Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και αξιολόγηση αναλογικής μονάδας προσομοίωσης ενισχυτή τεχνολογίας λυχνιών κενού ηλεκτρικής κιθάρας

Study, design, construction, and evaluation of an analog electric guitar tube amplifier simulation unit (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παπαθεοδώρου, Γεώργιος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 175
 7. Καλλίρης, Γεώργιος
 8. Χαδέλλης , Λουκάς | Μουρτζόπουλος, Ιωάννης
 9. Παραμόρφωση | Λυχνία | Tube | Distortion | Κιθάρα | Guitar
 10. 1
 11. 1
 12. 46
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η αξιολόγηση μίας μονάδας εφέ ηλεκτρικής κιθάρας τύπου «Amp in a Box», η οποία προσομοιώνει τον ήχο του ενισχυτή ηλεκτρικής κιθάρας Fender Blues Junior IV. Η λειτουργία του ενισχυτή Blues Junior βασίζεται σε τεχνολογία λυχνιών κενού. Η παραμόρφωση στον ήχο της κιθάρας παράγεται από το μη γραμμικό κύκλωμα του ενισχυτή, με κατάλληλη υπερ-οδήγηση των λυχνιών κενού. Η παραγόμενη παραμόρφωση έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή σημαντικού αριθμού νέων αρμονικών, οι οποίες διαμορφώνουν τον ήχο σε αυτό που είναι γνωστό μεταξύ των κιθαριστών ως «ήχος λάμπας». Με τη μονάδα προσομοίωσης, «Blues Baby IV», επιχειρείται η παραγωγή του ήχου του Blues Junior IV χωρίς τη χρήση λυχνιών κενού, αλλά με ηλεκτρονικά στερεάς κατάστασης. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε: • Μελέτη του κυκλώματος του ενισχυτή Blues Junior και μοντελοποίηση του ψηφιακού ανάλογου του κυκλώματός του, μέσω λογισμικού εξομοίωσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων τύπου SPICE. • Σχεδιασμός του κυκλώματος της μονάδας Blues Baby IV και μοντελοποίηση του ψηφιακού ανάλογου του κυκλώματός του, μέσω λογισμικού εξομοίωσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων τύπου SPICE. Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού έγινε βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών του κυκλώματος της μονάδας μέσω σύγκρισης κυματομορφών που παράγονται από το ψηφιακό του ανάλογο με κυματομορφές που παράγονται από το ψηφιακό ανάλογο του ενισχυτή. • Κατασκευή πρωτοτύπου κυκλώματος της μονάδας, λήψη κυματομορφών που παράγονται από αυτή και σύγκρισή τους με κυματομορφές από το κύκλωμα του ενισχυτή. • Σχεδιασμός της πλακέτας της μονάδας προσομοίωσης με χρήση λογισμικού τύπου CAD, σχεδιασμός, βαφή και χάραξη επεξηγηματικών συμβόλων στο κυτίο φιλοξενίας της και τελική συναρμολόγηση. • Λήψη κυματομορφών που παράγονται από την ολοκληρωμένη μονάδα, ανάλυσή τους στο πεδίο των συχνοτήτων και σύγκρισή τους με αντίστοιχα δεδομένα που προέρχονται από το κύκλωμα του ενισχυτή. • Ηχογράφηση ηχητικών αποσπασμάτων μέσω του ενισχυτή Blues Junior καθώς και μέσω της μονάδας Blues Baby. • Κατασκευή ιστοσελίδας στην οποία δίδεται η δυνατότητα ακρόασης των ηχητικών αποσπασμάτων μέσω διαδικτύου και συμπλήρωσης ερωτηματολογίων. • Ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων και εξαγωγή συμπερασμάτων.
  • The purpose of this dissertation is the study, design, construction, and evaluation of an electric guitar effect unit "Amp in a Box" type, which simulates the sound of the electric guitar amplifier Fender Blues Junior IV. Blues Junior amplifier is based on vacuum tube technology. The guitar distorted sound is produced by the non-linear circuit of the amplifier, with proper over-driving of the vacuum tubes. The resulting distortion introduces a significant number of new harmonics, which modulates the sound into what is known among guitarists as "tube sound". "Blues Baby IV" simulation unit is an attempt to produce the “Blues Junior IV sound” without the use of vacuum tubes, but with solid-state electronics. For this reason, it took place: • Study of the Blues Junior amplifier circuit and modeling of its digital analogue, with the use of SPICE electronic circuits simulation software. • Design of the Blues Baby IV circuit and modeling of its digital analogue with the use of SPICE electronic circuits simulation software. During the design process, the characteristics of the unit’s circuit were optimized by comparing waveforms generated by its digital analogue with waveforms generated by the digital analog of the amplifier’s circuit. • Blues Baby IV circuit prototype construction, waveforms reception produced by it and their comparison to waveforms obtained from the amplifier circuit. • PCB design of the Blues Baby IV circuit with the use of CAD software, design, painting and engraving of explanatory symbols in its host box and final assembly. • Waveform reception generated by the integrated simulation unit, frequency domain analysis and comparison with corresponding data coming from the amplifier circuit. • Audio clip recordings from the Blues Junior amplifier as well as the Blues Baby unit. • Construction of a website which gives the opportunity to listen to audio clips via the internet and fill out questionnaires. • Analysis of the collected data and drawing conclusions.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.