Ακουστική βελτίωση του χώρου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κερατέας

Acoustic improvement of the conference room of the City District Council of Keratea (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΚΙΚΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 146
 7. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη
 8. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη | Δημούλας, Χαράλαμπος
 9. ακουστική άνεση | κλειστός χώρος | λογισμικό προσομοίωσης | ακουστικός σχεδιασμός | Catt acoustic
 10. 2
 11. 16
 12. 33
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 14. Ζαρούχας, Θ., Χατζηαντωνίου, Π., & Τσιλφίδης, Α. (2013) ''Πολυμεσικές Εφαρμογές Ήχου''
  • Η πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την βελτίωση των ακουστικών παραμέτρων του χώρου συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Κερατέας. Αρχικά παρουσιάζεται, το θεωρητικό υπόβαθρο, όπου ορίζονται και περιγράφονται οι επιθυμητές ακουστικές συνθήκες, η διασφάλιση των οποίων θα προσδιορίσει την ακουστική άνεση εντός της αίθουσας. Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης θα προσδιοριστεί με ακουστικές μετρήσεις, κάνοντας χρήση δυο διαφορετικών μεθόδων, μέσω παραγόμενης κρουστικής απόκρισης με την χρήση μπαλονιού και με την χρήση Sweep-sine. Ακολούθως, ο θεωρητικός υπολογισμός των ακουστικών μεγεθών θα αποτελέσει μία ακόμη μέθοδο προσδιορισμού της υφιστάμενης ακουστικής κατάστασης της αίθουσας. Με την χρήση του λογισμικού CATT Acoustics θα αξιολογηθούν οι παράμετροι ακουστικής και θα γίνουν δύο (2) προτάσεις βελτίωσης, με την χρήση κατάλληλων υλικών, και τεχνικών, με στόχο την βελτίωση της ακουστικής. Η τελική πρόταση θα περιλαμβάνει όλες τις επεμβάσεις στον συγκεκριμένο χώρο λαμβάνοντας υπόψη την σύγχρονη πρακτική σε αντίστοιχες περιπτώσεις, οι οποίες ικανοποιούν τα διεθνή πρότυπα για το είδος της ηχητικής κάλυψης που έχει προοριστεί.
  • The study of sound distribution in enclosed spaces is one of the fields of study of the acoustic scientific community. The way of distribution and the possibility of finding solutions for the improvement of the acoustic comfort of these spaces has been a reference point for the research and development of new measurement technologies, but also for the creation of applications with the aim of simulating them for the optimum material use. As a result the methodology of acoustic design allows the acoustics science to become not only productive but also to enable the scientific community to carry out research for its improvement and to to achieve the maximum benefits in the quality of sound propagation in enclosed spaces. Having the above mentioned pillars in the design of enclosed space, one can easily support that the results in sound design in rooms of all sizes are improved and, above all, the construction costs in terms of the necessary interventions in the materials are descreased. Given the above the aim of this dissertation is the improvement of the acoustic parameters of the meeting room of the Local Community of Keratea.Initially, the theoretical background that refers to the appropriate acoustic conditions is defined and described, to determine the acoustic comfort within the room. The assessment of the current situation will be evaluated by acoustic measurements, using two different methods through produced impulse response using balloon and Sweep-sine Subsequently, the theoretical calculation of the acoustic indices will reveal the existing acoustic condition of the room. Using CATT Acoustics software, the acoustic parameters will be evaluated and appropriate materials and techniques will be proposed to improve the acoustic comfort. The final stage will include alternative interventions in the space, taking into account the contemporary practice in similar cases, which will meet the international standards for the type of sound the space is designed for.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.