Ακουστικός Σχεδιασμός Χώρου Πολλαπλών Χρήσεων 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 156
 7. ΚΟΥΤΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 8. ΚΟΥΤΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ
 9. Ακουστικός σχεδιασμός χώρου, προσομοίωση ακουστικής χώρου, ακουστική άνεση
 10. 7
 11. 3
 12. 0
 13. Περιέχει: Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες, Σχήματα, Φωτογραφίες
 14. Κοντομίχος, Φ., Ζαρούχας Θ.,Χατζηαντωνίου, Π. (2013). Βασικές Αρχές και Σύγχρονες εξελίξεις στην Κτιριακή Ακουστική Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  • Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 5ουΓυμνασίου Ηρακλείου Αττικής αποτελεί έναν χώρο όπου εξαιρετικά συχνά πραγματοποιούνται διαλέξεις και μουσικές εκδηλώσεις. Κατά τη χρήση της διαπιστώθηκε ότι ακουστικά δεν ικανοποιεί εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε το ακουστικό αίσθημα να είναι ευχάριστο. Συνεπώς διαπιστώθηκε ότι ο χώρος αυτός πρέπει να επανασχεδιασθεί ακουστικά προκειμένου η ηχητική του πληρότητα να ικανοποιεί τις χρήσεις για τις οποίες προορίζεται. Για τον σκοπό αυτό έλαβαν χώραακουστικές μετρήσεις προκειμένου να αξιολογηθεί η ακουστική ποιότητατου χώρου πολλαπλών χρήσεων. Για τη λήψη των μετρήσεων αυτών η κάλυψη της αίθουσας ήταν είτε μόνο με καθίσματα είτε και με την παρουσία ακροατηρίου 25 ατόμων. Μέσω των ηχητικών δειγμάτων που ελήφθησαν σε διαφορετικές θέσεις του χώρου προσδιορίστηκε αρχικά η κρουστική απόκριση της κάθε θέσης και στη συνέχεια προσδιορίστηκαν με τη χρήση κατάλληλων λογιμικών ακουστικές παράμετροι όπως του χρόνου αντήχησης, της στάθμης της ηχητικής πίεσης, της ευκρίνειας, της καταληπτότητας κ.ά. Με τις τιμές των ακουστικών αυτών παραμέτρων προέκυψαν συμπεράσματα που αφορούν την παρούσα λειτουργία του χώρου και έτσι κατέστη εφικτός ο ακουστικός σχεδιασμός για την ακουστική βελτίωση του χώρου.Στη συνέχεια με τη χρήση του λογισμικού CATT-Acousticο χώρος μοντελοποιήθηκε και προσομοιώθηκε προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητα του ακουστικού σχεδιασμού για την ακουστική βελτίωση του χώρου.
  • The multipurpose hall of the 5th High School of Heraklion, Attica is a place where lectures and music events take place very often. When using it, it was found that acousticallydo not meet those conditions for the acousticfeeling to be pleasant. It was therefore foundthat this space had to be redesigned acoustically in order for its sound completeness to satisfy the uses for which it is intended. For this purpose, acoustic measurements took place in order to evaluate the acoustic quality of the reusable space. To take these measurements, the coverage of the room was either only with seats or with the presence of an audience of 25 people. Through the sound samples taken in different positions of the space, the impulseresponse of each position was first determined and then the use of appropriate numerical acoustic parameters such as reverberation time, sound pressure level, clarity, αrticulation λoss of ψonsonants, etc. were determined. With the values of these acoustic parameters, conclusions were drawn regarding the current operation of the space and thus the acoustic design for the acoustic improvement of the space became possible. Then with the use of the CATT-Acoustic software the space was modeled and simulated in order to check the correctness. of acoustic design to improve the acoustic space.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές