ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ANALYSIS AND MEASUREMENT OF MULTICHANNEL HOME SYSTEM (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 111
 7. ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΓΧΑ | MH | DAC | REW | DAW | SE | PP | DSP
 9. 3
 10. 12
 11. 13
 12. ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο ενότητες. Στην πρώτη, ως εισαγωγική ενότητα, αναλύεται η έννοια του σήματος ως συνάρτηση μίας ή περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών και περιγράφεται το ηχητικό σήμα στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας. Επίσης γίνεται διαχωρισμός ανάλογα την επεξεργασία του σήματος, σε ψηφιακές και αναλογικές μονάδες. Η ενότητα αυτή ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της έννοιας ενός πολυκάναλου συστήματος και των τυπικών σχέσεων μονάδων εισόδου εξόδου που προσδιορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για να γίνουν οι μετρήσεις, καθώς η μελέτη εστιάζεται στη μέτρηση και ανάλυση ενός συστήματος οικιακής χρήσης, οκτώ καναλιών το οποίο αποτελείται από ένα ψηφιακό μέρος και ένα αναλογικό. Αρχικά γίνεται μέτρηση των επιμέρους βαθμίδων του ψηφιακού συστήματος για να εξεταστεί εάν το σύστημα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις και μπορεί να χαρακτηριστεί ως Γραμμικό Χρονικά Αναλλοίωτο (ΓΧΑ). Στη συνέχεια, αναλύονται οι μετρήσεις του αναλογικού ηχητικού σήματος στις διάφορες βαθμίδες ενισχυτών και των τελικών ηλεκτροακουστικών μονάδων ηχείων. Στη τελική φάση γίνεται μέτρηση της ακουστικής του χώρου, ενώ παρουσιάζεται η απόκριση του συστήματος και τα επίπεδα πιστότητας του ηχητικού σήματος. Επίσης, αναλύεται η αλληλεπίδραση κάθε βαθμίδας ψηφιακο-αναλογικού μέρους σε θέματα μετατόπισης φάσης και συμπίεσης κατά την αναπαραγωγή και επεξεργασία του ηχητικού σήματος.
  • This study consists of two sections. In the first, as an introductory section, is analyzed the concept of signal as a function of one or more independent variables and is being describe the audio signals in the field of time and frequency. It is also divided according to the signal processing, into digital and analog units. This section concludes with a presentation of the concept of a multi-channel system and the standard input-output unit relationships that determine how it operates. The next section presents the equipment have been used to make the measurements, as the study will focus on the measurement and analysis of an eight- channel home system consisting of a digital part and an analog part. Initially, the individual stages of the digital system will be measured to see if the system meets the requirements and can be characterized as Linear Time Invariant (LTI). Next, will be analyzed the analog audio signal measurements at the various amplifier stages and the final electroacoustic speaker units. In the final phase, will be measured the space acoustics, the system response and will be presented the fidelity levels of the audio signal. Also, will be analyzed the interaction of each level of digital-analog part in terms of phase shift and compression during the reproduction and processing of the audio signal.
 13. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές