Καταγραφή συνηθειών ακρόασης μουσικής στην Ελλάδα

Registering the auditor habits of listening to music in Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Φλούδα, Δήμητρα
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 155
 7. Χαδέλλης, Λουκάς
 8. Χαδέλλης, Λουκάς | Μουρτζόπουλος, Ιωάννης
 9. Συνήθειες ακρόασης, ακούγοντας μουσική, Ελλάδα | Auditor habits, listening to music, Greece
 10. 2
 11. 5
 12. 37
 13. περιέχει πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να μελετήσει και να αποτυπώσει τις συνήθειες ακρόασης μουσικής στην Ελλάδα, ένα θέμα το οποίο δεν έχει τύχει ολοκληρωμένης ακαδημαϊκής μελέτης, όπως προέκυψε έπειτα από ενδελεχή βιβλιογραφική αναζήτηση. Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω της δημιουργίας και της διανομής ενός εξαιρετικά διευρυμένου ερωτηματολογίου, ώστε να αποτυπώσει το δυνατό περισσότερες παραμέτρους, που σχετίζονται τόσο με το ίδιο το μουσικό υλικό όσο και τα μέσα και φυσικά τον ίδιο τον ακροατή. Τα ερωτήματα ήταν τόσο σχετικά με τον μουσικό ήχο ως φυσικό φαινόμενο και το μουσικό περιεχόμενο (δηλαδή το μουσικό κομμάτι ως μορφή τέχνης), όσο και τις αντικειμενικές μετρήσεις του αναπαραγόμενου από διαφορετικά μέσα μουσικού ήχου καθώς και τις υποκειμενικές κρίσεις των ακροατών, αισθητικές και μη. Αυτά τα τέσσερα διακριτά πεδία αλληλεπιδρούν και αλληλοσυσχετίζονται στο σύνολο των ερωτήσεων που απαρτίζουν το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε. Τέλος, μελετήθηκαν κάποια επιμέρους ζητήματα σχετικά με τη γνώση και τήρηση από πλευράς των ακροατών των προδιαγραφών ακρόασης μουσικής από τους κατασκευαστές συσκευών και μέσων και διερευνήθηκε η γνώση βασικών κανόνων ασφαλείας και νομοθεσίας που διέπουν την ακρόαση σε ιδιωτικό αλλά και σε δημόσιο χώρο. Η διανομή του ερωτηματολογίου, λόγω του ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε εν μέσω της πανδημίας Covid-19, έγινε αποκλειστικά ηλεκτρονικά και συγκέντρωσε μέσα σε ένα διάστημα ενάμιση μήνα έναν αρκετά μεγάλο αριθμό έγκυρων, ολοκληρωμένων και αξιοποιήσιμων δειγμάτων, 5252 στο σύνολο, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή συμπερασμάτων και συσχετισμών. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν, είναι τόσο αναμενόμενα όσο και πραγματικά αναπάντεχα σε κάποιες περιπτώσεις, κάποιες φορές σχετιζόμενα με τις εξελίξεις γύρω από τη μουσική τεχνολογία, άλλες με αισθητικά κριτήρια, άλλες με τη δημοτικότητα των μέσων από τα οποία πραγματοποιείται η ακρόαση, πολλές φορές απόλυτα σχετιζόμενα με τις ηλικιακές ομάδες όσων συμμετείχαν στην έρευνα.
  • The present master thesis aims to study and register the auditor habits in Greece, a subject that has not drawn too much attention of complete academic studies, as it occurred after an assiduous bibliographic search. This research has been carried out through the creation and distribution of a highly expanded questionnaire, in order to capture as many parameters as possible, related to both the music material itself, the means used and of course the auditor himself. The questions are dealing both with the musical sound as a natural phenomenon and the musical content (i.e. the musical piece as an art form), as well as the objective measurements of the musical sound reproduced by different means as well as the subjective judgments of the listeners, either aesthetic or οbjective. These four distinct fields interact and correlate in the set of questions that sum up the questionnaire that was created. Finally, some individual issues related to the knowledge and observance from the point of the auditors of the music listening safety standards by the manufacturers of devices and media were studied, as well as the knowledge of basic safety rules and legislation dealing with auditing in private and public space was investigated. The distribution of the questionnaire, due to the fact that the research was carried out in the midst of the Covid-19 pandemic, was done exclusively electronically and within a period of one and a half months a large number of valid, integrated and usable samples, 5252 in total, were used, drawing conclusions and correlations. The conclusions that emerged are both expected and really unexpected in some cases, sometimes related to all the new progress in music technology, some others with aesthetic criteria or dealing with the popularity of the means that are used during the audition, often completely related with the age groups of those surveyed.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές