Στόχοι και θεματολογία γραπτών εργασιών: μια μελέτη περίπτωσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Objectives and themes of written assignments a case study in the Hellenic Open University (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τσίτσα, Πολυξένη
 3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 4. Οκτώβριος 2016 [2016-10]
 5. Ελληνικά
 6. 281
 7. Σπανακά, Αδαμαντία
 8. Κουτσούμπα, Μαρία | Λιοναράκης, Αντώνης
 9. Πολυκείμενα | Γραπτές εργασίες | Εκπαιδευτικό υλικό | Αξιολόγηση | Διδασκαλία και μάθηση στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση | Κατηγοριοποίηση | Multitexts | Written assignments | Educational material | Assessment | Teaching and learning in Distance Education
 10. 3
 11. 93
 12. 78
 13. Περιέχει: πίνακες, διάγραμμα, σχήματα
 14. Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές
  • Τα πολυκείμενα, και ειδικά αυτά που παράγονται από τον/την Συντονιστή/-στρια μιας Θεματικής Ενότητας, αποτελούν σημαντικό τμήμα του εκπαιδευτικού υλικού στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, τα θέματα των Γραπτών Εργασιών, οι οδηγίες εκπόνησης των εργασιών αυτών και τα κριτήρια αξιολόγησης διαμορφώνονται από τον/την Συντονιστή/-στρια, δίνοντας κατευθύνσεις επιστημονικές και μεθοδολογικές για τη Θεματική Ενότητα. Κάτω από αυτό το πρίσμα, οι εκπαιδευτικοί στόχοι αυτών των πολυκειμένων αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στην παρούσα εργασία διερευνούμε τους διδακτικούς και μαθησιακούς στόχους των πολυκειμένων που διαμορφώνονται από τον Συντονιστή της ΘΕ ΕΚΠ65 του ΜΠΣ «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του ΕΑΠ. Ειδικότερα, κατηγοριοποιούμε τα θέματα των Γραπτών Εργασιών της ενότητας ανάλογα με τους εκπαιδευτικούς σκοπούς που επιδιώκουν και παράλληλα εξετάζουμε την οπτική του Συντονιστή πάνω στον σχεδιασμό των Γραπτών Εργασιών, από την επιλογή και τη διατύπωση των ζητημάτων ως τη δημιουργία των αντίστοιχων κριτηρίων αξιολόγησης. Με μια ποιοτική προσέγγιση, μέσω της τεχνικής της ανάλυσης περιεχομένου, εξετάζουμε αρχικά τα θέματα των Γραπτών Εργασιών της ΘΕ ΕΚΠ65 την περίοδο 2005-2016 διαμορφώνοντας κατηγορίες βάσει των θεματικών πεδίων, του είδους των Γραπτών Εργασιών, των στόχων της Θεματικής Ενότητας, των προδιαγραφών του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαίδευση από απόσταση, του επιπέδου στοχοθεσίας, των δεξιοτήτων και των αντίστοιχων δράσεων. Στη συνέχεια με την τεχνική της ημιδομημένης συνέντευξης με τον Συντονιστή της ΘΕ ΕΚΠ65 αποσαφηνίζουμε έννοιες και διαδικασίες που αφορούν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των θεμάτων των Γραπτών Εργασιών, αλλά και γενικότερα των αντίστοιχων πολυκειμένων. Συμπεραίνουμε ότι τα θέματα των Γραπτών Εργασιών καλύπτουν τους στόχους της Θεματικής Ενότητας, κινούνται στα ανώτερα επίπεδα στοχοθεσίας, καλλιεργούν την κριτική σκέψη, ακολουθούν σε ικανοποιητικό βαθμό τα πρότυπα του εκπαιδευτικού υλικού στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και απαιτούν δράσεις που συνδέουν τη θεωρία με τη πράξη.
  • Multitexts, especially those of the Coordinator of a module, are an important part of the educational material in Open and Distance Education. In particular, the topics of the written assignments, the instructions and the assessment criteria are shaped by the Coordinator who gives scientific and methodological directions for the module. In this light, the educational objectives of these multitexts are of great interest. In this study we investigate the teaching and learning objectives of multitexts formed by the Coordinator of module EKP65 (Open and Distance Education) of the postgraduate programme "Studies in Education" in HOU. Specifically, we categorize the topics of the module’s written assignments, depending on their educational objectives whilst considering the perspective of the Coordinator on the design of the assignments, from the selection and formulation of the topics to the creation of the assessment criteria. With a qualitative approach, through the technique of content analysis, we examine the topics of the written assignments of module EKP65, over the period 2005 to 2016, forming groups based on the themes, the types of assignments, the objectives of the module, the standards of the educational material in Distance Education, the level of goal setting, the skills and the corresponding actions. Subsequently, using the technique of semi-structured interview with the Coordinator of module EKP65, we clarify concepts and procedures relating to the design and development of the topics of written assignments, and generally of the corresponding multitexts. We conclude that the topics of written assignments cover the objectives of the module, move to higher levels of goal setting, cultivate critical thinking, follow satisfactorily the standards of educational material in Distance Education and require actions that link theory with practice.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.