Απόψεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις των νηπιαγωγών σχετικά με τη μέθοδο project [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΑΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Η μέθοδος project αποτελεί μία σύγχρονη εναλλακτική και καινοτόμα μέθοδοδιδασκαλίας και μάθησης. Θέτει από τη μια, το μαθητή στο κέντρο της μαθησιακήςδιαδικασίας με τα βιώματά του και την ενεργό συμμετοχή του και από τη άλλη, τη νηπιαγωγό να καθοδηγεί το μαθητή στη διερευνητική, ομαδική και συνεργατικήδράση. Αποτελεί ένα είδος προωθημένης διαθεματικότητας. Υποστηρίζεται από τονέο Αναλυτικό Πρόγραμμα (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο, το οποίο μόλιςπρόσφατα άρχισε να εφαρμόζεται επίσημα στη χώρα μας.Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων και τωνερμηνευτικών προσεγγίσεων των νηπιαγωγών σχετικά με τη μέθοδο project.Ερωτήθηκαν 20 νηπιαγωγοί, που υπηρέτησαν στο Νομό Αρκαδίας το 2008, οι οποίεςείχαν εφαρμόσει τη μέθοδο project έστω και μία φορά. Η ημι-δομημένη συνέντευξηχρησιμοποιήθηκε ως μέσο για να διερευνήσουμε α) πως ερμηνεύουν οι νηπιαγωγοίτο θεωρητικό πλαίσιο της μεθόδου και β) τις απόψεις τους για την εφαρμογή τηςμεθόδου στην καθημερινή τους πρακτική.Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί γνωρίζουν κάποιαστοιχεία, που χαρακτηρίζουν τη μέθοδο project, αλλά δεν γνωρίζουν τη γενικότερηφιλοσοφία της μεθόδου. Αυτό σε συνδυασμό με τη συνήθεια να διδάσκουν με πιοπαραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας έχει ως αποτέλεσμα, κατά την εφαρμογή τηςμεθόδου να δυσκολεύονται να μεταφέρουν τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική καινα χρησιμοποιούν μόνο μερικά στοιχεία της μεθόδου. Εφαρμόζουν τη μέθοδο projectμερικές φορές και περιστασιακά. Αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν οφέλη από τηνεφαρμογή της μεθόδου και θεωρούν ότι είναι ένας αποτελεσματικός τρόποςδιδασκαλίας, που εφαρμόζεται παράλληλα και συμπληρωματικά στο υπόλοιποπρόγραμμα. Θεωρούν ότι η ενημέρωση από την επίσημη Πολιτεία δεν είναι αρκετή,με αποτέλεσμα να οδηγούνται στην αυτοεκπαίδευση. Αντιμετωπίζουν προβλήματαστην οργάνωση και τη διαχείριση της τάξης λόγω ελλείψεων του δημόσιουνηπιαγωγείου σε υλικοτεχνική υποδομή και ποιοτική συνεργασία μεταξύ τωνσυναδέλφων νηπιαγωγών. Οι νηπιαγωγοί δεν πιστεύουν ότι είναι κατάλληλαπροετοιμασμένες να διδάξουν με τη μέθοδο project και νιώθουν ανασφαλείς. Γιααυτόν τον λόγο προτείνουν η επίσημη Πολιτεία να μεριμνήσει για μια πιο ουσιαστικήεπιμόρφωσή τους με βιωματικά σεμινάρια, όπου να συμμετέχουν και οι ίδιες.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.