Συγκριτική μελέτη εκτίμησης της ελάχιστης αντιληπτής διαφοράς στη συχνότητα, σε βλέποντες και μη βλέποντες

Comparative study of the minimum frequency discrimination limen, for sighted and blind people (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αρώνη, Ιωάννα
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 88
 7. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη
 8. ψυχοακουστική | διάκριση συχνότητας | τύφλωση | οπτική αναπηρία | psychoacoustics | frequency discrimination | blindness | visual impairment
 9. 1
 10. 4
 11. 40
 12. Περιέχει: πίνακες, εικόνες, γραφήματα
  • Η παρούσα εργασία μελετά την ικανότητα διάκρισης συχνοτικών διαφορών σε μη βλέποντες και βλέποντες, μέσω της μεθόδου DLF (Difference Limens for Frequency). Στόχος της εργασίας είναι η εξέταση της υπόθεσης ότι τα μη βλέποντα άτομα έχουν περισσότερο ανεπτυγμένη την ικανότητα διάκρισης συχνοτικών διαφορών μεταξύ ήχων με παραπλήσια συχνότητα, σε σχέση με τα άτομα που βλέπουν. Σε σχέση με τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, η ικανότητα διάκρισης συχνοτικών διαφορών ελέγχεται με ηχητικά τεστ ζευγαριών τόνων για κεντρικές συχνότητες 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 και 8000Hz, μέσω ατομικών ακροάσεων που διεξήχθησαν διαδικτυακά, με τη χρήση ακουστικών. Οι ερωτήσεις ήταν της μορφής 3AFC (three-alternative forced choice). Ο αριθμός των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι 34 (17 βλέποντες, 17 μη βλέποντες). Από τις διαδικτυακές ακροάσεις που πραγματοποιήθηκαν προέκυψαν αποτελέσματα τα οποία ενισχύουν την αντίληψη πως οι μη βλέποντες είναι ικανότεροι στη διάκριση συχνοτικών διαφορών σε σχέση με τους βλέποντες. Ο αριθμός των μη βλεπόντων που εντόπισαν κάποια συχνοτική διαφορά είναι σαφώς μεγαλύτερος από αυτόν των βλεπόντων σε όλες τις εξεταζόμενες συχνότητες. Ακόμη, οι μη βλέποντες φαίνεται να μπορούν να διακρίνουν μικρότερες διαφορές σε σχέση με τους βλέποντες στο μεγαλύτερο μέρος του εξεταζόμενου συχνοτικού φάσματος.
  • This dissertation examines the frequency discrimination ability of blind and sighted people, by using the DLF (Difference Limens for Frequency) method. Its purpose is to investigate the assumption that blind people’s ability to discriminate frequency is superior to that of the sighted people, for tones with similar frequencies. Concerning the methodological tools used to measure the frequency discrimination ability, pure tone pairs were created, for seven center frequencies (125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 and 8000Hz). The pairs were delivered to the subjects online, through headphones. The questions created were in the form of 3AFC (three-alternative forced choice) test. The number of subjects participated in the study was 34 (17 sighted, 17 blind). The results obtained by the online hearings enhance the assumption that blind people have a superior frequency discrimination ability compared to the sighted ones. Across the whole frequency range, blind people performed better at detecting at least one frequency difference than sighted people. Furthermore, blind people seem to be able to detect smaller frequency differences than sighted people, for most of the frequencies examined.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.