Οι στάσεις και τα μεταβατικά στάδια ζωής ως παράγοντες επιρροής στην υποκίνηση των ενήλικων εκπαιδευομένων σε σχέση με προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης

 1. PhD dissertations
 2. The influence of adult learner attitudes and life stages on their motivation towards corporate training programmes
 3. Αθανασίου, Αλεξάνδρα
 4. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
 5. 2006 [2006]
 6. Ελληνικά
 7. Κόκκος, Αλέξιος
 8. Ζέρβας, Ιωάννης | Κορωναίου, Αλεξάνδρα | Χατζινικήτα, Βασιλεία | Πάληος, Ζαχαρίας | Λιοναράκης, Αντώνης | Καμπίτσης, Χρήστος
 9. Εκπαίδευση ενηλίκων | Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση | Μεταβατικά στάδια ζωής | Υποκίνηση | Επαγγελματική εξέλιξη | Απόδοση | Παραγωγικότητα | Προσδοκίες | Στάσεις
 10. humanities
 11. 330 σ., εικ.
  • ΣΚΟΠΟΣ της διατριβής είναι η εξέταση της υποκίνησης μιας ομάδας νεοπροσληφθέντων (χωρίς επαγγελματική προϋπηρεσία) σε σχέση με προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης σε ένα μεγάλο χρηματοοικονομικό οργανισμό, πριν αυτοί κληθούν προς εκπαίδευση από την εταιρεία στην οποία εργάζονται. Αυτό πραγματοποιείται μέσω της διερεύνησης τριών κατηγοριών μεταβλητών οι οποίες αφορούν στο μεταβατικό σταδιο ζωής στο οποίο βρίσκονται οι εκπαιδευόμενοι, στις υπάρχουσες στάσεις των εκπαιδευομένων απέναντι σε προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, καθώς και στον προσανατολισμό των προσωπικών στόχων που οι εκπαιδευόμενοι έχουν θέσει σχετικά με την εκπαίδευση που θα λάβουν από την εταιρεία τους, όπως και τις συνεπακόλουθες προσδοκίες που συνοδεύουν την επίτευξη αυτών των στόχων. Η ερευνητική μέθοδος που εφαρμόσθηκε συνίστατο στη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων όπου διανεμήθηκαν 100 ερωτηματολόγια. Στην παρούσα έρευνα εξάγεται το στοιχείο ότι για την πλειονότητα των υπό εξέταση νεοπροσληφθέντων δεν διαφαίνονται εμφανείς αντιρρήσεις σχετικά με τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της συμμετοχής τους στα προγράμματα κατάρτισης της εταιρείας τους. Επιπρόσθετα καταδυκνείεται μια διαφαινόμενη πεποίθηση ότι η παρακολούθηση από μέρους τους αυτών των προγραμμάτων αποτελεί μια σημαντική προϋπόθεση για την ενίσχυση της απόδοσής τους στο αντικείμενο της εργασίας τους
  • This thesis examines the motivation of a group of newly hired employees (without significant professional experience) towards the corporate training programmes offered by the company they work for. The following three groups of variables are explored in the thesis: 1. The life stage of the adult learner/employees (at the time the research for this PhD was undertaken) 2. The existing adult learner/employee attitudes 3. The orientation of their personal goals and expectations upon commencement of their professional training Quantitative research was conducted (by means of questionnaires which were distributed to 100 adult learner/employees). The findings suggest that the majority of the aforementioned target group does not regard the notion of mandatory attendance as a drawback for their motivation towards their company’s training programmes. Furthermore, it seems that this particular target group (regardless of the educational background of the employees) considers their company’s training programmes as a value adding ingredient for their overall professional performance.
 12. Hellenic Open University
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.