Ακουστική αναβάθμιση του studio Ηχογραφήσεων Εντροπία

Acoustic upgrade of Entropia Recording Studio (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 147
 7. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 9. Στούντιο Ηχογράφησης, μέτρηση ηχομόνωσης, ακουστικές μετρήσεις, ακουστικός σχεδιασμός, ακουστική προσομοίωση
 10. 3
 11. 10
 12. 14
 13. Περιέχει Εικόνες, Σχήματα, Πίνακες
  • Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο την μελέτη ακουστικής αναβάθμισης του studio ηχογραφήσεων Εντροπία στην πόλη της Τρίπολης. Η μελέτη αφορά την ακουστική δύο χώρων: του Δωματίου ελέγχου (control room) και του Δωματίου Ηχογράφησης (recording room). Επίσης αφορά την ηχομόνωση μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του studio. Σκοπός της εργασίας είναι η επιλογή των κατάλληλων ακουστικών παρεμβάσεων που θα έχουν αποτέλεσμα την βελτίωση της ακουστικής και της ηχομονωτικής ικανότητας των δύο χώρων. Στο αρχικό σκέλος της εργασίας, θα παρουσιαστεί η θεωρία διάδοσης του ήχου, οι θεωρητικές αρχές της ηχομόνωσης και της ακουστικής συμπεριφοράς κλειστών χώρων, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην θεωρία για την ακουστική studio ηχογραφήσεων. Στη συνέχεια θα γίνουν μετρήσεις της εσωτερικής και εξωτερικής ηχομονωτικής ικανότητας των χώρων. Κατόπιν θα γίνουν ακουστικές μετρήσεις της υφιστάμενης ακουστικής και βάσει των αποτελεσμάτων θα αναζητηθούν κατάλληλες λύσεις από την βιβλιογραφία ώστε να επιτευχθούν κατάλληλες τιμές ακουστικών παραμέτρων των δύο χώρων. Επόμενο βήμα, θα είναι με χρήση κατάλληλου λογισμικού ακουστικής προσομοίωσης η εφαρμογή αυτών των αλλαγών ώστε να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα τους. Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα των ακουστικών μετρήσεων και τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης, θα γίνουν προτάσεις για τη βελτίωση της ακουστικής συμπεριφοράς των δύο χώρων και προτάσεις για τη βελτίωση της υπάρχουσας ηχομόνωσης.
  • The subject of this work is the study of the acoustic upgrade of the recording studio Entropia in the city of Tripoli. The study concerns the acoustics of two rooms: the control room and the recording room. It also concerns the sound insulation between the interior and exterior of the studio. The purpose of the work is to select the appropriate acoustic interventions that will result in the improvement of the acoustic and sound insulation capacity of the two spaces. In the initial part of the work, the theory of sound propagation, the theoretical principles of sound insulation and the acoustic behavior of closed spaces will be presented, while special emphasis will be given to the theory of the acoustics of recording studios. Then measurements will be made of the internal and external sound insulation capacity of the spaces. Then acoustic measurements of the existing acoustics will be made and based on the results, appropriate solutions will be sought from the literature in order to achieve appropriate values of acoustic parameters of the two spaces. The next step will be to apply these changes using appropriate acoustic simulation software to determine their effectiveness. Finally, based on the results of the acoustic measurements and the results of the modeling, suggestions will be made for the improvement of the acoustic behavior of the two spaces and proposals for the improvement of the existing sound insulation.
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές