Ακουστικός Σχεδιασμός Κλειστού Θεάτρου "Εργοστάσιο Τέχνης" Πάτρας για Φιλοξενία Θεατρικών Παραστάσεων και Συναυλιών Παραδοσιακής Μουσικής

Acoustic Design of Closed Theater "Art Factory" of Patras for Hosting Theatrical Plays and Traditional Music Concerts (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΡΙΒΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 129
 7. ΖΑΡΟΥΧΑΣ, ΘΩΜΑΣ
 8. ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΑΡΟΥΧΑΣ, ΘΩΜΑΣ
 9. Ακουστικός Σχεδιασμός | Acoustic Design | Ακουστική Προσομοίωση | Acoustic Simulation | Ηχομόνωση | Soundproofing | Ηλεκτροακουστική | Electroacoustic | Ηχητική Κατανομή Στάθμης | Sound Pressure Level Distribution
 10. 2
 11. 18
 12. 12
 13. 137 Εικόνες, 12 Πίνακες
  • Το εργοστάσιο τέχνης της Πάτρας κατασκευάστηκε για να φιλοξενήσει πολιτιστικές εκδηλώσεις της πόλης αλλά για πολλά χρόνια έχει εγκαταληφθεί και σαν επακόλουθο είχε να λεηλατηθεί έπειτα ο εσωτερικός του εξοπλισμός. Σκοπός της εργασίας είναι να πραγματοποιηθεί ακουστική μελέτη για να μπορέσει το θέατρο να αξιοποιηθεί και να πραγματοποιηθούν στον χώρο θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες παραδοσιακής μουσικής, καθώς και άλλες εκδηλώσεις. Ξεκινάμε την εργασία μας στο πρώτο κεφάλαιο όπου περιγράφεται η ιστορία, τα χαρακτηριστικά του θεάτρου και συνεχίζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο όπου περιγράφεται η διάδοση του ήχου σε κλειστούς χώρους, καθώς και οι ακουστικές παράμετροι που πρέπει να υπολογιστούν για να αξιολογηθεί η ακουστική σε έναν χώρο αναλογα με την χρήση του. Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται ακουστική μέτρηση στο θέατρο με κατάλληλο εξοπλισμό, καταγραφή μετρήσεων, εξαγωγή των παραμέτρων με χρήση κατάλληλων λογισμικών, όπου παρουσιάζονται σε γραφικές παραστάσεις, και αξιολογούνται με βάση την χρήση του θεάτρου ως χώρου ομιλίας και μουσικής αντίστοιχα. Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται ακουστική προσομοίωση του θεάτρου παρουσιάζοντας σε γραφικές παραστάσεις τα αποτελέσματα των ακουστικών παραμέτρων όπως υπολογίστηκαν από το Catt Acoustics και κατόπιν πραγματοποιείται σύγκριση με τα αποτελέσματα των φυσικών μετρήσεων στον χώρο. Στο πέμπτο κεφάλαιο προτείνονται λύσεις για βελτίωση της ακουστικής, καθώς και ηχομόνωσης για την προστασία του θεάτρου από εξωτερικούς θορύβους. Στο έκτο κεφάλαιο πραγματοποιείται εγκατάσταση ηλεκτροακουστικών συστημάτων τρέχοντας αντίστοιχη προσομοίωση επιτυγχάνοντας την βέλτιστη ηχητική κατανομή στάθμης και τέλος στο κεφάλαιο 7 παρατίθενται προτάσεις για περαιτέρω μελέτη.
  • The Art Factory of Patras was built to host city’s cultural events but for many years it has been neglected and as a consequence the equipment has been looted. The aim of this dissertation is to curry out an acoustic study in order for the theater to be exploited and host theatrical performances, traditional music concerts and other events. In the first chapter the history of the theater is presented as well as its characteristics, whereas in the second there is an in depth description of the diffusion phenomenon of sound in closed spaces and of all the acoustic parameters that affect the acoustics in a room regarding its use and need to be evaluated. In the third chapter, acoustic tests are performed and recorded in the hall for speech and music respectively using the appropriate equipment, and the extracted data are plotted in graphs in order to be analysed. In the fourth chapter, acoustic simulation of the hall takes place and the results of the acoustic parameters, as calculated by Catt Acoustics, are presented in graphs and compared with the results off the corresponding physical measurements. In the fifth chapter acoustic improvements are carried out, as well as a soundproofing study so as to eliminate the external noise effects. In the sixth chapter, after running corresponding simulations, installation of an electroacoustic system is performed and optimal sound pressure level distribution is achieved. Finally in the seventh chapter, suggestion for further study are provided.
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές