Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση στην Πρακτική Άσκηση: Μελέτη Περίπτωσης στο πρόγραμμα σπουδών Διοίκησης Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Transformative Learning in Internship: Case Study on the International Tourism and Hospitality Management Program of Studies (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γαβρίλη, Δέσποινα
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 130
 7. Κεδράκα, Αικατερίνη
 8. Κεδράκα, Αικατερίνη | Τσιμπουκλή, Άννα
 9. Πρακτική Άσκηση | Μετασχηματίζουσα Μάθηση | Κύκλος Μάθησης | Εμπειρική Μάθηση | Τουρισμός | Ξενοδοχεία
 10. 4
 11. 31
 12. 43
 13. Περιέχει: πίνακες, σχήματα.
 14. Αντωνοπούλου, Μ. (2020). Η τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα, (Διπλωματική Εργασία). Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Η μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από το πρίσμα της Πρακτικής Άσκησης: Στην παρούσα εργασία γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση και διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας πάνω στη νοηματοδότηση της εργασιακής εμπειρίας ως αποτέλεσμα της Πρακτικής Άσκησης. Επίσης εξετάζεται η σημασία της αναστοχαστικής εργασίας για την επαναπλαισίωση των νοητικών συνηθειών και απόψεων των φοιτητών-ακουμένων. Τέλος, ερευνάται μελέτη περίπτωσης Πρακτικής Άσκησης ενηλίκων εκπαιδευομένων στα πλαίσια προγράμματος διοίκησης τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η μέθοδος συλλογής πρωτογενών δεδομένων είναι με προσωπικές συνεντεύξεις. Η εργασία στοχεύει σε μια πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ενός θεωρητικού πλαισίου που θα συνδέει τη Πρακτική Άσκηση με την Μετασχηματίζουσα Μάθηση στον ξενοδοχειακό τομέα. Εξετάζοντας διάφορες θεωρίες μάθησης, επιλέγεται ως αφετηρία ο κύκλος μάθησης του Kolb για την εμπειρική μάθηση, και επιχειρείται σύνδεση με την Πρακτική Άσκηση. Ως εργαλείο που επιτρέπει στους φοιτητές-ασκούμενους να αφομοιώσουν την εμπειρία της Πρακτικής Άσκησης και να τη συνδέσουν με τη θεωρία επιλέγεται ο κριτικός αναστοχασμός. Προς τούτο, επιχειρείται η σύνδεση της Πρακτικής Άσκησης με το αναστοχαστικό ημερολόγιο, αλλά και με την ακαδημαϊκή αναστοχαστική εργασία στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης, ως εργαλείων μετασχηματισμού. Ο τομέας σπουδών της διοίκησης τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων επιλέγεται ως κατάλληλη μελέτη περίπτωσης, καθώς η Πρακτική Άσκηση ως μέθοδος μάθησης είναι εδραιωμένη και ευρέως διαδεδομένη με αυτόν τον τομέα.
  • Transformative learning through the lens of Internship: In this paper a bibliographic review is carried out and primary research is performed on the meaning-making of work experience as a result of the Internship. The importance of the reflective essay as a way to reframe habits of mind and meaning perspectives is also examined. Finally, a case study of adult learners interning in the context of the tourism and hospitality industry is put together. The primary data collection method used is that of personal interviews. This paper initially aims to create a theoretical framework that will connect Internships in the hotel sector with Transformative Learning. After examining various learning theories, Kolb's learning cycle for experiential learning is chosen as a starting point, and a connection with Internships is attempted. Critical reflection is chosen as a tool that allows interns to assimilate the experience gained during the internship and connect it with theory. To this end, an attempt is made to connect the Internship with the reflective journal, as well as the academic reflective essay, due at the end of the Internship, as tools of transformation. The discipline of tourism and hospitality management is chosen as an appropriate case study, because Internship as a learning method is well-established and widely used in this field.
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές