Διαδικτυακές & Δια ζώσης Τοπικές Κοινότητες Δια Βίου Μάθησης Ενηλίκων, για ένα Βιώσιμο Μέλλον

Online and in-person local lifelong learning Communities of Adults for a Sustainable Future (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Βαλλιανάτου - Βουτσινά, Ελένη
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. Τσολακίδου, Σαββατού
 8. Τσολακίδου, Σαββατού | Δουργκούνας, Γεώργιος
 9. Δια Βίου Μάθηση | Lifelong Learning | Περιβαλλοντικός Εγγραμματισμός | Environmental literacy | Αειφορία | Sustainability | Βιώσιμες Κοινότητες Μάθησης | Sustainable Learning Communities | Διαδικτυακές & Δια ζώσης Τοπικές Κοινότητες | Online and In-person Local Communities | Βιώσιμη Ανάπτυξη | Sustainable Development
 10. 2
 11. 22
 12. 23
 13. Περιέχει διαγράμματα, εικόνες
 14. Η Διεξαγωγή της Έρευνας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων / Γαλατά Β.Π. κ.α.
  • Όλοι σήμερα θα έπρεπε να είναι ενήμεροι για τα ακραία περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, για τα οποία μοναδική αιτία είναι η ανεξέλεγκτη δραστηριότητα και εκμετάλλευση του ίδιου του ανθρώπου, με κυριαρχικό τρόπο, επάνω σε κάθε άκρη της Γης. Προκειμένου να καταφέρει η ανθρωπότητα να αποτρέψει τον αφανισμό της, χρειάζεται να αλλάξει τρόπο σκέψης και δράσης μέσα από βιώσιμες λύσεις στην καθημερινότητά της. Ο περιβαλλοντικός εγγραμματισμός του ενήλικου πληθυσμού αποτελεί άμεση προτεραιότητα και στη χώρα μας, όπως οπουδήποτε αλλού. Η εκπαίδευση ενηλίκων, αποτελεί ένα σημαντικό χώρο, που παρόλο που μέχρι σήμερα δεν έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα σε θέματα αειφορίας, επιδιώκει κατά κύριο λόγο μετασχηματιστικές διεργασίες, που βοηθούν στην ανάδειξη νέων προοπτικών, που σήμερα καθίστανται επιβεβλημένες. Η εργασία προτείνει ως λύση, τη δημιουργία των Διαδικτυακών& Δια Ζώσης Τοπικών Κοινοτήτων Δια Βίου Μάθησης Ενηλίκων για ένα Βιώσιμο Μέλλον, με σκοπό την αφύπνιση και δραστηριοποίηση των πολιτών, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, προκειμένου να γίνουν συμμέτοχοι αυτής της προσπάθειας, πρωτίστως σε τοπικό επίπεδο. Η έρευνα - δράση ως μέθοδος που πραγματοποιήθηκε για το λόγο αυτό, έφερε στο φως σημαντικά ευρήματα, όπως την άγνοια των πολιτών, και την ακούσια συμμετοχή τους, σε ότι αφορά το μέγεθος των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Επιπροσθέτως, ανέδειξε την ανάγκη τους για συλλογική δράση, προκειμένου να μεταδοθεί η γνώση και να δραστηριοποιηθεί η κοινωνία για βιώσιμες λύσεις και προοπτικές. Επιπλέον, επισήμανε ότι το διαδίκτυο, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό χώρο στη μαθησιακές δεξιότητες της κοινότητας, καθώς χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προτρέπει τον εκπαιδευόμενο στην αυτομάθηση, καθοδηγώντας τον σε μια Δια Βίου αναζήτηση της γνώσης ατομική ή διαδραστική με άλλους ενδιαφερόμενους για το ίδιο θέμα, για ένα βιώσιμο μέλλον.
  • Nowadays, we should all be aware of the extreme environmental issues that our planet is facing, of which the only cause, is the uncontrollable activity and exploitation of human beings, who tend to be dominant upon earth. For humanity, to avoid its extinction, it has to change the way of daily thinking and acting, through sustainable solutions. The environmental literacy of adult population has to be our immediate priority in our country and globally as well. Adult education constitutes a significant field and although till now, it hasn’t been developed in sustainability issues, it mainly targets to transform processes that can help the prominence of new prospects that today, are essential. This project recommends as a resolution, the online & in-person local long-life learning communities of adults for a sustainable future, having as a purpose the awareness and activation of all citizens, both personally and collectively in order to be participants of this effort, mainly in a local level. This action- research that has been carried out for this purpose, has revealed significant findings such as, citizens’ ignorance, and their unintentional participation, as for the magnitude of global environmental issues. Moreover, it has shown the need for collective action to transmit knowledge, so as the society to be activated using sustainable solutions and prospects. Additionally, it has pointed out that the internet can play an important role in acquiring learning skills, due to the fact that it is flexible as a tool and it can motivate learners to shelf-taught education, leading them to a long-life search of knowledge so as, a sustainable future to be attained.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.