Η αξία του κινηματογράφου για την αλλαγή απόψεων των νηπιαγωγών στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.

The value of cinema to the transformation of kindergarten educators' opinions about bullying in the school environment. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γεωργιάδου, Αικατερίνη
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 126
 7. Κόκκος, Αλέξιος
 8. Κόκκος, Αλέξιος | Βιρβιδάκη, Αικατερίνη
 9. Κινηματογράφος | 400 Χτυπήματα | Υψηλή τέχνη | Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία (ΜΜΑΕ) | Σχολικός εκφοβισμός | Νηπιαγωγείο
 10. 1
 11. 50
 12. 9
 13. Περιέχει: πίνακες
  • Η παρούσα Διπλωματική Εργασία αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης, η οποία διερευνά την αξία του κινηματογράφου ως μέσο που συμβάλλει στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού σε μια συγκεκριμένη ομάδα νηπιαγωγών και οδηγεί στο μετασχηματισμό των δυσλειτουργικών απόψεών τους σχετικά με το σχολικό εκφοβισμό. Το θεωρητικό πλαίσιο, που αποτελεί το πρώτο μέρος της εργασίας, στηρίζεται στην θεωρία Μετασχηματισμού του Mezirow καθώς και στη συμβολή της υψηλής τέχνης στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού. Επίσης, στο ίδιο μέρος παρουσιάζεται η μέθοδος του κ. Κόκκου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία», στην οποία στηρίζεται το ερευνητικό μέρος της εργασίας. Ακόμη, αφιερώνεται ένα κεφάλαιο στον κινηματογράφο και στην ιστορία του καθώς κι ένα ακόμη στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Η έρευνα, που αποτελεί το δεύτερο μέρος της εργασίας, έχει σκοπό να εντοπίσει τις πιθανές στερεοτυπικές αντιλήψεις των νηπιαγωγών για το σχολικό εκφοβισμό και στη συνέχεια να συμπεράνει κατά πόσο η αξιοποίηση του κινηματογράφου συμβάλλει στην αλλαγή τους σε πιο λειτουργικές. Το μέσον για να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός είναι η διεξαγωγή ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου νηπιαγωγών για το σχολικό εκφοβισμό, στο οποίο εφαρμόζεται η παραπάνω μέθοδος (ΜΜΑΕ), αξιοποιώντας στη διάρκειά της την ταινία «400 χτυπήματα» του σπουδαίου δημιουργού Φ. Τρυφώ. Η εφαρμογή της μεθόδου κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου συνέβαλλε, αρχικά, στον εντοπισμό των δυσλειτουργικών απόψεων της συγκεκριμένης εκπαιδευόμενης ομάδας και στη συνέχεια έδειξε ότι η δημιουργική αξιοποίηση της συγκεκριμένης ταινίας, που ανήκει στην υψηλή τέχνη, συνέβαλλε στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού των συμμετεχόντων και του στοχαστικού διαλόγου μεταξύ τους, με αποτέλεσμα τη μετακίνηση των απόψεών τους, πάνω στο εξεταζόμενο θέμα.
  • The present thesis is a case study, which examines the value of cinema as a means that contributes to the development of critical thinking in a specific group of kindergarten educators and ultimately leads to the transformation of their dysfunctional opinions about bullying in the school environment. The theoretical framework, which constitutes the first part of this thesis, is based on Mezirow‘s Transformative Learning theory. Mr Kokkos‘ method of «Transformative Learning through Aesthetic Experience» (TLAE), on which the research part of this thesis is founded, is also presented in the same section. Moreover, one chapter is dedicated to cinema and its history and another to phenomenon of bullying. The research that forms the second part of this thesis, aims to identify possible stereotypical opinions held by kindergarten educators about bullying and furthermore, to deduct to what extend the use of cinema contributes to altering these opinions into more functional ones. The means to achieve the afore mentioned goal is an educational seminar on bullying, conducted according to the principles of TLAE, utilizing the film «The 400 blows» by the esteemed F. Truffaut. Applying this method during the seminar lead initially to identifying the dysfunctional opinions of the specific group and furthermore, to showing that the creative use of the specific film, that belongs to high art, contributed to the development of critical thinking on the part of the participants and constructive dialogue among them, transforming their views on the subject as a result.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.