Εφαρμογές προσαρμοζόμενης ακουστικής σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων σχολικού συγκροτήματος στον Βόλο

Adaptive acoustics approaches in a multi-purpose school hall in Volos (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αμυγδαλίτσης, Κωνσταντίνος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 268
 7. Καλλίρης, Γεώργιος
 8. Καλλίρης, Γεώργιος | Δημούλας, Χαράλαμπος
 9. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων | Ακουστικός σχεδιασμός | Προσαρμοζόμενη ακουστική | Ακουστική πρόβλεψη | Σύστημα ηχοτροφοδοσίας
 10. 2
 11. 21
 12. 76
 13. Περιέχει: Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες
 14. Φ. Κοντομίχος, Θ. Ζαρούχας, Π. Χατζηαντωνίου (Συγγραφή), Ακουστική χώρων. Βασικές αρχές και σύγχρονες εξελίξεις στην κτηριακή ακουστική
  • Στη βιβλιογραφία ο όρος «Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, ΑΠΧ» προσδιορίζει κυρίως τους χώρους απόδοσης μουσικών έργων από συμφωνικές ορχήστρες, χωρίς όμως να αποκλείεται η χρήση του χώρου για θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες σύγχρονου μουσικού περιεχομένου. Στην Ελλάδα ο όρος χρησιμοποιείται συχνά όταν χρειάζεται μία περιγραφική ασάφεια στον χαρακτηρισμό ενός χώρου, ο οποίος προορίζεται για περισσότερες από μία χρήσεις. Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να επανασχεδιαστεί ακουστικά μία ΑΠΧ, ενός σχολικού συγκροτήματος του Βόλου, με αξιοποίηση εφαρμογών προσαρμοζόμενης ακουστικής. Αρχικά διενεργήθηκαν μετρήσεις στο χώρο για την καταγραφή του θορύβου βάθους, του χρόνου αντήχησης και επιλεγμένων ακουστικών παραμέτρων. Επιπρόσθετα, ο χρόνος αντήχησης και οι ακουστικές παράμετροι ελέγχθηκαν με λογισμικό μοντελοποίησης και ακουστικής πρόβλεψης. Ο θόρυβος βάθους μετρήθηκε 46.1 dB (LAeq,40min), ο χρόνος αντήχησης Τ30 βρέθηκε 3.66 s και ο δείκτης μετάδοσης ομιλίας STI, 0.36. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις δύο βασικές χρήσεις (άθληση και ομιλίες/οπτικοακουστικές παραστάσεις), εκτιμήθηκε η βελτίωση της ακουστικής συμπεριφοράς της ΑΠΧ, αξιοποιώντας λύσεις σταθερής και προσαρμοζόμενης ακουστικής. Για την κύρια χρήση (ήπια άθληση), η ακουστική πρόβλεψη κατέγραψε χρόνο αντήχησης 2,02 s και STI 0.54, ενώ για τη δευτερεύουσα χρήση, ο χρόνος αντήχησης υποβιβάστηκε στα 0.94 s, με περαιτέρω βελτίωση του STI (0.63). Τα αποτελέσματα ικανοποιούν τις προδιαγραφές του προτύπου ANSI S12.2-2002 και του τεχνικού δελτίου BB93. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την πρόταση εγκατάστασης ενός βασικού συστήματος ηχοτροφοδοσίας για την υποστήριξη των εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη δευτερεύουσα χρήση. Εκτός από το τεχνικό σκέλος, η εργασία εγείρει ζητήματα έλλειψης ακουστικού σχεδιασμού σε κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και προβάλλει την ανάγκη ανάληψης δράσης για την αλλαγή νοοτροπιών. Κανείς δεν μπορεί να εργαστεί σε μία πλημμελώς φωτιζόμενη αίθουσα, μία σχολική τάξη για παράδειγμα, σπάνια όμως θα διαμαρτυρηθεί για την κακή ακουστική της και σχεδόν ποτέ θα θέσει ως προτεραιότητα τη βελτίωσή της.
  • In literature, the term "Multi-purpose Hall" mainly defines the spaces where musical works are performed by symphony orchestras, including the use of the hall for theatrical performances and concerts of contemporary music content. In Greece, the term is often used when a descriptive ambiguity is needed to describe a space which is intended for more than one use. The purpose of this work was to acoustically redesign a multi-purpose hall of a school complex in Volos, using adaptive acoustics approaches. On site measurements were done to record background noise, reverberation time and selected acoustic parameters. In addition, the reverberation time and acoustic parameters were tested with acoustic prediction software. The results for background noise were 46.1 dB (LAeq,40min), the reverberation time T30 was found to be 3.66 s and the speech transmission index STI, 0.36. Taking into account the two main uses (sports and speech/visual performances), the acoustic improvement of the hall was evaluated by exploiting fixed and adaptive acoustics solutions. For the primary use (sports), the acoustic prediction recorded a reverberation time of 2.02 s and STI of 0.54, while for the secondary use, the reverberation time was reduced to 0.94 s, with a further improvement in STI (0.63). The results meet the requirements of ANSI S12.2-2002 and Technical Bulletin BB93. The study concludes with a proposal to install a basic sound reinforcement system to support events associated with the secondary use. In addition to the technical aspect, the paper raises issues of lack of acoustic design in buildings, housing educational services and highlights the need to take action to change attitudes. No one can work in a poorly lit room, a school classroom for example, but rarely will they complain about its poor acoustics and almost never will they prioritize its improvement.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές