Οδικός κυκλοφοριακός θόρυβος σε αστικό περιβάλλον: Μετρήσεις, ακουστική μοντελοποίηση και εφαρμογή ηχοπροστασίας με τη μέθοδο CNOSSOS-EU

Road Traffic noise in an urban environment: Measurements, acoustic modelling and mitigation measures using CNOSSOS-EU method (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ιωαννίδης, Στέφανος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 139
 7. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη
 8. Μπάρκας, Νικόλαος | Καλλίρης, Γιώργος
 9. Ακουστική μοντελοποίηση | Acoustic modelling | CNOSSOS-EU | Περιβαλλοντικός θόρυβος | Environmental noise | Ηχοπροστασία | Noise abatement | Οδικός κυκλοφοριακός θόρυβος | Road traffic noise
 10. 2
 11. 7
 12. 32
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, σχήματα, φωτογραφίες, χάρτες θορύβου
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη μέτρηση, ακουστική μοντελοποίηση και εφαρμογή ηχοπροστασίας για οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο με τη χρήση της κοινής ευρωπαϊκής μεθοδολογίας διαχείρισης και αξιολόγησης CNOSSOS-EU (Common NΟise aSSessment MethOdS) που αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 996/2015. Η περιοχή μελέτης αφορά αστική έκταση κατά μήκος τμήματος της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στην πόλη της Λευκωσίας, μια οδική αρτηρία τεσσάρων λωρίδων υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου. Το ερευνητικό έργο χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Στο πρώτο διενεργούνται ηχομετρήσεις μακράς διαρκείας των υφιστάμενων εκπομπών θορύβου κατά μήκος του οδικού άξονα με τη χρήση ολοκληρωτικού ηχομέτρου, από τις οποίες εξάγονται οι δείκτες θορύβου Lden και Lnight. Στο δεύτερο μέρος πραγματοποιείται η ακουστική μοντελοποίηση της εν λόγω περιοχής στο λογισμικό Predictor-Lima. Μετά την βαθμονόμηση του ακουστικού μοντέλου για την υφιστάμενη κατάσταση βάσει των ηχητικών καταγραφών και δεδομένων οδικής κυκλοφορίας της υφιστάμενης κατάστασης, υλοποιείται αριθμός μεθόδων ηχοπροστασίας που περιλαμβάνουν ηχοπετάσματα, βυθίσεις και ανυψώσεις εδάφους, τούνελ και ηχομειωτικά οδοστρώματα. Ακολούθως, επιχειρείται η περιπτωσιολογική αξιολόγηση των προτάσεων ηχοπροστασίας για ψηλό οικιστικό κτήριο, οικιστική περιοχή χαμηλής δόμησης, σχολική μονάδα και πάρκο πρασίνου. Η βέλτιστη λύση, βάσει ακουστικών κριτηρίων, προέκυψε από τη συνδυαστική χρήση τούνελ για την βασική οδική αρτηρία και η χρήση ηχομειωτικού οδοστρώματος σε παρακείμενους δρόμους.
  • This thesis studies the measurement, acoustic modelling, and application of mitigation measures with regards to road traffic noise, using the European common assessment methodology CNOSSOS-EU for the assessment of environmental noise, as stipulated in the European Directive 49/2002 and 996/2015. The area under study is an urban area along a main avenue in the city of Nicosia, Cyprus, an important road connecting a main highway to the center of the city. The work is divided into two main parts. The first part investigates the long-term noise measurements of the current conditions along the avenue and the subsequent derivation of the Lden and Lnight noise levels. In the second part a noise model of the area under study is constructed, with the use of the Predictor-Lima software. After being calibrated, using the recoded noise measurements and road traffic data as a basis, several mitigation measures are development and modelled using noise barriers, embankments, a tunnel solution, and noise reducing pavements. The results are assessed on a case study basis for low level and high-rise residential developments, a school, and a park area, all of which are located along the main road under study. The optimal solution to reduce traffic noise to acceptable levels, based on acoustical criteria, was the with the combined use of the tunnel solution on the main road and noise reducing pavements on the connecting roads.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές