«Η αναζήτηση των εμποδίων των ενήλικων εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η διερεύνηση, η κατανόηση και η διαχείριση των εμποδίων στην περίπτωση των επαγγελματιών που ασχολούνται με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες»

«Identifying the barriers adult learners face during the educational process. Researching, understanding and managing barriers in the case of professionals dealing with socially vulnerable groups». (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σιόντη, Αικατερίνη
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 132
 7. Θεοδωρακοπούλου, Θωμαίτσα
 8. Θεοδωρακοπούλου, Θωμαίτσα | Καγιαβή, Μαρία
 9. Εμπόδια Barriers | δια βίου μάθηση lifelong learning | επαγγελματίες professionals | επαγγελματικός ρόλος professional role | κίνητρα motivations | ανάγκες needs | ευπαθής πληθυσμός vulnerable population
 10. 2
 11. 34
 12. 1
 13. Περιέχει 6 πίνακες
 14. Σχεδιασμός, Διοίκηση, Αξιολόγηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων.Τόμος Β.Καραλής, Θ,(2005).
  • Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συμμετοχής μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών « Εκπαίδευση Ενηλίκων» των ανθρωπιστικών σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πάτρας . Ο βασικός σκοπός ήταν η διερεύνηση των εμποδίων στην εκπαιδευτική διαδικασία . Oι ραγδαίες κοινωνικές εξελίξεις και οι συνεχόμενες εργασιακές απαιτήσεις οδηγούν στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων. Για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής εργασίας επιλέχθηκε το δείγμα επαγγελματιών από διάφορα γνωστικά αντικείμενα και ειδικότητες του βασικού τίτλου σπουδών τους, έχοντας παράλληλα κατάρτιση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων καθώς οι περισσότεροι από του συμμετέχοντες είναι πιστοποιημένοι ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων, ωστόσο η πιστοποίηση δεν αποτελεί προϋπόθεση και κριτήριο για την συμμετοχή τους στην έρευνα. Παράλληλα το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι το επιλεγόμενο δείγμα το συνθέτουν επαγγελματίες που εργάζονται σε κοινωνικούς φορείς και κέντρα ψυχικής υγείας υποστήριξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Η αύξηση και η πολυπλοκότητα των αναγκών σε διάφορους οργανισμούς και εργασιακά πλαίσια παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης κοινωνικά ευάλωτου πληθυσμού καθιστά ολοένα και περισσότερο απαραίτητη την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πρώτο μέρος αποτυπώνονται οι θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων και οι ψυχολογικές θεωρίες για τα εμπόδια στη μάθηση, συνεχίζοντας με τις θεωρίες σχετικά με τις ανάγκες και τα κίνητρα των ενήλικων εκπαιδευόμενων στην δια βίου μάθηση. Το δεύτερο μέρος της διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει την έρευνα και την παρουσίαση των ευρημάτων. Επιλέχθηκε η διεξαγωγή των ημιδομημένων συνεντεύξεων ως μέσο λήψης πληροφοριών με την μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης. Η έρευνα βασίστηκε σε τέσσερις βασικούς άξονες οι οποίοι περιλαμβάνουν αρχικά την αναζήτηση των παρεμποδιστικών παραγόντων στις εκπαιδεύσεις των επαγγελματιών και την ταξινόμηση τους σε εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια , ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τις συνέπειες που είχαν τα εμπόδια στους εκπαιδευόμενους , ό τρίτος εστιάζει στους τρόπους αντιμετώπισης των εμποδίων από τους ίδιους και τέλος ο τέταρτος άξονας επικεντρώνεται στις αλλαγές που επιτεύχθηκαν στον επαγγελματικό τους ρόλο . Κυρίως οι πολλαπλές τους υποχρεώσεις με τις επαγγελματικές τους απαιτήσεις, το οικονομικό αλλά και η ανεπάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ως παρεμποδιστικοί παράγοντες χαρακτηρίζουν τις απαντήσεις των ερωτώμενων, ενώ τα κίνητρα που έχουν για συμμετοχή σε εκπαίδευση καταλαμβάνουν υψηλή θέση στην μείωση των εμποδίων. Η αντιμετώπιση των δυσκολιών αλλά και η αποδοχή ότι ορισμένοι εξωτερικού παρεμποδιστικοί παράγοντες δεν αλλάζουν, ενίσχυσε τους περισσότερους στο να αποκτήσουν εμπειρία, νέες γνώσεις και εργαλεία ούτος ώστε να τα εφαρμόσουν, τους βοήθησε να βελτιωθούν συναισθηματικά αποκτώντας κυρίως ενσυναίσθηση και επάρκεια ενδυναμώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον επαγγελματικό τους ρόλο . Εν κατακλείδι η αναζήτηση τρόπων και η κατάλληλη διαχείριση των εμποδίων στην εκπαίδευση των Ενήλικων ατόμων, όπως παρουσιάζεται από τα ερευνητικά ευρήματα, θεωρούνται απαραίτητα στο να μην εγκαταλείπουν την εκπαίδευση τους εφόσον η συνεχόμενη κατάρτιση και εξειδίκευση τους συμβάλει στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του αντικειμένου τους .
  • The present study was carried out within the context of my participation in the postgraduate course “Adult Education”, School of Humanities, Hellenic Open University, Patras. The main purpose was to identify the barriers in educational process. The rapid social developments and the continuously growing work demands require continuous education and training of employees. For the needs of this study, a sample of professionals of various cognitive subjects and degree specializations was selected with adequate training regarding adult education, as most of the participants are certified Adult Educators. However, the certification is not a requirement and criterion for their participation in the survey. In addition, their common characteristic is that the selected sample consists of professionals of social institutions and mental health centers supporting vulnerable social groups. The increase of the needs as well as their complexity, as identified in various organizations and working fields, concerning the provision of services to socially vulnerable population, makes job specialization even more necessary. In the first part of the study theories concerning adult education and psychological theories regarding barriers in learning as well as theories about the needs and motivations of adult learners in lifelong learning, are mentioned. The second part of the study includes the research as well as the presentation of the findings. Semi-structured interviews were chosen as a means of obtaining information, with the method of qualitative analysis. The study was based on four main axes which include initially the identification of obstructive factors regarding the training of professionals and their classification into internal and external barriers, the second axis includes the impact the barriers had on the trainees, the third one focuses on the ways trainees deal with barriers by themselves and the last one focuses on the changes achieved regarding their professional role. Their multiple obligations, the professional demands, financial issues but also the inadequacy of an educational program where mentioned as the main obstructive factors in the answers of the respondents, while motivations related to participation in education are considered of great importance for the reduction of the barriers. Dealing with the difficulties but also accepting the fact that some external barriers do not change, helped most of them to gain experience, acquire new knowledge, develop and apply tools and skills but also helped them to be improved emotionally, by gaining empathy and competence, thereby enhancing their professional role. In conclusion, the search for ways to overcome barriers and the appropriate managing of barriers concerning the education of adults, as presented by the findings, are considered necessary so as trainees not to give up, provided that their continuous training and specialization enabled them to meet the requirements and needs arising out of their subject.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.