Η μέθοδος ‘Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία’ στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η περίπτωση της επεξεργασίας της έννοιας της Επικοινωνίας με τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος της Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

"The method 'Transformative Learning through Aesthetic Experience' in Higher Education. The case of the elaboration of the concept of Communication with the students of the Department of Cultural Technology and Communication of the University of the Aegean ". (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Χαραλαμπή, Θεοδώρα
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 117
 7. Ράικου, Αναστασία
 8. Ράικου, Αναστασία | Βαϊκούση, Δανάη- Μερόπη
 9. Μετασχηματίζουσα Μάθηση | Αισθητική Εμπειρία | Επικοινωνία | Ανώτατη Εκπαίδευση | Transformative Learning | Aesthetic Experience | Communication | Higher Education
 10. 4
 11. 61
 12. 19
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 14. Βαϊκούση, Δ., & Κόκκος, Α. (2019). Οδηγός Μελέτης για τη Θ.Ε. ΕΚΕ52.
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η ολιστική προσέγγιση της έννοιας της Επικοινωνίας μέσω του κριτικού στοχασμού και του ορθολογικού διαλόγου, στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται η επιρροή των γνώσεων που απορρέουν από τη διδασκαλία του όρου ως γνωστικό αντικείμενο και επιδιώκεται η ανάδειξη μιας διαφορετικής προσέγγισης σε αυτήν. Επιπροσθέτως, διερευνάται το ποσοστό της επιρροής του γνωστικού αντικειμένου της Τέχνης, το οποίο διδάσκεται στο τμήμα, στη διαμόρφωση των πεποιθήσεων των συμμετεχόντων/ουσών. Στην έρευνα συμμετέχουν δύο ομάδες, οι οποίες διαμορφώνονται από φοιτητές και φοιτήτριες του πρώτου και του τρίτου κύκλου σπουδών αντίστοιχα. Η ηλικιακή διαφορά που παρατηρείται στην δομή των δύο ομάδων, δημιουργεί μία επιπρόσθετη παράμετρο προς διερεύνηση, η οποία αφορά στη διαμόρφωση των απόψεων που καταθέτει η εκάστοτε ομάδα με βάση το σύνολο των εμπειριών της. Ως εκ τούτου, μέσω της παρούσας διπλωματικής ερευνάται ποιο από τα δύο στοιχεία -γνώσεις ή εμπειρία επί του συγκεκριμένου θέματος- διαμορφώνουν ή/και επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των ομάδων. Τα ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιούνται αφορούν σε ερωτηματολόγια, σχάρες παρατήρησης, καθώς και συμμετοχική παρατήρηση, τα οποία δημιουργούνται σύμφωνα με την μεθοδολογική προσέγγιση της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας του Α. Κόκκου. Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι μολονότι οι γνώσεις που αποκτά ένα άτομο κατά τη διάρκεια μαθησιακών διεργασιών συμβάλλουν στη διεύρυνση του νου για ένα συγκεκριμένο θέμα, ωστόσο οι πεποιθήσεις του διαμορφώνονται μέσα από τις εμπειρίες που αποκτά κατά την αλληλεπίδραση του με το κοινωνικό γίγνεσθαι. Η εφαρμογή της αισθητικής εμπειρίας στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μία πρόσθετη μορφή μάθησης με στόχο τον αναστοχασμό και τον εμπλουτισμό του συστήματος αξιών. Επιπροσθέτως, η ενασχόληση με ποικίλες μορφές έργων τέχνης δύναται να λειτουργήσει ως ένα διττό μοντέλο επικοινωνίας, διότι σε κάθε φάση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων και των έργων τέχνης, απαντούμε στοιχεία τόσο από το συστημικό, όσο και από το κυβερνητικό μοντέλο. Ως εκ τούτου, η παρούσα διαδικασία οδηγεί σε μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση του κοινωνικού γίγνεσθαι και των επικοινωνιακών δράσεων.
  • The present study attempts the holistic approach of the concept of Communication, through critical thinking and rational dialogue, to the students of the Department of Cultural Communication and Technology of the University of the Aegean. More specifically, the influence of the knowledge deriving from the teaching of the term as a cognitive object is investigated and a different approach is sought to emerge in it. In addition, it investigated the percentage of influence of the mental object of Art, which is taught in the department, on the formation of the participant’s beliefs. The research involves two groups, formed by students of the first and third cycle of study respectively. The age difference observed in the structure of the two groups creates an additional parameter to be investigated, which concerns the formation of the views that each group ranks based on the totality of its experiences. Therefore, this diploma thesis it is investigated which of the two elements -knowledge or experience on the specific concept- form and/or influences the beliefs of the groups. The research data collection tools used, relate to questionnaires, observation grids, as well as participatory observation, which are created according to the methodological approach of Transformational Learning through the aesthetic experience of A. Kokkos. We conclude that although knowledge contributes to the expansion of the mind on a particular subject, nevertheless the beliefs of individuals are shaped by the experiences they have in their interaction with social becoming. The application of aesthetic experience in the educational process is an additional form of learning aimed at reflecting and enriching the value system. In addition, dealing with various forms of artwork can serve as a double communication model, because in each phase of the interaction between individuals and works of art, we respond to elements from the linear, systemic and cybernetic models. Therefore, the present interaction leads to a more complete understanding of social becoming and communicative actions.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές