Ακουστικός σχεδιασμός αίθουσας πρόβας και αίθουσας συναυλιών του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου για οργανικά και φωνητικά σύνολα

Acoustic design of a rehearsal room and a concert hall for organ and vocal ensembles of the music School of Heraklion (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Βερυκάκη, Ελευθερία
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 150
 7. Παπαδάκης, Νικόλαος
 8. Παπαδάκης, Νικόλαος | Μπάρκας, Νικόλαος
 9. Ακουστικός σχεδιασμός | Aρχιτεκτονική ακουστική | Aκουστικές παράμετροι | Ακουστικές μετρήσεις
 10. 2
 11. 9
 12. 16
 13. Εικόνες: 86 / Πίνακες: 17
 14. Φλώρος, Α. (2013). Ήχος και Τέχνες: Ήχος και Ακουστική στη Μουσική. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Στην Ελλάδα τα περισσότερα κτίρια που στεγάζουν μουσικά σχολεία δεν σχεδιάστηκαν εξαρχής για το σκοπό αυτό. Αποτέλεσμα είναι πως η διδασκαλία μουσικών οργάνων και η εκτέλεση μουσικών έργων ή και παραστάσεων γίνεται σε αίθουσες που δεν διαθέτουν κατάλληλο ακουστικό σχεδιασμό. Ένα από τα σχολεία αυτά είναι και το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στις Γούρνες, που στεγάζεται σε στρατώνες της παλιάς Αμερικανικής Βάσης σχεδιασμένες αρχικά με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως γραφεία και εστιατόρια. Ελλείψει οιασδήποτε ακουστικής μελέτης η διδασκαλία δυσχεραίνεται ιδιαίτερα, τόσο των μαθημάτων Γενικής Παιδείας όσο και των μουσικών μαθημάτων. Η παρούσα διπλωματική αποτελεί μια πρόταση ακουστικού σχεδιασμού δύο αιθουσών μουσικών εκδηλώσεων και μουσικών δραστηριοτήτων του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου. Μελλοντικά, η εργασία αυτή, μπορεί να αξιοποιηθεί στην πράξη για την ακουστική αναβάθμιση των χώρων αυτών.
  • In Greece, most music schools are located inside buildings that were not created for that purpose. Therefore, the teaching of musical instruments and school performances take place inside classrooms that feature poor acoustic design. The music School of Heraklion is one of those buildings that is housed in the barracks of the abandoned American military base in Gournes, that was originally functioned as offices and restaurants. Since there is no acoustic design teaching both, musical and general thematic lessons, proves in reality an extremely difficult task to complete. The present study aims to offer an acoustic design proposal of two of the classrooms of the music School of Heraklion. In future, this could be used in practice in order to improve the acoustic quality of those two spaces.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.