Εκπαιδευτές ενηλίκων και εργασιακό άγχος - Μελέτη περίπτωσης

 1. MSc thesis
 2. Τσαπάλου, Χριστίνα
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 79
 7. Δουργκούνας, Γιώργος
 8. Τσάρπα, Ιωάννα
 9. work stress | adult educators | mental health | wellness | stress management | εργασιακό άγχος | εκπαιδευτές ενηλίκων | ψυχική υγεία | διαχείριση άγχους
 10. 1
 11. 25
 12. 45
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει τη συσχέτιση μεταξύ εκπαιδευτών ενηλίκων και του εργασιακού τους άγχους. Ειδικότερα, διερευνώνται ποιοι είναι οι στρεσογόνοι παράγοντες για έναν εκπαιδευτή ενηλίκων, εάν το εργασιακό άγχος διαφοροποιείται σε σχέση με το φύλο και την ηλικία του, και ποιες είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες του. Σχετικά με το θεωρητικό πλαίσιο, το εργασιακό άγχος, αποτελεί μια επιζήμια αντίδραση που εκφράζει το άτομο σε αδικαιολόγητες πιέσεις που δέχεται από την εργασία του ενώ στον αντίποδα βρίσκεται η ευεξία (well being), η οποία αφορά μια βιώσιμη κατάσταση που του επιτρέπει να αναπτυχθεί και να ευδοκιμήσει. Το άγχος επίσης πιθανόν να σχετίζεται με τη ζήτηση εργασίας και ελέγχου καθώς και με τη κοινωνική υποστήριξη όπως επίσης και με την ανταμοιβή που λαμβάνει ο εργαζόμενος. Ακόμη, σύμφωνα με την τρίτη θεωρητική προσέγγιση, το άγχος σχετίζεται με τον φόρτο εργασίας καθώς και με το μοντέλο συναλλακτικής διαδικασίας. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν ποσοτική, βασισμένη στη χορήγηση ερωτηματολογίου 15 ερωτήσεων, των οποίων η απάντηση ήταν διαβαθμισμένη σε πεντάβαθμη κλίμακα συμφωνίας Likert. Τα βασικά ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι μεγάλη μερίδα των εκπαιδευτών ενηλίκων αγχώνεται κυρίως λόγω υψηλών απαιτήσεων γνώσης τεχνογνωσίας και χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών καθώς επίσης και διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού αλλά και των προσδοκιών των εκπαιδευομένων τους. Παράδοξο είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευτές εμφανίζουν άγχος που προκύπτει από τον τρόπο διοίκησης του οργανισμού στον οποίο εργάζονται ενώ εξίσου μια μεγάλη μερίδα τους, δεν εμφανίζει καθόλου άγχος. Ακόμη, όλοι οι συμμετέχοντες εμφανίζουν άγχος λίγο πιο κάτω του μετρίου αλλά αυτό είναι πιο έντονο στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες, χωρίς ωστόσο να σχετίζεται με προσωπικές υποχρεώσεις, κάτι που προκαλεί εντύπωση καθώς συνήθως η γυναίκα διαθέτει τον επιβαρυμένο διττό ρόλο της επαγγελματία-μητέρας, που βιβλιογραφικά συνδέεται με υψηλό άγχος.
  • The present study attempts to investigate the correlation between adult educators and their work stress. In particular, the adult educator’s stressful factors are being investigated, whether the work stress differs according to their gender and age, and what are his educational needs. Regarding the theoretical, work stress is a harmful reaction expressed by the individual to unjustified pressures he receives from work, while the opposite is well-being, which refers to a sustainable state that allows it to grow and thrive. Also, stress might be related to job demand and control as well as social support or the reward received by the employee. Also, according to a third theoretical approach, stress is related to workload as well as transactional process model. The methodology followed was quantitative, based on the administration of a questionnaire with 15 questions whose answers were graded on a five-point Likert scale. The main findings of the research show that a large portion of adult educators are stressed mainly due to high requirements of knowledge, know-how and use of modern technologies as well as the management of educational material and the expectations of their trainees. Paradoxically, the trainers show stress related to the management of the organization in which they work, while equally a large portion of them, do not show any stress. Furthermore, all the participants show stress a little below average, but this is more pronounced in women than in men, but not related to personal obligations, which is surprising since usually the woman has the burdened dual role of professional-mother, which in the literature is associated with a high stress.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.