Η χρήση της τέχνης στην εκπαίδευση ενηλίκων: Η διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Δευτερόβαθμιας εκπαίδευσης

The use of art in adult education: An exploration of secondary school teachers' views. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αρβανίτη, Ευαγγελία
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 87
 7. Βιρβιδάκη , Αικατερίνη
 8. Βιρβιδάκη , Αικατερίνη | Σκιαδά , Μαρία
 9. τέχνη | art | Εκπαίδευση ενηλίκων | Αdult education | Μετασχηματίζουσα Μάθηση | Transformational Learning | απόψεις | οpinions | φιλόλογοι | Philologists
 10. 2
 11. 31
 12. 55
 13. Περιέχει : πίνακες, εικόνες
 14. Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Θεωρητικό πλαίσιο και προσεγγίσεις/ Α. Κόκκος
  • Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση θέσεων και αντιλήψεων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιμέρους ερευνητικοί στόχοι είναι ο εντοπισμός δεξιοτήτων και γνώσεων για την ένταξη των τεχνών στη μαθησιακή διαδικασία και ο εντοπισμός αντιλήψεων αναφορικά με τη σχέση τέχνης-εκπαίδευσης και κριτικού στοχασμού. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της μεθόδου "Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας" του Α. Κόκκου στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας και συγκεκριμένα στους φιλολόγους με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου τους ως διδασκόντων, αλλά και τα οφέλη από την εφαρμογή της μεθόδου. Ακόμα, διερευνήθηκαν τα εμπόδια και οι δυσκολίες που συνάντησαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους, αλλά και οι απόψεις τους για τα οφέλη και τα εμπόδια που συνάντησαν όταν εφάρμοσαν οι ίδιοι τη μέθοδο στις τάξεις τους. Χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση και το ερευνητικό εργαλείο της ημιδομημένης συνέντευξης για τη συλλογή του εμπειρικού υλικού. Το δείγμα της έρευνας αποτελούταν από δέκα (10) εκπαιδευτικούς και πιο συγκεκριμένα φιλολόγους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονταν σε σχολεία του Ν. Αττικής. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφάνηκε η σημασία της αξιοποίησης της συγκεκριμένης μεθόδου στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως στη δική τους εκπαίδευση. Επίσης, από τα αποτελέσματα της έρευνας αναδείχθηκε η σημασία της χρήσης της της τέχνης στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς μπορεί να συμβάλλει στον κριτικό στοχασμό και στον μετασχηματισμό δυσλειτουργικών αντιλήψεων. Παρά τα πολλαπλά οφέλη που εντοπίζουν, υπάρχουν εμπόδια που επισημαίνουν και μπορούν να δυσχεράνουν την εφαρμογή της μεθόδου. Τέλος, θεωρούν ότι αποτελεί μια χρήσιμη μέθοδο προς αξιοποίηση από τους ίδιους, αλλά απαιτείται η κατάλληλη επιμόρφωση και κατάρτιση.
  • The purpose of this study was to explore the positions and perceptions of secondary school teachers regarding the use of art in the educational process. Individual research objectives are to identify skills and knowledge for the integration of the arts in the learning process and to identify perceptions regarding the relationship between art-education and critical thinking. More specifically, the perceptions of teachers about the application of the method "Transformational Learning through Aesthetic Experience" by A. Kokkos were investigated by the secondary school teachers themselves and specifically by the philologists in order to redefine their role as teachers, but also the benefits. the application of the method. They also explored the obstacles and difficulties they encountered during their training, as well as their views on the benefits and obstacles they encountered when they applied the method in their classrooms. The qualitative methodological approach and the research tool of the semi-structured interview were used to collect the empirical material. The sample of the research consisted of ten (10) teachers and more specifically philological teachers of Secondary education who worked in schools of Attica. The results of the research showed the importance of using this method in the context of adult education, as in their own education. The results of the research also highlighted the importance of using art in adult education, as it can contribute to critical thinking and the transformation of dysfunctional perceptions. Despite the multiple benefits they identify, there are barriers that point out and can make the method difficult to implement. Finally, they consider it a useful method to be used by them, but appropriate training and education is required.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.