Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων κανόνων της τεχνικής ανάλυσης σε δείκτες μετοχών του χρηματιστηρίου Αθηνών

 1. PhD dissertations
 2. Testing the effectiveness of technical analysis trading systems based on stock indices of the Athens stock exchange
 3. Παπαθανασίου, Σπυρίδων
 4. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
 5. 2009 [2009]
 6. Ελληνικά
 7. Βαιλείου, Δημήτριος
 8. Ηρειώτης, Νικόλαος | Αγιομυργιαννάκης, Γεώργιος | Σαμίτας, Αριστείδης | Συριόπουλος, Κωνσταντίνος | Αλεξάκης, Χρήστος | Ελευθεριάδης, Ιορδάνης
 9. Κανόνες τεχνικής ανάλυσης | Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών | Μέθοδος Bootstrap | Μοντέλα Random Walk, AR(1), Garch(1,1) | Κινητοί μέσοι όροι | Δείκτης Macd | Αποτελεσματικότητα | Στατικοί έλεγχοι (Τ-στατιστικά)
 10. social-sciences
 11. 316 σ., εικ.
  • Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής ελέγχεται η αποδοτικότητα συγκεκριμένων δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Γενικός Δείκτης, Τραπεζικός Δείκτης, FTSE/ASE-20) μέσω των τεχνικών κανόνων των διαφόρων μορφών του κινητού μέσου όρου και του στατιστικού δείκτη MACD κατά την περίοδο 1995 – 2005. Παράλληλα, ελέγχεται η αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αγοράς, με την χρήση συγκεκριμένων τεχνικών κανόνων μέσω της συνδυασμένης μεθοδολογίας των στατιστικών ελέγχων και της τεχνικής του bootstrap υπό τρία οικονομετρικά μοντέλα [τυχαίος περίπατος, AR(1), GARCH(1,1)] κατά την περίοδο 1995 – 2005.
 12. Hellenic Open University
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.