Αξιοποίηση ΤΠΕ στο διδακτικό έργο κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19 : Απόψεις εκπαιδευτικών πληροφορικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις ικανότητές τους

Utilization of ICT in the teaching during the pandemic Covid-19 period: Views of informatics secondary level educators about their abilities (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κούσουλας, Βασίλειος
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 208
 7. Χατζηλεοντιάδου , Σοφία
 8. Χατζηλεοντιάδου , Σοφία | Ντρενογιάννη, Ελένη
 9. Ικανότητες αξιοποίησης ΤΠΕ | Utilization of ICT | Περίοδος πανδημίας | Pandemic period | Covid-19 | Covid-19 period | Απόψεις εκπαιδευτικών πληροφορικής | Opinions of teachers | Εκπαιδευτικοί πληροφορικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | Secondary school IT teachers | Views of IT educators
 10. 3
 11. 19
 12. 33
 13. Περιέχει : εικόνες, σχήμα, διαγράμματα
 14. Θεματική Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων/ Γιώργος Τσίωλης
  • Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να διερευνήσει τις απόψεις εκπαιδευτικών πληροφορικής στο Ελληνικό Δημόσιο σχολείο για την χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω του Covid-19 αλλά και τις αλλαγές που προέκυψαν στη συνέχεια με την επιστροφή στη δια ζώσης διδασκαλία. Η πρωτοτυπία της έρευνας αυτής έγκειται στην εις βάθος διερεύνηση μέσω ποιοτικής έρευνας αποκλειστικά των απόψεων των εκπαιδευτικών πληροφορικής αποκλειστικά. Η έρευνα κατέδειξε τις σημαντικές διαφορές σε επίπεδο δεξιοτήτων για τη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς πληροφορικής και τις άλλες ειδικότητες και ανέδειξε τον ουσιώδη ρόλο του εκπαιδευτικού της πληροφορικής στην επίτευξη του στόχου της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας. Προέκυψαν ευρήματα αναφορικά με ελλείμματα στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, θέματα ασάφειας για το πλαίσια ορθής αξιοποίησης κάποιων τεχνολογιών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και ζητήματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και τεχνικών ελλείψεων στις σχολικές υποδομές καθώς και θέματα ισότιμης πρόσβασης των μαθητών. Τα ευρήματα αυτά είναι συμβατά με τις διεθνείς έρευνες και την υπάρχουσα βιβλιογραφία και ενισχύουν την αξιοπιστία της παρούσης έρευνας. Η έρευνα καταδεικνύει τις αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική που προωθεί πλέον την χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ σε κάθε μάθημα αλλά και τα τεχνικά και οργανωτικά προβλήματα αυτής της αλλαγής καθώς και τις διαφορετικές δυνατότητες κάθε εκπαιδευτικού να τις εφαρμόσει. Ωστόσο μια θετική εξέλιξη από την υποχρεωτική χρήση των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19 είναι ότι οδήγησε σε μεγαλύτερη εξοικείωση όλων των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ και σε μεγαλύτερη αξιοποίησή τους στη δια ζώσης διδασκαλία στη μετά Covid-19 εποχή.
  • The current study attempts to research the opinions of Informatics teachers in Greek secondary public schools for the utilization of ICTs during the compulsory distance learning condition due to the Covid-19 crisis, as well as the changes that occurred after the return to the physical classroom. The original element of the study is the in depth qualitative research conducted to Informatics teachers only. The study findings displayed the significant differences in the skillset for the utilization of ICTs between the informatics teachers and all other faculty and demonstrated the central role of informatics teachers for the realization of distance learning. Several issues arise regarding the education policy planning, the appropriate use of technologies and social media, lacks in infrastructure, student equal access to education and teacher training. The findings are in accordance with various studies in education an element that supports the validity of the current study. The study recognizes the changes in education policy to support the utilization of ICTs in all fields of education, the technical and organizational issues of these changes and the varying abilities of each teacher to apply the new policies. A positive development from the compulsory use of ICTs during the Covid-19 crisis is the familiarization of all teachers with ICTs and their subsequent utilization upon returning to the physical classroom
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές