«Κινητά και προσαρμοζόμενα ακουστικά πάνελ διαφορετικών ακουστικών ιδιοτήτων (απορρόφησης-ανάκλασης-διάχυσης) για την μεταβολή της ακουστικής συμπεριφοράς ενός χώρου»

“Portable and adaptive acoustic panels with different acoustic properties (absorption-reflection-diffusion) for the alternation of the acoustical behavior of a room.” (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μουμουλίκας, Ελευθεριος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 163
 7. Καλλίρης, Γεώργιος
 8. Καλλίρης, Γεώργιος | Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη
 9. Μεταβλητή ακουστική | Variable acoustics | Κινητά ακουστικά πάνελ | Portable acoustic panels
 10. 1
 11. 3
 12. 30
 13. Περιέχει: Πίνακες, διαγράμματα, σχέδια, εικόνες, μετρήσεις
 14. . Ακουστική Χώρου, Κοντομίχος, Ζαρούχας, Χατζιαντωνίου, (2013)
  • Η ακουστική συμπεριφορά ενός χώρου μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες χρησιμοποιώντας ακουστικά πάνελ. Η προσθήκη τέτοιων πάνελ μεταβάλλει την ακουστική συμπεριφορά της αίθουσας, είτε κάνοντας την πιο «απορροφητική» ή «ανακλαστική», είτε ενισχύοντας την διάχυση του ήχου ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες χρήσης της. Έχοντας ως στόχο τη μελέτη και κατανόηση της μεταβολής της ακουστικής συμπεριφοράς χώρων, η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη μελέτη και κατασκευή ακουστικών πάνελ. Συνολικά, σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας τρία διαφορετικά πάνελ – δύο διαχυτές και ένας απορροφητής. Όλες οι μετρήσεις και αναλύσεις της παρούσας εργασίας έγιναν στο Dare Studio στην Κατερίνη Πιερίας (Αίθουσα Α). Με στόχο τη μεγιστοποίηση του εύρους ακουστικών μεταβολών που μπορούν να προκαλέσουν τα ακουστικά αυτά πάνελ, και κατά συνέπεια της χρηστικότητας και των δυνατοτήτων εφαρμογής τους, οι διαφορετικές πλευρές τους φέρουν υλικά κατάλληλα για απορρόφηση, ανάκλαση ή διάχυση αντίστοιχα. Εκκινώντας, πραγματοποιείται μέτρηση της αίθουσας στην υπάρχουσα (αρχική) κατάσταση ώστε να καθοριστεί ο χρόνος αντήχησης και άλλες ακουστικές παράμετροι, ενώ προσομοιώνεται η ακουστική συμπεριφορά της μέσω του λογισμικού CATΤ-Acoustic. Οι μεταβολές της ακουστικής συμπεριφοράς της ίδιας αίθουσας μετά την προσθήκη διαφορετικών πάνελ αξιολογούνται και εξομοιώνονται βάσει του ίδιου λογισμικού, ενώ τα πάνελ μελετώνται μέσω του λογισμικού ακουστικής πρόβλεψης TUCT. Πραγματοποιούνται μετρήσεις για διαφορετικά σενάρια χρήσης, ενώ τα αποτελέσματα των διαφορετικών μετρήσεων αναλύονται, συγκρίνονται και χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
  • Adding acoustic panels in a room can change its acoustics by altering the Reverberation time, making it either more ‘absorbent’ or ‘reflective’ or more efficient in sound diffusion depending on needs. The present thesis aims at investigating the conditions under which room acoustics can be converted and manipulated. To this end, the thesis focuses on investigating and constructing portable acoustic panels. Three portable double-sided panels were designed and constructed exclusively for the purposes of the present study. In the interest of maximizing the range of acoustic changes and thus of the usability and applicability potentials of these acoustic panels each of their sides is covered in different materials (suitable for absorbing, or diffusing sound respectively). All measurements and analyses for the present study were made at Dare Studios in Katerini-Pieria (Room A). The acoustic status of the room in question is estimated so as to determine reverb and other acoustic parameters, while its acoustic profile is simulated in CATT-Acoustic software. Changes in acoustics after panel addition are assessed and simulated using the same software. The acoustic behavior of the constructed panels is investigated and simulated using the TUCT module of CATT-Acoustic. Different panel application scenarios are described and measured, while the mined results are analyzed and compared, and conclusions are drawn.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.