκη , Ευαγγελία
 8. Κα Κρασαδάκη , Ευαγγελία | Κα Μπουσίου, Ουρανία
 9. Εξ 'αποστάσεως Εκπαίδευση
 10. 15
 11. 7
 12. 120
 13. 0
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία, μελετά την περίπτωση των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Η συνθήκη στην οποία κλήθηκαν να προσαρμοστούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, ήταν πρωτόγνωρη και δημιούργησε συνθήκες αβεβαιότητας και γρήγορων αποφάσεων, ώστε να δοθούν σε μικρό χρονικό διάστημα λύσεις. Η εργασία αυτή, θα είναι σημαντική και κρίνεται αναγκαία η συμβολή της, καθώς οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν έγιναν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς τις αναγκαίες προβλέψεις ή έχοντας ήδη κάποια προηγούμενη εμπειρία, γεγονός το οποίο υποδηλώνει την πιθανότητα να έγιναν λάθη ή να υπήρξαν προβλήματα κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου, μια τέτοια πρωτόγνωρη κατάσταση χρήζει έρευνας για την αξιολόγηση της διαδικασίας, προκειμένου να υπάρξουν προτάσεις βελτίωσης.
  • The present dissertation studies the case of higher education students and in particular of the Athens School of Philosophy. The condition to which the higher education institutions in Greece and all over the world were called to adapt was unprecedented and created conditions of uncertainty and quick decisions, in order to provide solutions in a short period of time. This work will be important and its contribution is considered necessary, as the actions that were carried out were done in a very short time and without the necessary forecasts or already having some previous experience, which indicates the possibility of mistakes or problems during the planning and implementation of the educational process. Therefore, such an unprecedented situation needs research to evaluate the process in order to make suggestions for improvement
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.