ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ -ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ -ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

A study on educational needs of the administrative employees of General Hopsital -Agios Dimitrios Thessalonikis based on their opinions (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΤΖΕΛΕΠΗ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. ΒΑΛΚΑΝΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 8. ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 9. Επιμορφωτικές ανάγκες,Διοικητικοί υπάλληλοι,Υγειονομική Περίθαλψη | Training needs,Administrative employees,HealthCare
 10. 2
 11. 13
 12. 116
 13. Περιέχει:πίνακες.
 14. ''Σχεδιασμός,Διοίκηση και Αξιολόγηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων/Βεργίδης,Δ. & Πρόκου,Ε.''
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να καταγράψει τις απόψεις των διοικητικών υπαλλήλων ενός νοσοκομείου αναφορικά με τις επιμορφωτικές ανάγκες τους. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα σε δείγμα 11 διοικητικών υπαλλήλων από το Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς - Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ημιδομημένης συνέντευξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η επιμόρφωση είναι πολύ σημαντική για τους εργαζόμενους ενός Γ.Ν. Νοσοκομείου καθώς όπως δήλωσαν είναι επιβεβλημένη η συνεχής αναθεώρηση των γνώσεων τους τόσο σε ζητήματα της υπάρχουσας θέσης εργασίας τους όσο και σε ζητήματα που αφορούν την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο χώρο εργασίας τους. Επίσης, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ως σημαντικά οφέλη της επιμόρφωσης, την αύξηση της απόδοσης τους, την καλύτερη κατανόηση και άσκηση των καθηκόντων τους, την επικαιροποίηση των πληροφοριών που έχουν σε ζητήματα σχετικά με τη θέση εργασίας τους και απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε διάφορους τομείς στο χώρο εργασίας. Τέλος, σημαντικά κίνητρα για συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι η ατομική εξέλιξη (προσωπικό ενδιαφέρον για βελτίωση), η βελτίωση της απόδοσης τους, η προσωπική ανέλιξη καθώς και η απόκτηση δεξιοτήτων για καλύτερη άσκηση των καθηκόντων τους.
  • The purpose of this study was to record the opinions of a hospital's administrative employees regarding their training needs. For this purpose, a qualitative research was carried out on a sample of 11 administrative employees from the G. Gennimatas - Agios Dimitrios Hospital in Thessaloniki. Data collection was performed using a semi-structured interview. The results of the research showed that training is very important for the employees of a General Hospital as they stated it is imperative to constantly review their knowledge both in matters of their current job and issues related to the integration of technology in their workplace. Participants also identified as significant benefits of training, increasing their performance, better understanding and exercise of their duties, updating their information on issues related to their job and acquiring knowledge and skills in various areas in the field work. Finally, important motivations for participating in a training program are individual development (personal interest in improvement), improving their performance, personal development as well as acquiring skills for better performance of duties.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.