Ακουστική Βελτίωση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του 2ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων

Acoustics Improvement of the Multiple-Purpose Hall of 2nd Junior High School of Ano Liosia (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ντάλης, Λάμπρος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 157
 7. Μπάρκας, Νικόλαος
 8. Μπάρκας, Νικόλαος | Καλλίρης, Γεώργιος
 9. Ακουστικές Μετρήσεις | Ακουστική Προσομοίωση | Ακουστικός Σχεδιασμός | Ηλεκτροακουστική Εγκατάσταση | Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων
 10. 4
 11. 16
 12. 30
 13. Περιέχει: πίνακες, εικόνες, διαγράμματα
 14. Βασικές Αρχές και Σύγχρονες Εξελίξεις στην Κτιριακή Ακουστική / Φώτης Κοντομίχος - Θωμάς Ζαρούχας - Παναγιώτης Χατζηαντωνίου
  • H παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα τη μελέτη ακουστικής βελτίωσης και ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων. Η συγκεκριμένη αίθουσα χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του σχολείου, όπως σχολικές γιορτές, μαθητικές συναυλίες, προβολές οπτικοακουστικού υλικού, διαλέξεις και παρουσιάσεις σεμιναρίων. Για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης αρχικά έγινε η επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων, η καταγραφή των υλικών των εσωτερικών επενδύσεων του χώρου και στη συνέχεια υπολογιστηκε ο χρόνος αντήχησης κατά Sabine για μια πρώτη εκτίμηση. Ακολούθησαν ηχομετρήσεις με ειδικό εξοπλισμό για την μέτρηση της στάθμης του ήχου σε επιλεγμένες θέσεις αλλά και για την μέτρηση των κρουστικών αποκρίσεων. Μέσω των κρουστικών αποκρίσεων και μέσω ειδικών λογισμικών συνυπολογίστηκαν ο χρόνος αντήχησης και τα υπόλοιπα κριτήρια και εξήχθησαν συμπεράσματα για μη καταλληλότητα της αίθουσας για οποιαδήποτε προβλεπόμενη χρήση. Ακολούθησε η μοντελοποίηση και η προσομοίωση του ακουστικού περιβάλλοντος της αίθουσας μέσω ειδικών λογισμικών και η σύγκριση των δεδομένων της προσομοίωσης με αυτά των ηχομετρήσεων για την αξιοπιστία της. Τα δεδομένα των ηχομετρήσεων αλλά και της προσομοίωσης έδειξαν ότι ο χώρος χρειάζεται ακουστική διόρθωση λόγω υψηλής αντήχησης και μη ομοιόμορφης κατανομής της στάθμης ήχου που επιδρούν στην καταληπτότητα και στην ευκρίνεια του λόγου. Στη συνέχεια, για την ακουστική βελτίωση της αίθουσας, προτάθηκαν παρεμβάσεις στο χώρο με νέες εσωτερικές επενδύσεις στις επιφάνειες και προσθήκη μόνιμης στερεοφωνικής ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης, με στόχο την επίτευξη του κατάλληλου χρόνου αντήχησης. Ο χώρος μοντελοποιήθηκε εκ νέου και μέσω της ακουστικής προσομοίωσης αξιολογήθηκαν τα νέα δεδομένα με τα κριτήρια που επιλέχθηκαν. Η τελική αξιολόγηση, μέσω της προσομοίωσης, έδειξε ότι με τις αλλαγές που προτάθηκαν ο χρόνος αντήχησης, η στάθμη του ήχου αλλά και τα υπόλοιπα κριτήρια έχουν τιμές κατάλληλες για τις προβλεπόμενες χρήσεις της αίθουσας.
  • The subject of this thesis is the study of the acoustics improvement and electro acoustics installation in the multiple-purpose hall of the 2nd Junior High School of Ano Liosia. This particular hall is used to hold school events such as school celebrations, student concerts, screening of audiovisual material, lectures and seminar presentations. In order to evaluate the existing situation firstly the proper criteria were selected, the material of the interior lining of the place was registered and afterwards the reverb time was calculated according to Sabine formula. Next, special equipment was used for sound measurements so as to measure the level of sound in selected positions as well as the measurement of impulse responses. By means of impulse responses and special software there were taken into account the reverb time as well as the rest of the criteria and there were drawn conclusions for the non-conformity of the classroom for any intended use. The modeling together with the simulation of the audio environment of the multiple-purpose hall via special software followed as well as comparison of the data of the simulation with those of the sound measurements for its reliability. Both the sound measurement data and the simulation ones indicated that the place needs acoustics correction due to high reverb time and lack of even distribution of the level of sound which ultimately affect comprehension and clarity. Moreover, for the improvement of the acoustics of the multiple-purpose hall there were suggested interventions in the place regarding new interior lining on surfaces and addition of permanent electro acoustics installation with a view to achieving the proper reverb time. The place was modeled anew and through the acoustics simulation the new data were evaluated based on the chosen criteria. The final evaluation via the simulation which took place showed that through the changes which were suggested the reverb time, the levels of the sound as well as the rest of the criteria have values which are appropriate for the intended uses of the hall.
 15. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές