Εκπαιδευτικές ανάγκες, στάσεις και εμπόδια στη μάθηση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης πάνω σε θέματα σχεδιασμού και οργάνωσης της διδασκαλίας κατά την περίοδο της πανδημίας του Covid-19

Educational needs, attitudes and obstacles in the learning of primary school teachers on issues of planning and organization of teaching process during the Covid-19 pandemic (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σαμαρίνα, Αντωνία
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 144
 7. Δεληγιάννης, Δημήτριος
 8. Καλοκύρη, Βασιλεία
 9. εκπαιδευτικές ανάγκες, εμπόδια στη μάθηση, μετασχηματίζουσα μάθηση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πανδημία Covid19
 10. 2
 11. 30
 12. 37
 13. Περιέχει πίνακες, εικόνες
  • Η διπλωματική εργασία αφορά τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια εφαρμογής της διδασκαλίας (εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης & διά ζώσης) κατά την περίοδο της πανδημίας του Covid-19. Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με τις στάσεις και τα εμπόδια στη μάθηση των εκπαιδευτικών της Π/θμιας Εκπαίδευσης πάνω σε θέματα σχεδιασμού και οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως έχει διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του Covid-19. Η έρευνα αφορά τη διερεύνηση των παραγόντων που δυσχεραίνουν την εφαρμογή του πλαισίου διδασκαλίας κατά την περίοδο της πανδημίας, καθώς και τα εμπόδια στη μάθηση που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η έρευνα διενεργείται υπό τη μορφή είκοσι δύο (22) συνεντεύξεων σε δεκατρείς (13) εκπαιδευτικούς του 13ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας και σε εννέα (9) εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Τσαριτσάνης του Νομού Λαρίσης. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί της Π/θμιας Εκπ/σης βιώνουν γνωστικά ελλείματα και δυσκολίες κατά την εφαρμογή της διδασκαλίας στην περίοδο της πανδημίας του Covid-19. Επιπλέον, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί απαραίτητες τις συνεχείς επιμορφώσεις στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και σε παιδαγωγικές τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας, όμως υποστηρίζει ότι βασικό εμπόδιο στη μάθηση των εκπαιδευτικών αποτελεί ο χρόνος που απαιτείται στα πλαίσια μίας επιμόρφωσης λόγω αυξημένων προσωπικών υποχρεώσεων. Ακόμη, μελετούνται οι στάσεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά την υλοποίηση του πλαισίου διδασκαλίας, όπως έχει διατυπωθεί λόγω της πανδημίας, και με βάση τα αποτελέσματα οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με τα πλεονεκτήματα εφαρμογής της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης, άλλαξαν ως προς την εξοικείωση του κλάδου με τις Νέες Τεχνολογίες. Ωστόσο, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι η ΕξΑΕ δεν είναι κατάλληλη για τους μαθητές δημοτικού και πρέπει να εφαρμόζεται κατά περίπτωση, ειδικά σε περιόδους πανδημιών ή εκτάκτων φαινομένων.
  • The diploma thesis concerns the investigation of the educational needs of primary school teachers during teaching process (distance learning & live lessons) during the period of the Covid-19 pandemic. Therefore, attitudes and barriers to learning of primary school teachers will be studied on issues of planning καιorganization the teaching process as it has been formed due to the pandemic of Covid-19. The research investigates the factors that make it difficult to implement the teaching process during the pandemic period, as well as the barriers to learning that teachers face according to the new educational reality. The research is conducted in the form of interviews to fifteen (13) primary school teachers of the13th Primary School of Larissa καιto nine (9) primary school teachers of the Primary School of Tsaritsani in the prefecture of Larissa. The results show that primary school teachers experience cognitive deficits καιdifficulties in implementing teaching during the Covid-19 pandemic. Moreover, the majority of teachers consider continuous training in the use of New Technologies καιpedagogical techniques καιteaching methods necessary, but argue that a key barrier to teachers' learning is the time required within a training course due to increased personal commitments. Furthermore, the attitudes of teachers regarding the implementation of the teaching framework, as formulated due to the pandemic, were studied, καιbased on the results, teachers' perceptions regarding the advantages of implementing distance education have changed in terms of the sector's familiarity with New Technologies. However, the majority of teachers stated that e-Learning is not suitable for primary school students and should be implemented on a case-by-case basis, especially in times of pandemics or emergencies.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.