Η ενήλικη μάθηση, ομαδική και Μετασχηματίζουσα, μέσα από την αισθητική εμπειρία και ειδικά την υποκριτική, με άξονες το μετασχηματισμό αντιλήψεων και τον Κριτικό Στοχασμό των ενηλίκων, στo πλαίσιo του Λαϊκού Θεάτρου της Ζακύνθου.

Adult learning, group and transformative, through the aesthetic experience and especially acting, with the axes of the transformation of perceptions and the critical reflection of adults, in the context of the Popular Theater of Zakynthos. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Στράνης, Παύλος
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 141
 7. Μέγα, Γεωργία
 8. Μέγα, Γεωργία | Παπαγεωργίου, Ήρα
 9. Μάθηση | Άτυπη Eκπαίδευση/Μάθηση | Εκπαίδευση Ενηλίκων | Ομαδική Μάθηση | Μετασχηματίζουσα Μάθηση | Κριτικός Στοχασμός | Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας | Θέατρο | Λαϊκό Θέατρο της Ζακύνθου
 10. 1
 11. 59
 12. 20
 13. 1
 14. Κόκκος, Α., (2005). Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Τόμος Α. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία διερευνά κατά πόσο η εμπλοκή ερασιτεχνών ηθοποιών στα δρώμενα του Λαϊκού Θεάτρου της Ζακύνθου συνιστά μαθησιακή διαδικασία ενηλίκων, με βασική πτυχή το μετασχηματισμό αντιλήψεων μέσα από την ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού. Επιμέρους κρίσιμες παραμέτρους αποτελούν η ομαδική φύση της μαθησιακής διαδικασίας, ο ρόλος του θεάτρου και της υποκριτικής ως παράγοντα μάθησης αλλά και η πολιτιστική ιδιοπροσωπία της Ζακύνθου. Για τη συλλογή δεδομένων επελέγη η ποιοτική έρευνα με εργαλείο τις ημιδομημένες συνεντεύξεις, ενώ το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν ερασιτέχνες ηθοποιοί με εμπλοκή χρόνων στα θεατρικά πράγματα του νησιού. Τα ευρήματα της έρευνας επαληθεύουν την ερευνητική υπόθεση σχετικά με τη μαθησιακή πτυχή του Λαϊκού Θεάτρου της Ζακύνθου. Tο θέατρο φαίνεται να λειτουργεί ως παιδευτικός παράγοντας για τους ερασιτέχνες ηθοποιούς μεταδίδοντας γνώσεις για το παρελθόν και το κοινωνικό παρόν, ενώ ενισχύονται οι ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες και καλλιεργείται συνολικά η προσωπικότητά τους. Επίσης, καταγράφηκε ότι μέσα από τη διαδικασία προετοιμασίας του έργου αναβαθμίζεται η γλωσσική έκφραση. Σε άλλο επίπεδο, οι ερασιτέχνες ηθοποιοί αναλύουν κριτικά τις υπάρχουσες αντιλήψεις τους, πράγμα που συνεπάγεται τον ευρύ μετασχηματισμό των αντιλήψεων αυτών. Περαιτέρω, η όλη διεργασία έχει ως αποτέλεσμα την κοινωνική ενεργοποίηση των ατόμων ώστε να ξεπεραστούν προβληματικές κοινωνικές καταστάσεις. Τέλος, από την έρευνα αναδείχθηκε και η κριτική πρόσληψη της παράδοσης, η οποία αποτελεί ωφέλιμο στοιχείο για την πολιτιστική συνέχεια και υποστηρίζεται η ανάγκη δημιουργικής μεταφοράς της στο σήμερα.
  • This Master Thesis investigates whether the involvement of amateur actors in the events of the Popular Theater of Zakynthos constitutes a learning process for adults, with a key aspect being the transformation of perceptions through the development of critical reflection. Individual critical parameters are the group nature of the learning process, the role of theater and acting as a learning factor and the cultural identity of Zakynthos. For data collection, qualitative research was chosen as a tool, semi-structured interviews, while the sample of the research was amateur actors with years of involvement in the island's theatrical events. The research findings verify the research hypothesis regarding the learning aspect of the Popular Theater of Zakynthos. The theater seems to function as an educational factor for amateur actors, imparting knowledge about the past and the social present, while strengthening individual and social skills and cultivating overall personality. Also, it was recorded that through the process of preparing the project, the linguistic expression is upgraded. On another level, amateur actors critically analyze their existing perceptions, which entails the broad transformation of these perceptions. Furthermore, the whole process results in the social activation of individuals to overcome problematic social situations. Finally, the research highlighted the critical perception of tradition, which is a beneficial element for cultural continuity and supports the need for its creative transfer to today.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.