Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα Διαπολιτισμικής και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης

Investigation of the educational needs of primary education teachers in matters of Intercultural Education and Distance Learning (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τσέλιου, Ξανθή
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 228
 7. Χλαπάνης, Γεώργιος Ερρίκος
 8. Χλαπάνης, Γεώργιος Ερρίκος | Μπουρμπούλη, Αγγελική
 9. Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών | Investigation of training needs | Επιμόρφωση εκπαιδευτικών | Training educator | Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση | Primary Education | Διαπολιτισμική Εκπαίδευση | Intercultural Education | Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση | Distance Learning | Επιμορφωτικό πρόγραμμα | Training program
 10. 4
 11. 63
 12. 16
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
  • Οι συχνές αλλαγές στη σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας και η μετατροπή της σε πολυπολιτισμική επιβάλλει την προσαρμογή του ελληνικού σχολείου στις νέες συνθήκες. Παράλληλα, η πανδημία του Covid-19 είχε μεγάλο αντίκτυπο στη λειτουργία των σχολείων. Οι δάσκαλοι πρέπει να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να διαχειριστούν με επιτυχία την απότομη αλλαγή. Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕξΑΕ), όπως αυτές προκύπτουν μέσα από τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τα θέματα αυτά, τις ανάγκες κατάρτισης που θεωρούν ότι έχουν, τις δυσκολίες που τέθηκαν στην επιβολή της ΕξΑΕ λόγω της πανδημίας Covid-19 και των απόψεών τους για τα προγράμματα κατάρτισης. Τα κύρια ευρήματα της έρευνας είναι ότι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν αισθάνονται επαρκώς καταρτισμένοι και έτοιμοι να διαχειριστούν μια πολυπολιτισμική τάξη. Ακόμη, ένα άλλο εύρημα ήταν ότι οι εκπαιδευτικοί, παρά την έλλειψη προετοιμασίας, ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στην εφαρμογή της ΕξΑΕ στα δημοτικά σχολεία. Επιπλέον, πιστεύουν ότι πρέπει να εκπαιδεύονται στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και να αποκτούν δεξιότητες στην ΕξΑΕ. Για το λόγο αυτό προτιμούν να συμμετέχουν κάθε δύο χρόνια σε ένα πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης διάρκειας τριών μηνών, σχεδιασμένο από επίσημους φορείς, το οποίο θα συνδυάζει τη δια ζώσης με την εξ αποστάσεως διδασκαλία και τη θεωρία με την πράξη. Τα παραπάνω συμπεράσματα χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό ενός προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο θέμα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με τεχνικές της ΕξΑΕ, καθώς και τα δύο ζητήματα τους απασχολούν και θα συνεχίσουν να τους απασχολούν εντατικά στην καθημερινότητά τους.
  • The frequent changes in the composition of Greek society and its transformation into a multicultural one requires the adaptation of the Greek school to these new conditions. At the same time, the Covid-19 pandemic had a major impact on the operation of schools. Teachers must have the appropriate knowledge and skills to successfully manage abrupt change. The present thesis attempts to investigate the educational needs of primary education teachers in Intercultural Education and Distance Education (Distance Learning), as they arise through the investigation of teachers' views on these issues, the educational needs that they consider important, the difficulties raised in enforcing Distance Education, due to the Covid-19 pandemic and their views on training programs. The main findings of the research are that primary school teachers do not feel sufficiently trained and ready to manage a multicultural classroom. Furthermore, another finding was that teachers, despite the lack of preparation, responded satisfactorily to implement Distant Learning in primary schools. In addition, they believe, that they should train in Intercultural Education and acquire skills in Distant Learning. For this reason, they prefer to participate every two years in an in-school training program lasting three months, designed by official bodies, which will combine in-person learning with distance learning and theory with practice. The above conclusions are used for the design of a training program for primary education teachers on the matter of Intercultural Education, in combination with techniques of Distant Learning since both issues concern and will continue to bother them intensively in their daily lives.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.