Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σε δημόσια έργα

 1. MSc thesis
 2. Γιάγκου, Σταύρος
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 05 Οκτωβρίου 2022 [2022-10-05]
 5. Ελληνικά
 6. 156
 7. Χρόνη, Χριστίνα
 8. Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. ΑΕΚΚ, διαχείριση, νομοθεσία, εμπόδια, διευκολύνσεις, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση
 10. 1
 11. 18
 12. 16
 13. Περιέχει πίνακες, εικόνες, ερωτηματολόγιο, άρθρο.
  • Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) όπου μελετήθηκε η κατηγοριοποίησή τους σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), την πηγή προέλευσης τους και οι παράγοντες που επηρεάζουν τις παραγόμενες ποσότητές τους. Αξιολογείται η διαχείριση των ΑΕΚΚ περιγράφοντας την υφιστάμενη κατάσταση, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισής τους. Αναλύονται οι επιλογές διαχείρισης των ΑΕΚΚ (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, τελική διάθεση) και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που ισχύει στην Ελλάδα. Επίσης παρουσιάζεται η εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ στην Ελλάδα, τα εμπόδια και οι διευκολύνσεις της διαχείρισης των αποβλήτων. Ακόμα πραγματοποιήθηκε έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου για τη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης της διαχείρισης των ΑΕΚΚ και των εναλλακτικών τρόπων διαχείρισής τους. Παρατηρήθηκε ότι το κύριο πεδίο δραστηριότητας των εταιρειών που διαχειρίζονται ΑΕΚΚ είναι η οικοδομή και η οδοποιία ακολουθούμενα από τα άλλα έργα και τα απόβλητα προέρχονται κυρίως από εργασίες κατεδαφίσεων και ανακαινίσεις ακολουθούμενα από απόβλητα εκσκαφών, επεκτάσεων και άλλων εργασιών. Η προέλευση των ΑΕΚΚ που διαχειρίζονται οι εταιρείες είναι κυρίως από επαγγελματίες του χώρου (π.χ. πολιτικοί μηχανικοί, εργολάβοι κλπ.), ακολουθούμενο από ΑΕΚΚ που προέρχονται από δημόσια έργα και από ιδιώτες. Οι εταιρείες που ασχολούνται με τη διαχείριση των ΑΕΚΚ στην Ελλάδα έχουν αναπτύξει πρωτοβουλίες για την προώθηση της διαδικασίας διαχείρισης των αποβλήτων όπως η δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων και σχετικού διαφημιστικού υλικού. Σχετικά με τα εμπόδια, η έλλειψη δράσεων κατάρτισης και καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή εναλλακτικών αποβλήτων, η έλλειψη ελέγχου της ποιότητας των ανακυκλωμένων ΑΕΚΚ και το κενό στη νομοθεσία δυσχεραίνουν την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ. Προτάσεις βελτίωσης της κατάστασης είναι να υποχρεώνονται οι εργολάβοι από τη νομοθεσία να χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα υλικά επίχωσης ώστε να μπορεί να αποσυμφορηθεί η μονάδα με τα ΑΕΚΚ που έχει παραλάβει, το ‘Σύστημα Επιβράβευσης’, καθώς και η ύπαρξη καλύτερου ελέγχου από τις δημόσιες αρχές και κοινού τιμοκαταλόγου συλλογικών συστημάτων.
  • In this work, the management of excavation, construction and demolition waste (ECDW) was examined, where its categorization was studied according to the European Waste List (EWC), its source of origin and the factors that influence its produced quantities. The management of ECDW is evaluated by describing the existing situation, the environmental impacts and the legislative framework of their management. The management options of ECDW (prevention, reuse, recycling, recovery, final disposal) and the National Waste Management Plan (EWMP) in Greece are analyzed. The alternative management of ECDW in Greece, the obstacles and facilities of waste management are also presented. A survey was also carried out using a questionnaire to investigate the current situation of the management of ECDW and their alternative management methods. It was observed that the main field of activity of the companies that manage ECDW is building and road construction followed by other projects and the waste comes mainly from demolition and renovation works followed by waste from excavations, extensions and other works. The main source of the ECDW managed by the companies is mainly from professionals (i.e. civil engineers, contractors, etc.), followed by ECDW originating from public projects and from private entities. The companies involved in the management of ECDW in Greece have developed initiatives to promote the waste management process such as the creation of information brochures and related advertising material. The lack of training and guidance regarding the utilization of alternative products, the lack of control of the quality of recycled ECDW and the legislation gaps are the main obstacles for alternative management of ECDW. The current situation could be improved by imposing contractors by law to use recycled backfill materials, a 'reward system', as well as the improvement of monitoring by public authorities and a common price list of collective systems.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.