Μελέτη ηχομόνωσης οικιακών λεβητοστασίων

 1. MSc thesis
 2. Μουσχής, Δημήτρης
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 113
 7. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη
 8. Μπάρκας, Νικόλαος
 9. Θόρυβος | Λέβητας | Ηχομόνωση
 10. 2
 11. 8
 12. 16
 13. Πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες, φάσματα, κατόψεις
 14. Σκαρλάτος, Δ. (2013). Ηχομόνωση - Ηχοπροστασία Εισαγωγή στις Μεθόδους Ηχομόνωσης και Ηχοπροστασίας.
  • Ο ήχος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της καθημερινότητας της ανθρώπινης ζωής. Απαιτείται η δημιουργία ενός άρτιου ηχητικού περιβάλλοντος με στόχο ο άνθρωπός να μην επηρεάζεται αρνητικά είτε σωματικά είτε ψυχικά. Ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση κατά την σχεδίαση στην ακουστική των χώρων και αυτό διαφαίνεται και στο Νομοθετικό Πλαίσιο που εμπεριέχει αυστηρούς κανονισμούς για τα επιτρεπτά όρια του ήχου. Στην παρούσα εργασία θα πραγματοποιηθεί μελέτη ηχομόνωσης οικιακών λεβητοστασίων για δύο διαφορετικές οικίες με βασικά στοιχεία την τελείως διαφορετική κατασκευή και φιλοσοφία των λεβητοστασίων. Οι τεχνικές και τα βήματα μελέτης, όπως και ο αντίστοιχος εξοπλισμός θα είναι ο ίδιος και στις δύο περιπτώσεις. Αρχικά, σε συνδυασμό των αρχιτεκτονικών αποτυπώσεων των κατοικιών – λεβητοστασίων καθώς και της αυτοψίας που θα πραγματοποιηθεί θα γίνει η συλλογή όλων των δομικών αλλά και ηχητικών δεδομένων, με στόχο τον υπολογισμό της ολικής ηχητικής στάθμης που φτάνει στον υπό εξέταση χώρο από τη χρήση της κεντρικής θέρμανσης. Έπειτα ο μεταφερόμενος θόρυβος θα αξιολογηθεί ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν υπολογισμοί και προτάσεις για την μείωση μεταφοράς του παραγόμενου θορύβου του λέβητα, όπως και η διενέργεια οικονομικοτεχνικής μελέτης της κάθε πρότασης. Βασικός στόχος είναι η ανάδειξη του κατάλληλου άξονα βελτίωσης της ηχομόνωσης σε σχέση με τα δομικά στοιχεία της κατασκευής και με γνώμονα τυχόν οικονομικούς περιορισμούς.
  • Sound is one of the most important parts of everyday life. It is necessary to create a perfect sound environment in order for the person not to be negatively affected either physically or mentally. In recent years, more and more emphasis in design is given to the acoustics of the premises and this is evident in the Legislative Framework that contains strict regulations on the permissible limits of sound. In the present work, a sound insulation study of domestic boilers will be carried out for two different houses with basic elements of the completely different construction and philosophy of the boilers. The study techniques and steps, as well as the corresponding equipment will be the same in both cases. Initially, in combination with the architectural drawings of the houses - boiler rooms as well as the autopsy that will be performed, all the structural and sound data will be collected, in order to calculate the total sound level that reaches the space under consideration from the use of central heating. . The transmitted noise will then be evaluated in order to carry out calculations and proposals to reduce the transfer of the generated boiler noise, as well as to carry out an economic and technical study of each proposal. The main goal is to highlight the appropriate axis for improving the sound insulation in relation to the structural elements of the construction and in the light of any financial constraints
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.