Τεχνολογίες Λήψης, Μετάδοσης και Αναπαραγωγής ‘Ηχου στην Yπηρεσία της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Technical Solutions for Recording, Transmitting and Reproduction of Sound for Real Time Remote Learning (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. θεοφιλίδης, Ανέστης
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-28]
 5. Ελληνικά
 6. 136
 7. Κούτρας, Αθανάσιος
 8. Δημούλας, Χαράλαμπος
 9. Τηλεκπαίδευση | ακουστική χώρου | ηχομόνωση | ακουστική προσομοίωση | πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης | λογισμικό τηλεδιάσκεψης | προσομοίωση κλειστών χώρων
 10. 3
 11. 37
 12. Περιέχει: Πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Εν μέσω πανδημίας η Ελληνική κοινωνία βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραίες καταστάσεις. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητικές, φροντιστηριακές και πανεπιστημιακές ώρες διδασκαλίας, "πέρασαν" μέσα από τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας για να ενώσουν χιλιάδες καθηγητές και μαθητές που έμαθαν να "συλλειτουργούν" σε οθόνες υπολογιστών και ηλεκτρονικές αίθουσες. Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας, κατόπιν έρευνας μέσω δομημένου ερωτηματολογίου τεχνικής φύσεως περιγράφονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την μετάδοση και την λήψη ήχου στα δύο άκρα, τις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, τα πολυμεσικά εργαλεία και στα διαθέσιμα δίκτυα μεταφοράς δεδομένων, και την ικανοποίηση των μαθητών. Στην συνέχεια γίνεται μία ρεαλιστική αποτύπωση μιας φροντιστηριακής αίθουσας για μέσω ελεύθερου λογισμικού. Αναλύοντας τα ακουστικά προβλήματα της, προτείνονται τεχνικές βελτίωσης της ακουστικής (μονώσεις-ανακλάσεις κλπ) ώστε ο ήχος να είναι ο δυνατόν καλύτερος συναρτήσει κόστους και σκοπιμότητας. Επίσης γίνεται σύγκριση των δημοφιλών πλατφορμών τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης, και προσομοίωση της ακουστικής ενός παιδικού δωματίου.
  • In the midst of a pandemic, Greek society was faced some extreme situations. Hundreds of thousands of tutoring and teaching hours, "passed" through fixed and mobile networks to unite thousands of teachers and students who learned to "work together" via computer screens and in electronic classrooms. In the course of this dissertation, a structured technical questionnaire has been used, in order to describe the technologies used for the transmission and reception of audio at both ends, to list the multimedia tools and the available data transmission networks, and to analyze the satisfaction of the students involved. A realistic modelisation of a tutorial room has been made via free software. Analyzing the acoustic problems of this classroom, techniques for improving acoustics (insulation-reflections, etc.) have been proposed so to get the best possible output of sound in terms of cost and expediency. Finally there is a comparison of the distance learning platforms and a simulation in the scope of acoustics of a children's room.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.