Η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας για τον ρόλο του Διευθυντή στην απόκτηση της επαγγελματικής επάρκειας και αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών

Τeachers' views on the role of the principal in the acquisition of professional competence and self-efficacy of teachers (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μπούρου, Αναστασία
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 125
 7. Κομσέλη, Φωτεινή
 8. Κομσέλη, Φωτεινή | Συτζιούκη, Μαρία
 9. επαγγελματική επάρκεια | professional competence | αυτοαποτελεσματικότητα | self-efficacy | εκπαιδευτικοί | teachers | διευθυντής σχολικής μονάδας | school principal | επιμόρφωση εκπαιδευτικών | teacher training | επαγγελματική ανάπτυξη | professional development
 10. 1
 11. 66
 12. 46
 13. Πίνακες, διαγράμματα
  • Κύριος σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τον ρόλο του διευθυντή στην απόκτηση της επαγγελματικής επάρκειας και αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτό η έρευνα επικεντρώθηκε στη μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας, αναφορικά με τον ρόλο του διευθυντή στην απόκτηση επαγγελματικής επάρκειας και αυτοαποτελεσματικότητας. Η έρευνα υλοποιήθηκε με ποσοτική προσέγγιση και χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο. Στην έρευνα συμμετείχε ένα δείγμα 150 εκπαιδευτικών που υπηρετεί σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας. Από την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί, θεωρούν ότι διαθέτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, την αίσθηση της επαγγελματικής επάρκειας και αυτοαποτελεσματικότητας, αλλά αναγνώρισαν ότι απαιτείται περαιτέρω επαγγελματική επάρκεια, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα διδακτικά τους καθήκοντα. Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι ο διευθυντής υπηρετώντας τον θεσμικό του ρόλο δεν δίνει προτεραιότητα σε ενέργειες σχετικά με τη διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων για την ενίσχυση της επαγγελματικής επάρκειας και αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, αλλά πρωταρχικά υλοποιεί ενέργειες που στοχεύουν στην καλλιέργεια θετικού σχολικού κλίματος. Τέλος οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η ενίσχυση της επαγγελματικής επάρκειας και αυτοαποτελεσματικότητάς τους επηρεάζει θετικά και σε πολύ μεγάλο βαθμό όλη τη σχολική μονάδα.
  • The main purpose of this study was to explore teachers' views on the role of the principal in the acquisition of professional competence and self-efficacy of teachers. In this context, our research focused on the study of the views of primary education teachers in the region of Achaia, regarding the role of the principal in acquiring professional competence and self-efficacy. We adopted a quantitative approach, using a questionnaire as a research tool. A sample of 150 teachers serving in primary schools in Achaia participated in the research. The analysis of the data obtained showed that teachers have a very high sense of professional competence and self-efficacy but acknowledged that further professional competence is required to respond effectively to their teaching tasks. Teachers recognize that the principal, serving his/her institutional role, does not prioritize actions related to the organization of training activities to enhance the professional competence and self-efficacy of teachers, but primarily implements actions aimed at cultivating a positive school climate. Finally, teachers believe that enhancing their professional competence and self-efficacy has a highly positive impact on the whole school unit.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.