Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/38121
Title: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 7ης Υ.ΠΕ
Authors: Σαραντοπούλου, Ζωή
metadata.dc.contributor.advisor: Βαρβατσουλάκης, Γιάννης
Keywords: Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία;Γενικά Νοσοκομεία;Ανάλυση S.W.O.T;Χρηματοοικονομική Ανάλυση;Αριθμοδείκτες
Issue Date: 16-Sep-2018
Abstract: Οι Οικονομικές Καταστάσεις των Μονάδων Υγείας αποτυπώνουν στοιχεία και παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση και επίδοση. Η χρησιμότητά τους συνίσταται κυρίως στο ότι εξυπηρετούν τον σκοπό της λήψης ορθολογικών αποφάσεων για την λειτουργία τους από την πλευρά της Διοίκησης. Αντικειμενικός σκοπός αυτής της Διπλωματικής εργασίας που είναι πρωτότυπη στα πλαίσια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Γενικών Νοσοκομείων της 7ης ΥΠΕ που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των δημόσιων υπηρεσιών υγείας σε μια περίοδο διεθνών αλλά και εγχώριων αλλαγών, την τετραετία 2013 έως 2016, εξαιτίας της κοινωνικοοικονομικής κρίσης. Κύριες πηγές πληροφοριών αποτέλεσαν οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των Νοσοκομείων στο πρόγραμμα Διαύγεια, οι ιστοσελίδες των εξεταζομένων Γενικών Νοσοκομείων καθώς και η ελληνική και ξένη βιβλιογραφία - αρθρογραφία. Αρχικά, αναλύεται το μακροοικονομικό περιβάλλον του κλάδου παροχής υπηρεσιών Υγείας του Δημοσίου τομέα και έπειτα ακολουθεί η επισκόπηση των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων των τεσσάρων Νοσοκομείων της 7ης Υ.ΠΕ: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) που διασυνδέεται προς το παρόν με το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο» αλλά αναμένεται να λειτουργήσουν ανεξάρτητα, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος » και Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Λασιθίου. Η ανάλυση είναι διαχρονική, διαστρωματική και περιλαμβάνει δεκατέσσερις (14) αριθμοδείκτες από την χρήση των οποίων μας δόθηκε η δυνατότητα να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την χρηματοοικονομική διάρθρωση, την Ρευστότητα, την Αποδοτικότητα, την Κερδοφορία, και την Δραστηριότητα των Δημόσιων Νοσοκομείων. Αν και ο κλάδος των Δημόσιων Υπηρεσιών Υγείας είναι λιγότερο προσαρμοστικός από τον Ιδιωτικό στα νέα δεδομένα, εντούτοις δεν έχει επηρεαστεί ριζικά επειδή η πολιτική Υγείας που εφαρμόζεται φαίνεται να είναι ικανοποιητική με δεδομένη την δυσμενή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Οι λόγοι που οδήγησαν στην διατήρηση της βιωσιμότητας των Δημόσιων Νοσοκομείων της Κρήτης, συνδέονται με την εξάρτηση τους από τις επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Άριστα αποτελέσματα κατάφερε το ένα από τα τέσσερα Γενικά Νοσοκομεία της παρούσας πραγματείας το οποίο συνιστά συνένωση Νοσηλευτικών Μονάδων. Δια μέσου της ενοποίησης αυτής διαπιστώθηκε ότι εξοικονομήθηκαν πόροι, μειώθηκε το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, αυξήθηκε η αποδοτικότητα και ενισχύθηκε η παραγωγικότητα. Η ανάλυση των αριθμοδεικτών, απέδειξε πως η αναγκαστική συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ αύξησε κατ’ αρχήν την ροή των ασθενών και ως εκ τούτου επέφερε αύξηση των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων έναντι του ίδιου Οργανισμού. Ωστόσο, η προοδευτική επέκταση της οικονομικής κρίσης, η καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτήσεων σε συνδυασμό με την συμπίεση των τιμών των υγειονομικών υπηρεσιών (η οποία συντελέστηκε με την εφαρμογή των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων), την εξάντληση της παραγωγικότητας των συντελεστών και τα περιορισμένα Κεφάλαια Κίνησης, αποτελούν παράγοντες που επιβαρύνουν τον κλάδο των Νοσοκομείων του ΕΣΥ. Επομένως οι Διοικήσεις των Δημόσιων Νοσοκομείων πρέπει να προβούν σε αναπτυξιακές κινήσεις (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) ώστε να βελτιωθούν οι χρηματοοικονομικές τους επιδόσεις, αξιοποιώντας νέες μορφές παρεχόμενων υπηρεσιών όπως ο διεθνώς αναπτυσσόμενος ιατρικός τουρισμός, για την αύξηση της Ρευστότητας, της Αποδοτικότητας καθώς και την τόνωση της Κερδοφορίας τους. Λέξεις – Κλειδιά: Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, Γενικά Νοσοκομεία, Ανάλυση S.W.O.T, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Αριθμοδείκτες.
Supervisor: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΔΜΥ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Financial Analysis.pdf.pdfΠλήρης Διπλωματική Εργασία8.03 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons