Συμμετοχή εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα λειτουργίας σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης [Cd-rom] : η περίπτωση του νομού Μαγνησίας : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΚΑΝΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Στην παρούσα εργασία διερευνάται η συμμετοχή των εκπαιδευτικών της Δευ-τεροβάθμιας τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης του νομού Μαγνησίας σε ζητήμα-τα εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται η άποψή τους γιατον τρόπο που λαμβάνονται οι εκπαιδευτικές αποφάσεις καθώς και για το βαθμό συμ-μετοχής τους στα καθημερινά δρώμενα του σχολείου. Διερευνώνται ερωτήματα όπως:Συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί ή επιθυμούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές διεργα-σίες; Κατά πόσο η συμμετοχή τους επηρεάζει ουσιαστικά ζητήματα σχολικής διοίκη-σης και οργάνωσης; Κατά πόσο συμμετέχουν σε καινοτόμες δραστηριότητες και επι-μορφωτικά προγράμματα;Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε η χρήση του ερωτηματολογίου. Ηεπεξεργασία των στατιστικών δεδομένων υλοποιήθηκε με το Πρόγραμμα ΣτατιστικέςΕπεξεργασίες Δεδομένων Κοινωνικών Επιστημών (SPSS). Σύμφωνα με τα πορίσματατης έρευνας, οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του συλ-λόγου διδασκόντων, χωρίς, όμως, να έχουν επαρκή γνώση σε θεσμικά θέματα πουδιέπουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Επίσης, επιθυμούν εκχώρηση περισσό-τερων αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε ο ρόλος τους να καταστεί πιοουσιαστικός.Η συνεργασία, επίσης, των εκπαιδευτικών με γονείς και εξωτερικούς φορείςείναι ισχνή. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή τους στην υλοποίηση καινοτόμων προγραμμά-των δεν είναι η αναμενόμενη, καθώς μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών επικαλείται τηνανεπαρκή ενημέρωση και την έλλειψη χρόνου. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί δε συμμετέ-χουν ενεργητικά σε προγράμματα επιμόρφωσης. Παρόλα αυτά, εκφράζουν την επιθυ-μία τους για επιμόρφωση, ιδιαίτερα όταν αυτή στρέφεται γύρω από διοικητικά ζητή-ματα και καινοτόμες σχολικές δράσεις.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.