Οι απόψεις των εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών και διευθυντών ΣΔΕ για τη συλλογική αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, ως αναπτυξιακή και μετασχηματιστική διαδικασία, σε εν δυνάμει οργανισμούς μάθησης

The views of teachers, educators and managers of SDE on collective self-evaluation of educational work as a developmental and transformative process in potential learning organisations (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΛΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 162
 7. Σκιαδά , Μαρία
 8. Σκιαδά, Μαρία | Βιρβιδάκη , Αικατερίνη
 9. οργανισμοί μάθησης, εκπαίδευση ενηλίκων | αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, | μετασχηματισμός, αναπτυξιακή διαδικασία, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 10. 7
 11. 134
 12. 116
 13. Εικόνες, Σχήματα, διαγράμματα, Πίνακες, Logos, Ερωτηματολόγιο, Συντομογραφίες.
 14. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων , Διοίκηση Ανθρώπινου δυναμικού Τόμος Β ΕΑΠ /Ανθοπούλου Σ., (1999).
  • Η συλλογική αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση) του εκπαιδευτικού έργου μας μονάδας, είναι μια εκ των έσω δυναμική και συστηματική καινοτόμος διεργασία σε οργανισμούς μάθησης, που επιχειρεί να αποτιμήσει τις δράσεις τις διαδικασίες και τους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά το εκπαιδευτικό έργο ενός σχολικού οργανισμού, έχοντας ως στόχο την βελτίωση αυτού. Η εφαρμογή της, δείχνει στοιχεία αυτονομίας της μονάδας, συμμετοχικές πολιτικές εκπαιδευτικής διοίκησης και άσκηση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Ακόμη, ευνοεί την ελευθερία έκφρασης, του κριτικού αναστοχασμού και της εποικοδομητικής κριτικής των εκπαιδευτικών, ενισχύει την επαγγελματική ανάπτυξη τους και τους βοηθά να φέρουν εις πέρας το εκπαιδευτικό τους έργο. Έχει σύνδεση και με πολλά θεματικά πεδία και παράγοντες μέσα στον οργανισμό (πόροι, οργανωτικές-διοικητικές δομές, παιδαγωγικές διαδικασίες, εκπαιδευτικό προσωπικό, εκπαιδευομένους). Σκοπός της εργασίας, είναι η ιχνηλάτηση των αντιλήψεων, απόψεων των εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και Διευθυντών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ανά την Ελληνική επικράτεια και κατά πόσο αυτές ταυτίζονται, για το ρόλο της αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου, ως αναπτυξιακή εσωτερική διεργασία και διαδικασία μετασχηματισμού ενός εκπαιδευτικού οργανισμού ενηλίκων, σε οργανισμό μάθησης. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά στην έννοια της μάθησης και της οργανωσιακής κουλτούρας των εκπαιδευτικών οργανισμών, στα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τους οργανισμούς μάθησης και την επίδραση της εκπαιδευτικής ηγεσίας τους. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών οργανισμών, ως αναπτυξιακή-μετασχηματιστική διαδικασία και ειδικότερα στην συλλογική εσωτερική αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση) εκπαιδευτικού έργου στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και προσεγγίζει τις τάσεις που επικρατούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει το πλαίσιο και τους οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων και συγκεκριμένα επικεντρώνετε στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και στην φιλοσοφία αυτών, που συνάδει με την φιλοσοφία των οργανισμών μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές αυτών αποτελούν και το υποκείμενο και τον πληθυσμό-στόχο της μελέτης. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, που αποτελεί το ερευνητικό της μέρος, μέσα από ποσοτικά και ποιοτικά τεκμήρια και χρησιμοποιώντας ως ερευνητική μέθοδο την εμπειρική μελέτη πεδίου και ερευνητικά εργαλεία το ημιδομημένο ερωτηματολόγιο και την ημιδομημένη συνέντευξη επιχειρείται να προσεγγιστούν και να αποδοθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών και διευθυντών των ΣΔΕ για το ρόλο της αυτοαξιολόγησης ως αναπτυξιακή διαδικασία και διεργασία ενός οργανισμού μάθησης. Ακολουθεί η συζήτηση για την αξιολόγηση των δεδομένων της μελέτης και τα συμπεράσματα που εξάγονται από την εφαρμογή της μελέτης. .
  • The collective evaluation (self-evaluation) of a unit’s educational work is an internally dynamic and systematic innovative process in learning organizations, which attempts to assess the action, processes and factors that affect positively or negatively the educational work of a school organisation, aiming to improve it. Its implementation shows evidence of unit autonomy, participatory educational management policies and the exercise of internal educational policy. It also promotes teacher’s freedom of expression, critical reflection and constructive criticism, enhances their professional development and helps them to carry out their educational work. It is also linked to many thematic areas and factors within the organisation (resources, organisational-administrative structures, pedagogical process, educational staff, and trainers). The aim of the study is to trace the perceptions and opinions of teachers, trainers and directors of Second Chance Schools (SCS) across the Greek territory and whether they coincide on the role of self-evaluation of educational work as a developmental internal process and a process of transformation of an adult educational organisation into a learning organisation. The first chapter of the thesis refers to the concept of learning and organizational culture of educational organisations, the characteristics that define learning organisations and the impact of their educational leadership. The second chapter refers to the evaluation of educational organizations as a developmental-transformative process and in particular to the collective internal evaluation (self-evaluation) of educational work in educational organisations and approaches the trends prevailing in Greece and in Europe. The third chapter describes the context and adult education organisations and in particular focuses on Second Chance Schools and their philosophy which is consistent with the philosophy of learning organisations. Teachers and their principals are both the subject and the target population of the study. In the second part of the paper, which s the research part, through quantitative and qualitative evidence and using as a research method the empirical field study and research tools the semi-structured questionnaire and the semi-structured interview, an attempt is made to approach and attribute the views of teachers and managers of SCSs on the role of self-evaluation as a developmental process and process of a learning organization. This is followed by a discussion of the evaluation of the study data and the conclusions drawn from the application of the study.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.