Τελεφερίκ (cable cars) ως μέσα αστικών μεταφορών στον 21ο αιώνα. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ως εναλλακτική τμήματος της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας.

Cable cars as a means of urban transport in the 21st century. Advantages and disadvantages as an alternative to section of line 4 of the Athens metro. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παπαδοπούλου, Ίρις
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-28]
 5. Ελληνικά
 6. 168
 7. Τζανετάτος, Διονύσιος
 8. Σαρδιανού, Ελένη | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Τελεφερίκ | βιώσιμη αστική κινητικότητα | αστικές μεταφορές | δημόσια συγκοινωνία Αθηνών | περιβαλλοντικός σχεδιασμός μεταφορών | Αττικό μετρό γραμμή 4
 10. 1
 11. 10
 12. 83
 13. Περιέχει : εικόνες, χάρτες, πίνακες
  • Ένας από τους μεγαλύτερους τομείς της σημερινής κοινωνίας που φέρει σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι ο τομέας των μεταφορών. Σε αυτό το πλαίσιο οι μεταφορές οφείλουν να συμπεριλάβουν τις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού στην πιο πρώιμη φάση ανάπτυξης κάθε έργου, στη φάση του στρατηγικού σχεδιασμού. Με γνώμονα τα παραπάνω η παρούσα εργασία εξετάζει μία εναλλακτική πρόταση για τις αστικές μεταφορές, συστήνοντας μία καινοτόμα λύση που εξελίχθηκε πρόσφατα τεχνολογικά, τα αστικά τελεφερίκ. Αμφισβητώντας τη συμπερίληψη των αρχών βιώσιμου σχεδιασμού στο στρατηγικό σχέδιο των μεταφορών της Αθήνας, συγκρίνει τμήμα της χάραξης της γραμμής 4 του μετρό με μία εναλλακτική χάραξη γραμμής αστικού τελεφερίκ σε περιοχή των Δήμων Ζωγράφου, Καισαριανής και Αθηναίων. Μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας και των πρακτικών άλλων πόλεων αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τελεφερίκ και προσδιορίζονται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει καθώς και οι περιοριστικοί παράγοντες για την εφαρμογή του. Με δεδομένες τις σχεδιαστικές προδιαγραφές της γραμμής 4 του μετρό, όπως τη μελέτη χάραξης της γραμμής, τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και συναφή στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί, τίθεται η βάση για τη συγκριτική αξιολόγηση των δύο λύσεων. Ως παράγοντες σύγκρισης χρησιμοποιούνται η μεταφορική ικανότητα, ο χρόνος ταξιδιού, η πληθυσμιακή κάλυψη, η ασφάλεια, ο χρόνος και το κόστος κατασκευής, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η κοινωνική αποδοχή και η ποιότητα ταξιδιού. Η προτεινόμενη χάραξη τελεφερίκ καλύπτει ικανοποιητικά την περιοχή εξέτασης αποκαλύπτοντας μία υπερδιαστασιολόγηση της χάραξης του μετρό. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν το τελεφερίκ ως ένα βιώσιμο μέσο μεταφοράς που δύναται να χρησιμοποιηθεί εντός του αστικού ιστού υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Η συνεισφορά της εργασίας έγκειται στην ανάδειξη εναλλακτικών λύσεων στα κυκλοφοριακά προβλήματα των πόλεων, τα οποία με βάση τις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, μπορούν να επιλυθούν χωρίς την αναγκαιότητα επενδύσεων σε έργα μετρό.
  • Transport sector bears a significant share of responsibility for today’s society environmental issues. In this context, transport ought to include the environmental design principles in the early stages of development of each project. Based on the above, the present work examines an alternative proposal for urban transport, introducing an innovative solution that has recently emerged, urban cable cars. Through literature study and the review of other cities best practices, cable cars technical characteristics as well as limiting factors are analysed. Strengths and weaknesses are also identified. A new cable car line is proposed in the area of Zografou and Kaisariani Municipalities located just a throw stone away from the center of Athens. The proposed line is compared to section of line 4 of the Athens metro, which construction has been announced to begin soon. The design specifications of metro line 4 and related data that have been published, such as the environmental impact assessment, form the basis for the comparative evaluation of the two alignments. Comparison factors include capacity, travel time, accessibility, safety, construction time and cost, operating and maintenance costs, direct environmental impacts, social acceptance and travel quality. Results indicate that cable cars provide sufficient capacity for the specific area offering better coverage, lower cost (both construction and maintenance), lower energy consumption and better travel quality. On the other hand, Athens metro line 4 is evaluated as over-designed according to the expected ridership. As the latest developments in technology show, cable cars are sustainable means of transport with great potential within the urban fabric, under certain circumstances. The contribution of this work relies on revealing alternative solutions in cities’ transit problems, which in terms of environmental design can be resolved without the need to invest in large-scale projects such as metros.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές