Ο ρόλος του καθηγητή - συμβούλου και η ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξής του σε περιβάλλον συνεργατικής μάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 1. PhD dissertations
 2. The role of tutor-counselor and the development of his supporting mechanism in a collaboratiive learning environment in distance education
 3. Παπαδημητρίου, Σοφία
 4. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
 5. 2014 [2014]
 6. Ελληνικά
 7. Λιοναράκης, Αντώνιος
 8. Κόκκος, Αλέξιος | Αναστασιάδης, Παναγιώτης | Χατζηνικήτα, Βασιλεία | Λεοντίδου, Τριανταφυλλιά | Θεολόγου, Κωνσταντίνος | Μεϊμάρης, Μιχαήλ
 9. Καθηγητής σύμβουλος | Εξ αποστάσεως εκπαίδευση | Εκπαίδευση ενηλίκων | Ανοικτά πανεπιστήμια | Επαγγελματική ανάπτυξη | Οδηγός αποτελεσματικής διδασκαλίας | Συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης | Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι
 10. humanities
 11. 572 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
  • Ο διδάσκων αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό επιστημόνων και ακαδημαϊκών που αποτελούν το διδακτικό προσωπικό των Ανοικτών Πανεπιστημίων προέρχεται από τη συμβατική εκπαίδευση. Διαθέτει μεγάλη διδακτική εμπειρία στο επιστημονικό του πεδίο, αλλά στερείται εμπειρίας και ενημέρωσης σε ζητήματα μεθοδολογίας της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (εξΑΕ), της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και της οργάνωσης και λειτουργίας των Ανοικτών Πανεπιστημίων. Κατά τη διάρκεια της διατριβής διερευνήθηκε ο ρόλος του διδάσκοντα στην εξΑΕ και οι συνιστώσες της επαγγελματικής του ανάπτυξης εστιάζοντας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Η ομάδα των μελετών περίπτωσης στα Ανοικτά Πανεπιστήμια προσφέρει στη διατριβή, τη διεθνή εμπειρία σχετικά με τον ρόλο του διδάσκοντα στην εξΑΕ και τις μεθόδους της επαγγελματικής του ανάπτυξης.Η διατριβή παρουσιάζει τις παραμέτρους, τις πολλαπλές διαστάσεις και τις αντίστοιχες δεξιότητες του νέου αυτού ρόλου μέσα από τα μοντέλα που έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία. Εισαγωγικά καταγράφονται οι αρχές, οι γενεές εξΑΕ όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση την Παιδαγωγική και την Τεχνολογία καθώς και οι μέθοδοι της Ανοικτής και εξΑΕ ώστε να γίνει κατανοητό το περιβάλλον του διδάσκοντα και συνεπώς οι δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις που απαιτούνται. Εστιάζοντας στην Τριτοβάθμια Ανοικτή Πανεπιστημιακή εκπαίδευση μελετάται ιδιαιτέρως, ο ρόλος του διδάσκοντα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων φοιτητών και στην ολοκλήρωση των σπουδών τους στη δεύτερη εκπαιδευτική ευκαιρία που τους προσφέρει ένα Ανοικτό Τριτοβάθμιο Ίδρυμα.Η διατριβή προσεγγίζει την έννοια και τα μοντέλα της επαγγελματικής ανάπτυξης των διδασκόντων στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση και διερευνά τις απαιτήσεις μιας στρατηγικής προοπτικής της. Αρχικά παρουσιάζει τα μίκρο-μοντέλα και μάκρο-μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, όπως καταγράφονται βιβλιογραφικά, το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρώπης για την εκπαίδευση και κατάρτιση και εν συντομία τη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι μέθοδοι της στρατηγικής επαγγελματικής ανάπτυξης που εφαρμόζουν τέσσερα Ανοικτά Πανεπιστήμια και συγκεκριμένα τα Open University της Μ.Βρετανίας, University South Africa της Ν.Αφρικής, Indira Gandhi National Open University της Ινδίας και Athabasca Open University του Καναδά. Μελετάται το μοντέλο συνεργατικής επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα από δίκτυο του συμβατικού Πανεπιστημίου Queensland University of Technology της Ν.Ζηλανδίας, το οποίο αξιοποιεί τη συνεργατική προσέγγιση στην επαγγελματική ανάπτυξη, μέσω ενός εθελοντικού διαθεματικού δικτύου. Ακόμα μελετώνται οι συνεργατικές πρακτικές (peer learning, mentoring, κοινότητες πρακτικής), οι πιλοτικές μακροχρόνιες πρωτοβουλίες άτυπης δικτύωσης που εφαρμόζει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη των Workshops, τονίζοντας το σημαντικό τους ρόλο μετά από την πολυετή εφαρμογή τους. Στόχος είναι να διερευνηθούν η στρατηγική και οι καλές πρακτικές υποστήριξης του έργου, να καταγραφούν και να αξιοποιηθούν βέλτιστα στην επαγγελματική ανάπτυξη των καθηγητών-συμβούλων στις ιδιαίτερες συνθήκες του ΕΑΠ.Στο πλαίσιο των συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης, αναπτύσσονται η στρατηγική, τα επιτεύγματα και οι τάσεις των προηγμένων τεχνολογιών μάθησης στην ευρωπαϊκή πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τα συστήματα διαχείρισης μάθησης και περιεχομένου. Στόχος είναι η διερεύνηση των μεθόδων, με τις οποίες τα συνεργατικά διαδικτυακά και δια ζώσης περιβάλλοντα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην στήριξη των διδασκόντων της εξΑΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, δίνεται έμφαση στους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, στα Επαγγελματικά Δίκτυα Μάθησης και στις ακολουθίες μάθησης για την υποστήριξη της πολυμορφικής εκπαίδευσης και της αποδοτικής εξατομικευμένης μάθησηςΗ φυσιογνωμία, ο ρόλος, οι καινοτομίες, η λειτουργία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΕΑΠ περιγράφονται στη συνέχεια καθώς και η προσφορά του στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στη γνώση και στην έρευνα και ο αντίκτυπoς από τη λειτουργία του στην ελληνική κοινωνία. Παρουσιάζονται τα συμπεράσματα ερευνών εστιάζοντας στην επικοινωνία, στην αξιολόγηση των γραπτών εργασιών, στις Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) καθώς και στη φοιτητική διαρροή με σκοπό την ανάδειξη του ιδιαίτερου ρόλου του Καθηγητή-Συμβούλου στο συγκεκριμένο μοντέλο εξΑΕ που εφαρμόζει το ΕΑΠ και βάσει αυτού, οι απαιτήσεις του σχεδιασμού της επαγγελματικής ανάπτυξής του.Ο πληθυσμός-στόχος της έρευνας είναι οι νέοι διδάσκοντες (καθηγητές-σύμβουλοι - ΚΣ ή «Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό» - ΣΕΠ), τα μέλη ΣΕΠ με αρκετά έτη εκπαιδευτικής εμπειρίας και τα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στο ΕΑΠ. Η διατριβή αφορά την Εκπαίδευση Ενηλίκων, τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, τη Δια Βίου Μάθηση με τη διερεύνηση των ακαδημαϊκών αναγκών, την υποστήριξη του έργου των 1.317 διδασκόντων ΣΕΠ του ΕΑΠ και την επακόλουθη συμβολή της στην αποτελεσματική μάθηση 15.723 ενηλίκων προπτυχιακών φοιτητών και 13.716 μεταπτυχιακών (ΕΑΠ, 2014). Επιπρόσθετα, το ζήτημα αφορά 45 μέλη ΔΕΠ με ρόλο Συντονιστών Θεματικών Ενοτήτων και Διευθυντών Προγραμμάτων Σπουδών. Δεδομένου ότι ένα μέρος των διδασκόντων μελών ΣΕΠ ανανεώνεται ετησίως, η έρευνα έχει μεγάλη πολλαπλασιαστικότητα.Η μεθοδολογία της έρευνας ανήκει στην ευέλικτη στρατηγική, δεδομένου ότι το ίδιο το πρόβλημα, τα ερευνητικά ερωτήματα, η ερευνητική μέθοδος και οι τεχνικές συλλογής στοιχείων δεν τέθηκαν εξαρχής, αλλά διαμορφώθηκαν σταδιακά σύμφωνα με την πορεία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και των ζητημάτων που αναδύονταν. Οι ενέργειες της μεθοδολογικής στρατηγικής που πραγματοποιήθηκαν στην κατεύθυνση της διασφάλισης εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας είναι η γνησιότητα και διαφορετικότητα των πηγών, η χρησιμοποίηση πολλών μεθόδων συλλογής δεδομένων και η διασταύρωση των δεδομένων που συλλέγονται από διαφορετικές πηγές (τριγωνοποίηση). Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι:1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ρόλου του διδάσκοντα στην εξ αποστάσεως Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση;2. Ποιες είναι οι πρακτικές και οι μέθοδοι που εφαρμόζουν Ανοικτά Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια που παρέχουν εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση όσον αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη των διδασκόντων τους;3. Ποιες είναι οι μορφές και συνιστώσες ενός μηχανισμού υποστήριξης των διδασκόντων της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης; Τα στάδια της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο ΕΑΠ από το 2009 έως το 2013, περικλείουν τέσσερις μελέτες περίπτωσης και μια έρευνα δράσης στη Θεματική Ενότητα «Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης» (ΕΠΟ12), με επίκεντρο τη διερεύνηση αυθεντικών προβλημάτων και τη διαδικασία ανάπτυξης νέας γνώσης. Η έρευνα αποτύπωσε την υπάρχουσα κατάσταση τόσο των νέων ΣΕΠ, όσο και των μελών ΣΕΠ/ΔΕΠ με πολυετή εμπειρία και διερεύνησε αφενός τις προσδοκίες τους από μια επιμορφωτική διαδικασία αφετέρου τα απαιτούμενα στοιχεία ενός μηχανισμού υποστήριξής τους. Ένας μηχανισμός υποστήριξης σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε με τη συμβολή των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών και των νέων τεχνολογιών, μετά την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των μελετών περίπτωσης και της έρευνας δράσης στο ΕΑΠ καθώς και στα επιλεγμένα Ανοικτά Πανεπιστήμια. Ο μηχανισμός εμπλουτίζει την επιμόρφωση των ΣΕΠ και υποστηρίζει το έργο τους, συνδυάζοντας της εφαρμογή της μεθοδολογίας της εξΑΕ, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και των συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης στο γνωστικό αντικείμενο. Σε αυτό το πλαίσιο η έρευνα στο ΕΑΠ αναπτύχθηκε στα εξής στάδια: Η πρώτη μελέτη περίπτωσης αφορά στην πιλοτική επιμόρφωση των νέων καθηγητών-συμβούλων κατά τη διάρκεια δύο διημέρων τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2009. Λειτούργησε ως πιλοτική έρευνα καταγράφοντας τις απόψεις τους για τον «αναδυόμενο» νέο ρόλο τους στην εξΑΕ, τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις προτάσεις τους για επαγγελματική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη και την ανάπτυξη ενός μηχανισμού υποστήριξής τους. Βάσει των προτάσεων αναπτύχθηκε ένας διαδικτυακός μηχανισμός υποστήριξης στη διεύθυνση http://newtutor.pbworks.com.Η δεύτερη μελέτη περίπτωσης αφορά στην επιμόρφωση των νέων και παλαιοτέρων διδασκόντων κατά τη διάρκεια δύο διημέρων τον Δεκέμβριο του 2010 και Ιανουάριο 2011. Οι ΚΣ πλοηγήθηκαν, μελέτησαν το μηχανισμό μεταξύ των δύο επιμορφωτικών διημέρων και τον αξιολόγησαν, καταθέτοντας προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωσή του. Ακολουθώντας τις προτάσεις βελτίωσης του μηχανισμού υποστήριξης αξιοποιήθηκε το Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης LAMS (http://testlams.eap.gr/lams/) στην τρίτη μελέτη περίπτωσης της έρευνας. Η αξιοποίηση προσανατολίστηκε στον ενδεικτικό σχεδιασμό και ανάπτυξη τριών ακολουθιών μάθησης: η πρώτη για την υποστήριξη της εκπόνησης μιας συγκεκριμένης Γραπτής Εργασίας και εποπτείας της από τον ΚΣ, η δεύτερη για την υποστήριξη μιας γενικής μορφής Γραπτής Εργασίας και η τρίτη για την ανάπτυξη πρόσθετου πολυμορφικού ψηφιακού διδακτικού υλικού. Οι ακολουθίες μάθησης LAMS έχουν τη δυνατότητα παροχής δεδομένων για στατιστική ανάλυση από την εποπτεία της υποστήριξης του φοιτητή (learning analytics) και βάσει των συμπερασμάτων τον επαναπροσδιορισμό των στρατηγικών αποδοτικής εξατομικευμένης μάθησης.Η τέταρτη μελέτη περίπτωσης αφορά στην επιμορφωτική διαδικασία των ΣΕΠ με πολυετή εμπειρία των ΘΕ ΕΚΕ50/51/52 (Εκπαίδευσης Ενηλίκων), ΕΚΠ65 (εξΑΕ), ξεκινώντας από τη συγγραφή του διδακτικού υλικού τον Φεβρουάριο του 2012 έως την ολοκλήρωση και αξιολόγηση των επιμορφωτικών διημέρων, τον Απρίλιο του 2012. Η εμπειρογνωμοσύνη των ΚΣ ανέδειξε τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται και προτάσεις σχεδιασμού ΟΣΣ και αξιολόγησης των ΓΕ. Ο διαδικτυακός μηχανισμός επεκτάθηκε και εμπλουτίστηκε με τον Οδηγό Καλών Πρακτικών στοχεύοντας στους ΚΣ της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών.Η έρευνα δράσης διεξάχθηκε τον Μάρτιο του 2012 έως τον Μάιο του 2013. Η ΘΕ ΕΠΟ12 επιλέχθηκε λόγω της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας που παρουσιάζει, της αναγκαιότητας επικαιροποίησης του εποπτικού υλικού και επειδή ανήκει σε ένα από τα πλέον μαζικά προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ, «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός». Αξιοποιώντας τα συμπεράσματα των μελετών περίπτωσης που προηγήθηκαν στο ΕΑΠ και στα Ανοικτά Πανεπιστήμια και την εμπειρογνωμοσύνη των ΣΕΠ σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ο Οδηγός Αποτελεσματικής Διδασκαλίας (http://support4tutors.blogspot.com). Στηριζόμενος στη μεθοδολογία της εξΑΕ και των αρχών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων αναπτύσσει προτάσεις: εφαρμογής ενεργών εκπαιδευτικών τεχνικών στις ΟΣΣ, εμπλουτισμού του εποπτικού υλικού της ΘΕ αξιοποιώντας Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους και οικοδόμησης Επαγγελματικού Δικτύου & Περιβάλλοντος Μάθησης.Ο Οδηγός Αποτελεσματικής Διδασκαλίας έχει σκοπό να διευκολύνει και ομογενοποιήσει το έργο των ΚΣ προσφέροντας τα εργαλεία για τη δημιουργία αποτελεσματικών περιβαλλόντων μάθησης και προσφέρει την τεχνογνωσία για επέκταση και προσαρμογή του στις υπόλοιπες Θεματικές Ενότητες του ΕΑΠ.Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν καταγραφεί πολύτιμες απόψεις σε συνεντεύξεις από προσωπικότητες του πεδίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι καθηγητές- σύμβουλοι των ΘΕ ΕΚΠ65, ΕΚΕ50, ΕΚΕ51, ΕΚΕ52 και ΕΠΟ12 έχουν καταθέσει πλούσιες απόψεις, μαρτυρίες και βέλτιστες πρακτικές που αξιοποιούν στη διδασκαλία τους. Τα συμπεράσματα της μελέτης αφορούν τη διεθνή και ελληνική εμπειρία στο ΕΑΠ σχετικά με τον ρόλο του διδάσκοντα στην εξΑΕ και την επαγγελματική του ανάπτυξη. Γίνεται διερεύνηση της συμφωνίας ή αντιστοιχίας των ευρημάτων και προσπάθεια ερμηνείας των συμπερασμάτων με ανάπτυξη προτάσεων προς το ΕΑΠ. Επιπλέον παρουσιάζονται οι τάσεις και οι προκλήσεις του ρόλου του διδάσκοντα στην εξΑΕ εν μέσω των διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες στο πεδίο.Η έρευνα σε διεθνές επίπεδο αποτυπώνει τον ρόλο και τις δεξιότητες του διδάσκοντα στην εξΑΕ και εστιάζοντας στην επαγγελματική του ανάπτυξη, προτείνει την αξιοποίηση συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης. Ο συνδυασμός Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων ή άλλων μαθησιακών πηγών ως «κοινωνικών αντικειμένων» με τις ενεργητικές τεχνικές μάθησης που αναπτύχθηκε στον Οδηγό Αποτελεσματικής Διδασκαλίας αποτελεί καινοτομία της έρευνας, έχει δυνατότητα επέκτασης σε άλλα περιβάλλοντα εξ αποστάσεως μάθησης και η προσαρμογή του μπορεί να διερευνηθεί στα υπό ανάπτυξη διαδικτυακά μαθήματα. Καινοτομία αποτελεί επίσης η ανάπτυξη Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών. Ο Οδηγός Αποτελεσματικής Διδασκαλίας, ο Οδηγός Καλών Πρακτικών και οι ακολουθίες μάθησης στο LAMS αποτελούν προτάσεις για Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές έχοντας τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν, να προσαρμοστούν και να επαναχρησιμοποιηθούν από την ακαδημαϊκή κοινότητα.
  • The teacher is the key factor for improving the quality and efficiency of education. A fairly large percentage of scientists, the academic staff, derived from the conventional education. They have extensive expertise in their scientific field; however they lack experience and information on methodological issues on distance education (DE) and also the organization and operation in Open Universities.The thesis explores the role of the tutor-counselor in distance education and also the components for his professional development focusing on the Hellenic Open University (HOU). Case studies in five Open & DE Universities unfold the international experience regarding the role of the tutor-counselor in DE and the methods used for his professional development.The literature review displays the parameters, the numerous dimensions, the corresponding skills, and furthermore the models for the tutor-counselor’s role. First the cognitive field, the fundamentals, the generations of DE based on the Pedagogy and Technology and also the methods in DE are being presented in order to understand the broader environment of the tutor-counselor and therefore the skills, the knowledge and the attitudes required by him. Focusing on the Open Higher Education, the role of the tutor-counselor in adult education is studied in particular, and also his significant impact in completing the studies of adult students.The micro-models and macro-models for the professional development of tutor-counselors in Higher DE are explored and also the strategic framework for the European education and training. The cases of Open Universities in Great Britain and South Africa, the Indira Gandhi National Open University in India and the Athabasca Open University in Canada offer the methods of professional development strategies. The collaborative professional development model of the conventional Queensland University of Technology in New Zealand is highlighted through a network which leverages the collaborative approach to the professional development of academic staff through voluntary and interdisciplinary network training. Furthermore, the collaborative practices as peer learning, mentoring, communities of practice are studied at the Open University of Great Britain and also the design and the development of workshops to support the work of tutor-counselors, emphasizing their important role after many years of implementation. Studying collaborative practices and workshops aim at exploring the strategies and best practices to identify, support, and use towards the professional development of tutor - counselors in the particular conditions at the HOU.In the context of collaborative learning environments, the European strategy, the achievements and the trends of advanced learning technologies in Higher Education, are being highlighted and the Learning Management Systems as well. They aim to explore methods having the potential to contribute and support tutor-counselor in DE in collaborative online or face to face environments. Emphasis is given in Open Educational Resources, Professional Learning Networks and learning sequences to support polymorphic education, and adaptive personalized learning.HOU’s character, its role, its special features and various innovations are described next. HOU’s contribution to higher education, knowledge and research and their impact in the Greek society are discussed thoroughly. Research findings in the HOU focusing on communication, assessment of assignments and essays, tutorials as well as in the student’s dropout are presented, so as to highlight the special role of tutor-counselor in the HOU’s distance education model. Based on this model the design requirements of its strategic professional development are outlined.The study explores the role of the tutor-counselor in distance education, particularly in the Greek Higher Education and the components of his professional development. The target population of the survey is the new tutor-counselors or "Adjunct Faculty" (AF), the AF with several years of teaching experience and also the members of the Teaching and Research Staff (TRS) in the HOU. The thesis concerns adult education, continuing education, lifelong learning exploring the educational needs, supporting the work of 1,317 AF and subsequently contributing to effective adult learning of 15,723 undergraduate and 13,716 graduate students (HOU, 2014). The loss of student motivation due to the lack of interpersonal contact with their tutor-counselors and peers is an obstacle to successful DE and a possible loss of the second educational opportunity which the HOU provides to its students. This discussion includes of great interest for the 45 Teaching and Research members having coordinators’ roles in Courses and Academic Curriculum Leaders in the HOU. Since many of AF renewed annually, this research has great multiplicity. The research methodology belongs to the flexible strategy, since the same problem, research questions, the methodology and the data collection techniques were not designed thoroughly from the very beginning, but they gradually arise and shape during the pathways of the literature review and issues emerged. The actions of the methodological strategy that were made to ensure the validity and reliability of the study are the authenticity of the resources, the use of multiple methods in data collection and verification of data collected from different sources (" triangulation "). What are the characteristics of the tutor-counselor role in distance higher education? Which are the practices and methods applied by open universities and universities providing distance education regarding the professional development of their tutor-counselors? Which are the shapes and the components of a supporting mechanism for tutor-counselors in open and distance higher education?The survey conducted in the HOU from 2009 to 2013 reflects the current situation of both new and experienced AF, TRS and explores the expectations of the training process and the necessary elements of a supporting mechanism. The research phases in the HOU include four case studies and an action research on the course entitled "Geography, Human Geography and the Material Culture in Europe" (EPO12), focusing on authentic problems and explore the process of developing new knowledge. The survey recorded the current situation of AF and explored their proposals for professional development. A supporting environment was designed, developed and evaluated, containing active scenarios and practices. The mechanism enriches and supports the work of AF, combining the methodology of DE, adult education and collaborative learning environments to the cognitive subject. In this context, the research in the HOU has been developed according the following steps:The first case study concerns a pilot training of new AF during two weekends in November & December in 2009. It operated as a pilot survey recording their views on the rising' new role in DE, their educational needs and suggestions for professional growth and the development of a supporting mechanism. Following the proposals of the first case study, an online supporting mechanism was developed. The second case study concerns the training of both new and more experienced AF during two weekends in December 2010 & January 2011. The AF navigated and studied the web-mechanism between two two-days training and evaluated by posting recommendations for further development and improvement. The Online Learning Management System LAMS was utilized in the third case study research according the recommendations of the previous case studies. The use of LMS LAMS was oriented to indicative planning, developing and implementing learning sequences with proposals to support and monitor the development of assignments or essays, and the development of digital teaching material. The learning LAMS sequences are Open Educational Practices for extension and reuse, based on Open Educational Resources. In addition they have the potential to provide extensive data for statistical analysis (learning analytics) towards personalized learning. Based on the analysis conclusions, strategies of effective personalized learning can be redefined and redesigned.The fourth case study concerns the training process of AF with extensive experience of the course EKE50/51/52 (Adult Education), EKP65 (DE) and covers the whole spectrum of the process starting from the writing of teaching materials in February 2012 until the completion and evaluation of the second training weekend in April 2012. The expertise of AF with many years in service in the HOU highlighted good practices and proposals for the tutorials and the assessment of essays. The online mechanism expanded and enriched with Good Practice Guide (GPG) for the Faculty of Humanities. The action research was conducted from March 2012 until May 2013 in the course EPO12. It was selected because involves various scientific fields, it is interdisciplinary, the teaching material needs to be updated and expanded, and also it belongs to the most massive undergraduate program European Culture of the HOU.The conclusions of the international and Greek study have been used in the academic staff support in the Guide for Effective Teaching (GET). A special format for the curriculum of EPO12 was designed and developed using the methodology of DE and the principles of Adult Education, aiming to: implement active educational techniques during the tutorials, enrich the teaching material using Open Educational Resources and build a Professional Learning Network and Environment The Guide for Effective Teaching (GET) includes useful tools that could create effective learning environments to support the work of tutor-counselors. The proposed scenarios in the GET, combine best practices from the literature review and the experience of tutor-counselors, and aim to enhance active and collaborative learning. Greek and foreign experts on the field of distance education were interviewed in the context of this research. Tutors - counselors in the courses EKP65, EKE50, EKE51, EKE52 and EPO12 have phrased rich opinions, testimonials and best practices, which they use in their teaching.The study’s findings concern both the international experience regarding the role of the teacher in DE, the professional development and the collaborative learning environments, rising from the case studies in Open Universities and the Greek experience in the HOU. The agreement or the correlation of the findings is being explored and also the attempt to interpret the findings, primarily oriented to the development of proposals for the HOU. In addition the study presents the trends and the challenges of the role of the tutor in DE within online learning environments and recommendations for future research in the field.The research at international level reflects on the role and the skills of the tutor-counselor in DE. The professional development takes advantage of the collaborative learning environments. The combination of Open Educational Resources or other learning resources as "social objects" to the active learning techniques developed in this study is an innovative element in the research, which can be expanded to other distance learning environment. This adaptation can be explored in the development of online courses too. Developing Open Educational Practices is an additional innovative element in this research. Both guides GET and GPG and also the learning sequences developed in LAMS, are Open Educational Practices planned to be expanded, adapted and reused by the academic community.
 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές