Ο σύγχρονος ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων Έρευνα για την εκπαίδευσή τους και τα προσόντα τους σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην Περιφέρεια Κρήτης.

The modern role of adult educators Research on their education and qualifications in Second Chance Schools in the Region of Crete. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μακρυγιαννάκη, Ελευθερία
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 101
 7. Μπουρμπούλη , Αγγελική
 8. Κρασαδάκη , Ευαγγελία
 9. Εκπαιδευτής Ενηλίκων | Adult Educator | δεξιότητες | skills | προσόντα | qualifications
 10. 2
 11. 40
 12. 8
 13. Περιεχόμενα : Παράρτημα 1 και 2
  • Ο ρόλος που διαδραματίζει ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων είναι εκ φύσεως απαιτητικός και πολυσύνθετος. Η μαθησιακή διεργασία των εκπαιδευομένων μπορεί να καθοριστεί μέσω μίας σωρείας αλληλεξαρτώμενων παραγόντων των οποίων η λειτουργία και ο ρόλος δεν έχουν εύκολα προβλέψιμη έκβαση, ούτε εξασφαλισμένα αποτελέσματα. Για να καταφέρουν οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων να ανταποκριθούν σε αυτό το ρόλο, θα πρέπει να κατέχουν πολλές και διαφορετικές δεξιότητες και προσόντα: να κατανοούν, να επικοινωνούν, να οργανώνουν με ευελιξία, να εφαρμόζουν πολλές εκπαιδευτικές τεχνικές, να είναι «ανοικτοί» στο διάλογο και στην αναζήτηση, να μπορούν να αντιλαμβάνονται τη διεργασία της ομάδας, να διαθέτουν επαρκή εκπαίδευση, ικανότητα αυτοαξιολόγησης και αυτογνωσία. Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση του σύγχρονου ρόλου των Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
  • The role that the Adult Educator plays is inherently demanding and complex. The learning process of the learners can be determined through a series of interdependent factors whose function and role do not have an easily predictable outcome, nor guaranteed results. In order for Adult Educators to be able to fulfill this role, they must possess many different skills and qualifications: to understand, to communicate, to organize flexibly, to apply many educational techniques, to be "open" to dialogue and to search, be able to understand the team process, have adequate training, self-assessment ability and self-knowledge. The purpose of this paper is to investigate the modern role of Adult Educators.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές