Ανάλυση ακουστικής κλειστών χώρων 3ου δημοτικού σχολείου Ν. Ηρακλείου

Acoustic analysis of classrooms and auditorium of 3rd Elementary School of N. Iraklio (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κυλίτης, Αντώνιος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 141
 7. Μουρτζόπουλος, Ιωάννης
 8. Μουρτζόπουλος, Ιωάννης | Δημουλάς, Χαράλαμπος
 9. Ακουστικός σχεδιασμός χώρων διδασκαλίας | Acoustic design for classrooms | ακουστική προσομοίωση | acoustic simulation | χρόνος αντήχησης | reverberation time
 10. 3
 11. 5
 12. 19
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, σχήματα.
  • Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ακουστική ανάλυση δυο αιθουσών διδασκαλίας και της αίθουσας εκδηλώσεων του 3ου δημοτικού σχολείου Ν. Ηρακλείου με στόχο τη βελτίωση της ακουστικής τους. Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της κρουστικής απόκρισης σε επιλεγμένες θέσεις με τη μέθοδο λογαριθμικής σάρωσης ημιτόνου στους υπό μελέτη χώρους, ακολούθησε επεξεργασία των μετρήσεων μέσω λογισμικού ανοιχτού κώδικα και εξήχθησαν συμπεράσματα για την υφιστάμενη ακουστική των χώρων. Για την υλοποίηση των μετρήσεων, χρησιμοποιήθηκαν παντοκατευθυντικό μικρόφωνο, εξωτερική κάρτα ήχου, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής καθώς επίσης αυτοενισχυόμενο ηχείο. Έγινε καταγραφή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αιθουσών και δημιουργήθηκαν τα αντίστοιχα μοντέλα στο λογισμικό ακουστικής προσομοίωσης CATT-Acoustic. Με βάση τις μετρήσεις και την ισχύουσα βιβλιογραφία, προτάθηκαν λύσεις βελτίωσης της ακουστικής των χώρων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έδειξαν ότι ο χρόνος αντήχησης σε όλους τους χώρους ήταν μεγαλύτερος από τον βέλτιστο προτεινόμενο. Με βάση τα παραπάνω, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας προτείνονται παρεμβάσεις που στόχο έχουν τη βελτίωση της ακουστικής των υπό μελέτη χώρων. Ολοκληρώνοντας τη διπλωματική εργασία, κρίνουμε σκόπιμο να καταγράψουμε την ανάγκη επέκτασης της έρευνας στη μελέτη της ηχομόνωσης, ως επιπλέον παράγοντας που θα ενίσχυε ακόμα περισσότερο την ακουστική άνεση των χώρων.
  • Topic of this Master Thesis is the acoustic analysis of two classrooms along with the auditorium in the 3rd elementary school, situated in New Iraklio aiming to the improvement of the acoustics within the above mentioned. Initially, impulse response measurements were conducted in selected positions via sweep sine logarithm scanning method upon the places under study. Following that, the measurements were processed via open-source software where conclusions were reached concerning the acoustics of the places. As for the implementation of the measurements, the tools that follow were used: omnidirectional microphone, external sound card, a portable pc, and a self-amplifying speaker. The geometrical features of the rooms were registered and the respective models were created on the audio simulation software CATT - Acoustic. Based on the measurements as well as the valid bibliography, solutions concerning the improvement of the acoustics were proposed. The results of the measurement displayed that the Reverbaration time in all places was longer than the suggested. Based on the above, this operation aims to propose ways to improve the acoustics in the places under study. Concluding this thesis, we find appropriate to suggest the need to expand the research to studying the sound insulation as an added factor which would further reinforce the acoustic element of the places mentioned in the research.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.